социално и здравно осигуряване на членове на УС и председателя на юридическо лице с нестопанска цел, изразяваме следното становище:

1_73/29.03.2007г.
Чл.4,ал.1,т.8 от КСО
Относно: социално и здравно осигуряване начленове на УС и председателя на юридическо лице с нестопанска цел, изразяваме следното становище:
Лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжностиза управление и контрол, за участие в управителни и контролни органи на юридически лица, които не са търговски дружества / фондации, сдружения с нестопанска цел / се осигуряват за всички социални рискове по реда на чл.4,ал.1,т.8 от КСО. Задължителните осигурителните вноски се дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения преди приспадане на нормативно признатите разходи по ЗДДФЛ, когато са предвидени такива по закон, но не по-малко от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО. Здравните вноски за лицата на изборни длъжности в дружествата с нестопанска цел са на база дохода, върху който се дължат осигурителни вноски за ДОО.
Във вашия случай, при така изложените обстоятелства председателят както и членовете на управителния съвет когатоне получават възнаграждения, нито имат такива като начислени и неизплатени не подлежат на осигуряване.Цитираното от Вас писмо № 24-00-1/08.01.2007г. на НАП касае промени в КСО -осигуряването на изпълнителите по договор за управление и контрол не само на търговските дружества но и на неперсонифицираните дружества /чл.4,ал.1,т.7 от КСО/ както и задължителното осигуряване на физическите лица/съдружници/ на неперсонифицираните дружества /чл.4,ал.3,т.2/ .

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »