Срок за подаване на годишния отчет за дейността на едноличен търговец, съставящ баланс за 2009 г.

Изх. № М-94-Д-90
Дата: 17.03.2010 год.
ЗДДФЛ, чл. 51;
ЗДДФЛ, чл. 53, ал.1.
ОТНОСНО: Срок за подаване на годишния отчет за дейността на едноличен търговец, съставящ баланс за 2009 г.
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № М-94-Д-90/09.03.2010 г., Ви уведомявам следното:
Условията и редът за деклариране на доходите на физическите лица, както и изискванията относно представянето на годишния отчет за дейността на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, са уредени в Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Съгласно чл. 51 от ЗДДФЛ годишният отчет за дейността се представя заедно с годишната данъчна декларация по чл. 50 от същия закон. Годишната данъчна декларация за 2009 г. следва да се подаде в срок до 30 април 2010 г. (чл. 53, ал. 1). Следователно, тъй като в ЗДДФЛ не е предвидено друго, в същия срок следва да се представи и годишният отчет за дейността, без оглед на това дали съответното лице съставя или не съставя баланс.
Предвиденият в ЗДДФЛ срок за подаване на годишния отчет за дейността за задължените по същия закон лица е указан еднозначно и в т. 11.1. „Общи разпоредби“ на Заповед № ЗЦУ-1327 от 19 декември 2009 гИзх. № РД-07-485 от 19 декември 2009 г. на Председателя на НСИ и на Изпълнителния директор на НАП. В заповедта е регламентирано, че годишните отчети за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ), и на нефинансовите предприятия, съставящи баланс, могат да бъдат подадени:
– по електронен път чрез въвеждане в реално време (on line) в Информационна система „Бизнес статистика“ на интернет адрес https://isbs.nsi.bg, като лицата задължително ползват универсален електронен подпис;
Подаването на годишния отчет за дейността по електронен път трябва да е приключило преди подаването на годишната данъчна декларация.
– на попълнени формуляри на хартиен носител, които се подават единствено с годишната данъчна декларация на хартиен носител в съответните структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция.
Обстоятелството, че в някой от формулярите не е указан изрично срокът за подаване на годишните отчети за дейността на задължените по ЗДДФЛ лица или на тези по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), не е основание да се счита, че
е налице промяна в законоустановения срок, който е до 30.04.2010 г. – за задължените лица по ЗДДФЛ, и до 31.03.2010 г. – за задължените лица по ЗКПО. Посочените срокове не зависят от начина, по който се подават годишните отчети за дейността.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

задължително здравно осигуряване на лице – българска гражданка, полагала труд на студентска бригада във Финландия, за периода от месец май 2007 г. до месец септември 2007 г.

Изх. № 94-Л-31Дата:01.06.2011 год.ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 6; ЗЗО, чл. 33, ал. 2; Регламент № 883/2004, чл. 2(1); Регламент № 883/2004, чл. 11

прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-04-1011/15.12. 2014 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-04-1011/…2014 г. относно прилагането на

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуги, извършвани по електронен път чрез портал като пазар за приложения за продажба на 3D принтируеми модели (3D файлове) и н

Изх. № 24-39-29Дата: 19.08.2015 год.ЗДДС, чл. 6;ЗДДС, чл. 9, ал. 2, т. 3;ЗДДС, чл. 14, ал. 1;ЗДДС, чл. 17, ал. 2;ЗДДС, чл. 20;ЗДДС, чл. 21,

Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с наемане на сезонни работници от трети държави

Изх. № М-24-36-39Дата:18.08.2017 год.ЗДДФЛ, чл. 24ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с наемане на сезонни работници от трети държави Във връзка с

преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при условията на държавна помощ за регионално развитие

Изх.№24-39-154Дата:25.01.2017 год.ЗКПО, чл. 184;ЗКПО, чл. 189;ДР на ЗКПО, § 1, т. 73.ОТНОСНО: преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 от Закона за корпоративното