смяна на предназначението на автомобил

1_ИТ-00-35/25.03.2008
ЗДДС,Чл. 79, ал. 3 ЗДДС;
ЗДДС,Чл. 79, ал. 6ЗДДС
Относно: смяна на предназначениетонаавтомобил
В запитването посочвате, че съгласно договор за лизинг сте закупили товарен автомобил Ford Fusion Comfort1+1места ( съгласно офертите на дилърите същият се предлага като лек 1+4 места ). През периода на изплащане на лизинговите вноски до месец февруари 2008 г. е ползван данъчен кредит . През месец март 2008 г. сте извършили промяна в конструкцията на автомобила(съгласно чл. 146, ал. 1 от Закона за движението по пътищата) и същият е регистриран като лек автомобил. Въпросът, който поставяте е дали дружеството трябва да коригира размера на ползвания данъчен кредит при промяна на конструкцията на автомобила – от товарен на лек .
Корекцията на приспаднатия данъчен кредит се регулира от две норми на ЗДДС предмет на вашето запитванев зависимост от това дали автомобилът езаведен и отговаря на изискванията за дълготраен актив по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане или не.Алтернативно се използват:
1. Ако за вашето дружество автомобилът не е дълготраен актив по смисъла на ЗКПО – съгласно чл. 79, ал. 3 от ЗДДС когато регистрирано лице е приспаднало данъчен кредит за закупени, придобити или внесени от него стоки , при промяна на предназначението им, за което вече не е налице право на приспадане на данъчен кредит , начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит .
2 . Ако за вашето дружество автомобилът отговаря на изискванията на дълготраен актив по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане размера на дължимия данък се определя по формулата на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ЗДДС . Петгодишният срок за целите на корекцията считаме, че започва да тече от годината на въвеждане на актива като такъв по смисъла на ЗКПО . За размера на ползвания данъчен кредит считаме, че се взима предвид ползвания такъв до датата на настъпване на обстоятелството по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС – т.е. промяната на предназначението на автомобила.
Конкретно, ако във вашия случайдружеството е ползвало данъчен кредит за автомобила в размер на2 000 единици до датата на промяна на предназначението на автомобилаи тази дата е през 2008 година ; годината напървоначалното упражняване на правото на данъчен кредит е 2006година ; въвеждането в експлоатация на актива е през 2006 г. -тогава:
а/ако автомобилът за вашето дружество не е дълготраен актив по смисъла на ЗКПО се начислява и дължи данък в размер на 2 000 единици по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС,
б/ ако автомобилът е дълготраен актив по смисъла на ЗКПО тогава размерът на дължимият данък по чл. 79, ал. 6 , т. 2 от ЗДДС е:
ДД* = 2 000 х 1/5 х3= 1 200 единици
*ДД – дължим данък

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »