Социално осигуряване на лица, включени в програмите От социални помощи към осигуряване на заетост”

Изх. № ………………..
До
Относно:Социално осигуряване на лица, включени в програмите „От социални помощи към осигуряване назаетост”
Във връзка с Ваше писмо вх. № 92-00-736 от 01.06.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомяваме следното:
В прогарамата„От социални помощи към заетост”са включении безработни лица, обект на месечно социално подпомагане. Организацията-работодател, изпълнител на дейностите по програмата сключва индивидуални трудови договори в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда с безработните лица, насочени от Дирекция „Бюро по труда„. Основание за сключването им е подписан между работодателя и дирекцията договор.
Следователно изпълнителят на дейностите по програмата в качеството му на работодател, респ. осигурител ще има задължението да осигурява наетите по програмата лица, в съответствие с Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. По смисъла на чл. 14 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс той се явява задължено лице, защото следва да удържа и внася данъци и задължителни осигурителни вноски за наетите при него лица.
Общината няма задължение за осигуряване на безработните лица, обект на месечно социално подпомагане, които са в трудовоправни отношения с друго лице. Нейната дейност по реализация на програмата е точно регламентирана.
По силата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО за наетите по програмата лица са дължими вноски за всички социални рискове без безработица. Размерът на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване са определени в чл. 6 от КСО. Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, които са за сметка на осигурителите, се внасят едновременно с изплащането на дължимото възнаграждение или на част от него, а тези, които са за сметка на осигурените лица се внасят при изплащане на дължимото възнаграждение.
Съгласно правилата на Програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост”, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика, средствата за изплащане на трудово възнаграждение на работниците и дължимите вноски за сметка на работодателя за фонд “Пенсии”, фонд “Трудова злополука и професионална болест”, фонд “Общо заболяване и майчинство”, за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за НЗОК се осигуряват от Републиканския бюджет. Но отношенията по финансирането и трансфера на парите от бюджета на Министерството на труда и социалната политика не са от компетентността на НАП.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »