зачитане за осигурителен стаж и здравното осигуряване на родител за времето през което се полагат грижи за инвалид със загубена работоспособност

1_826/14.08.2007г.
чл.40, ал.1, т.14 от ЗЗО
чл.40, ал.2, т.8 от ЗЗО
чл.40,ал.4 от ЗЗО
Относно: зачитане за осигурителен стаж и здравното осигуряване на родител за времето през което се полагат грижи за инвалидсъс загубена работоспособност
В чл.354 от Кодекса на труда са изроени изчерпателно случаите, в които за трудов стаж се признава времето, през което не е съществувало трудово правоотношение.Съгласно тази разпоредба липсва законово основание за признаване на трудов стажна времето, през което е полагана грижа за дете.
От 01.01.2001г. е в сила разпоредбата на чл.9,ал.6 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, съгласно която за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето, през което родител/осиновител/ или съпруг/съпруга/ са полагали грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, поради което не са били осигурени или не са получавали пенсия.Това означава, че това времеби Ви се зачело за осигурителен стаж при пенсиониране, само ако синът Ви е инвалид със загубена работоспособност над 90 на сто и постоянно се нуждае от чужда помощ.Това обстоятелство се удостоверява с решение на компетентния здравен орган. Видно от приложеното Експертно решение № 2495 от 27.06.2006г. на ТЕЛК гр.Сливен е определена50% тр.н.работоспособност.
Що се касае за здравното Ви осигуряване за периода когато не сте работили поради полагане грижи за дете до 16-годишна възраст с намалена работоспособност следва да имате предвид следното:
От 01.01.2001г. съгласно чл.40, ал.1 т.10 от Закона за здравно осигуряване ЗЗО/ в редакцията му до 31.12.2002г. за сметка на общинските бюджети, а след тази дата по чл.40, ал.2, т.8 /в редакцията до 31.12.2006г./, и ал.3,т.9 от същия в сила от 24.11.2006г. за сметка на републиканския бюджет се осигуряват, освен ако не са осигурени по реда на ал.1, родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ.
С оглед провеждане на здравно осигуряване според горепосочената разпоредба трябва да са изпълнени едновременно изискванията посочени в нея : лицето /родител, осиновител, или съпрузи/ да полага грижи за инвалидсъс загубена работоспособност на инвалида над 90 на сто / трайно ограничена възможност за социална адаптация над 90 на сто за деца инвалиди до 16-годишна възраст/ нуждаещ сепостоянно от чужда помощ и за това време да не подлежи на осигуряване на другооснование.
Съгласно чл.2,ал.2 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността/НМЕР/, експертизата на намалените възможностиза социална адаптация на децата до 16-годишна възраст се извършва по реда на Наредбата.В чл.63,ал.1 от същата е предвидено при тежка степен на намалена работоспособност над 90 на сто ТЕЛК/НЕЛК/ да се произнася и по потребността от чужда помощ. Чужда помощ се определя на лица, които не са в състояние да се самообслужват в битово отношение/ставане, обличане, тоалет, хранене и др./, на слепи, както и на психично болни, които не са в състояние да контролират действията си/чл.63,ал.2 от НМЕР/. От изложеното следва, че векспертното решениеТЕЛК/НЕЛК/определя степента на намалената работоспособност в проценти и потребносттаот чужда помощ.
От приложеното експертно решение е видно, че до преосвидетелстването на детето до 16 години е определено състояние до експертиза 80% намалена възможност за социална адаптация и оценка на работоспособността 50%без чужда помощ за срок на инвалидността до 01.06.2009г.
Предвид гореизложеното и приложените документи към запитването, относно здравноосигурителните вноски за Вас за посочените периоди когато сте полагали грижи за сина сине може да се приложитози редна осигуряване определен в Закона за здравно осигуряване.
До 31.12.2002г. в Закона за здравно осигуряване /ЗЗО/, съгласно чл.40, ал.1, т.14 се предоставя възможност осигурения членна семейството да осигурява неосигурените членове. По смисъла на ЗЗО”членове на семейството „ са съпруг,съпруга, деца до 18-годишна възраст, а ако продължават образованието си – до 26-годишна възраст, а ако са недееспособни или трайно нетрудоспособни, независимо от възрастта. Това означава, че за периода до 31.12.2002г. здравните Ви осигуровки е следвало да бъдат внесени от Вашия съпруг ако за този период същия е осигурен. Вслучай че подлежите на осигуряванекато неосигурен член на семейството, може да представите пред компетентната ТД на НАП служебна бележка от осигурител за удържани здравноосигурителни вноски или за размера на здравноосигурителния доход на осигуреното лице/съпруг/ за всеки отделен месец, за който вноските не са удържани въз основа на които да се извърши коригиране на здравноосигурителния Ви статус в Допълнителния регистър на здравноосигурените лица.
В случай че за периода 2000г.-2002г. нямате доходи, върху които се дължат здравноосигурителни вноски, не подлежите на осигуряване от общински бюджет или от Републиканския бюджет и нямате осигурен член от семейството, на основание чл.40,ал.1,т.15/14/ в редакцията до 31.12.2002г. внасяте сами и за своя сметка здравноосигурителни вноски.Вноската за 2000г., 2001г. е върху месеченосигурителен доход не по-малък от двукратния размер на минималната работна заплата, а за 2002г.върху минималния осигурителен доход, определен за самоосигуряващите сесъс Закона за бюджета на Държавно обществено осигуряване.
От 2003г. отпада възможността за внасянена здравноосигурителни вноскиза неосигуренчлен от семейството за сметка на осигурения. Лицата, които не подлежат на осигуряване, съгласно чл.40,ал.4 от ЗЗО в редакцията до 31.12.2004г. дължат здравни вноски за своя сметка върху осигурителен доход не по-малък от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, аслед тази дата по ал.5 от същия /Доп.-ДВ,бр.49 от 2004г. в сила от 01.01.2005г., предишна ал.4-ДВ бр.95 от 2006г., в сила от 24.11.2006г./ върху доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБ на ДОО.
Директор „ ОУИ „…………………..
/…………………. /’