спиране на административното производство по чл. 34, ал.1, т.2 от ДОПК

Изх. №24-34-72
Дата: 21.04.2009 год.
ДОПК, чл. 34, ал. 1, т.2
ОТНОСНО: спиране на административното производство по чл. 34, ал.1, т.2 от ДОПК
Във връзка с Ваше запитване, относно наличието на основание за спиране на административното производство по чл. 34, ал.1, т.2 от ДОПК изразявам следното становище:
На основание чл. 34, ал.1, т.2 от ДОПК административното производство може да бъде спряно при наличието на образувано административно, наказателно или друго съдебно производство, което е от значение за изхода му – след представяне на удостоверение, издадено от органа, пред когото е образувано. Съгласно чл.34, ал.З от ДОПК преценката дали да бъде спряно производството се прави от органа, възложил производството, а при административно обжалване – от решаващия орган. Следователно, за да е налице основание за спиране на производството е необходимо другото производство /административно, наказателно или съдебно производство/ да е от значение за изхода на настоящото производство. Смисълът на това условие е, че настоящото производство не може да бъде решено правилно и законосъобразно докато не приключи другото висящо производство, независимо дали последното е административно, наказателно или съдебно. Друго висящо административно производство може да бъде и запитване по линия на административния обмен с администрацията на друга държава. Доколко последното е относимо и преюдициално към конкретното висящо производство, както бе казано по-горе, органът, водещ производството, респ. решаващия орган е длъжен да прецени.
Що се отнася до изискването пред водещия настоящото производство орган да бъде представено удостоверение, издадено от органа, пред когото е образувано, то следва да се има предвид, че това изискване касае удостоверяването на образуваното друго производство. В конкретния случай, органът, отправящ запитване по линия на административния обмен с администрацията на друга държава е органът, водещ административното производство по обмен и същият удостоверява, че чрез запитване е образувал производство.
Следователно, отправяне на запитване по линия на административния обмен с администрацията на друга държава е административно производство, което е основание за спиране на висящо административно производство по чл. 34, ал.1, т.2 от ДОПК, като преценката дали производството да бъде спряно е от компетентността на органа, водещпроизводството, респ. решаващия орган,койтопреценявадалитова
запитване е от значение за изхода на висящото административно производство. На основание чл. 35 от ДОПК производството се възобновява, когато отпадне основанието за неговото спиране. Непосредствено след узнаване на обстоятелството за отпадане на основанието органът е длъжен да издаде заповед за възобновяване на производството, която се връчва на заинтересованите лица и не подлежи на обжалване.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Писмо с Изх. Ваше запитване относно прилагането на автоматичния обмен на информация за финансови сметки съгласно раздел III а на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Чл. 142а и чл. 142т от ДОПК М-17-00-256/09.06.2020 г. ОТНОСНО: Ваше запитване относно прилагането на автоматичния обмен на информация за финансови сметки съгласно раздел III

Данъчно третиране на училищни настоятелства.

ИЗХ. №…….2006ГОД.ДО……………..Относно: Данъчно третиране на училищни настоятелства.В съответствие с поставени въпроси в писмо вх.№ в ЦУ на НАП ………./20.03.2006г. и съгласно правомощията и компетентността на

данъчно третиране на счетоводен разход за дарение съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/.

2_ 1201/11.09.2013г.ЗДДС – чл.69, ал.1;ЗДДС – чл.70, ал.1, т.2;ЗКПО – чл.10;ЗКПО – чл.31, ал.1-4;ЗИХУ – §1, т.1 от ДР;ЗЗД – чл.225-227. ОТНОСНО: данъчно третиране на