срок за подаване на декларация по чл. 49, ал. 3 ЗМДТ

Изх. № 26-00-105
Дата: 20.11.2015 год.
ЗМДТ, чл. 49, ал. 3.
Относно: срок за подаване на декларация по чл. 49, ал. 3 ЗМДТ
за получени дарения в парични средства
В отговор на поставените въпроси относно прилагането на чл. 49, ал. 3 ЗМДТВи уведомявам:
По силата на чл. 49, ал. 3 ЗМДТ при безвъзмездно придобиване на имущества, с изключение на недвижими имоти, вещни права върху тях и моторни превозни средства, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.
За всички безвъзмездно придобити имущества, включително освободените от данък, с изключение на тези по чл. 49, ал. 4 ЗМДТ, в закона е установено задължение за подаване на декларация от данъчнозадълженото лице.
Утвърденият от министъра на финансите образец на декларация по чл. 49, ал. 3 ЗМДТ позволява декларирането с един формуляр на повече от едно дарения, индивидуализирани по вид, количество, стойност, дата на придобиване,лица – платци на данъка и основания за освобождаване. Декларацията предвижда и прилагане на доказателства, удостоверяващи датата на придобиването на имуществата.
При неспазване на срока за деклариране задълженото лице носи отговорност по чл. 127, ал. 1 ЗМДТ.
При неизпълнение на разпоредби на ЗМДТ административнонаказващи органи са кметовете на общините /чл. 128, ал. 1 ЗМДТ/. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служители на общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица. При налагане на административна санкция те определят тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства /чл. 27, ал. 2 ЗАНН/. Органите по приходите на НАП не притежават никаква компетентност в производствата по налагане на административни санкции.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар