Прилагане на чл.42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с определянето на авансовия данък за възнагражденията по трудови правоотношения за месец декември 2007 г.

Изх. № 24-И-216……………..
Дата: .…………… .2008 г.
ОТНОСНО: Прилагане на чл.42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с определянето на авансовия данък за възнагражденията по трудови правоотношения за месец декември 2007 г., изплатени след 1 януари 2008 г. Приспадане на внесения данък на основание чл.42, ал.6 от ЗДДФЛ. Попълване на служебната бележка по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ от работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ………,
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите (вх. № 24-И-216/27.12.2007 г.), Ви уведомявам следното:
1. Приложено, изпращаме Ви копие на писмо с наш Изх. № 91-00-2/08.01.2008 г., в което, на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, с оглед унифициране практиката по прилагане на ЗДДФЛ, Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите е изразил становище относно прилагането на чл.42 от ЗДДФЛ във връзка с определянето на авансовия данък за възнаграждения по трудови правоотношения, начислени за съответните месеци на 2007 г., изплатени след 1 януари 2008 г. В изразеното становище се съдържат отговорите на въпросите в т. I от запитването Ви.
Във връзка с поставените въпроси в т. I е необходимо само уточнението, че не е налице нормативно основание внесеният от работодателя данък на основание чл.42, ал.6 от ЗДДФЛ да се приспада по реда на чл.49, ал.7 от същия закон. В чл.42, ал.7 изрично е указано, че внесеният от работодателя данък по ал.6 се приспада от удържания данък по ал.5, т.е. при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец. 2. В отговора на въпроса, зададен в предходното Ви запитване относно служебната бележка по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ, не е допусната техническа грешка. Работодателят по основното трудово правоотношение, който определя годишния размер на данъка на работника или служителя за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения, следва да включи данните, предоставени от други работодатели, както в Част II, така и в Част I на служебната бележка по чл.45, ал.1от ЗДДФЛ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
//

Оценете статията

Вашият коментар