Срок за подаване на годишния отчет за дейността на едноличен търговец, съставящ баланс за 2009 г.

Изх. № М-94-Д-90
Дата: 17.03.2010 год.
ЗДДФЛ, чл. 51;
ЗДДФЛ, чл. 53, ал.1.
ОТНОСНО: Срок за подаване на годишния отчет за дейността на едноличен търговец, съставящ баланс за 2009 г.
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № М-94-Д-90/09.03.2010 г., Ви уведомявам следното:
Условията и редът за деклариране на доходите на физическите лица, както и изискванията относно представянето на годишния отчет за дейността на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, са уредени в Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Съгласно чл. 51 от ЗДДФЛ годишният отчет за дейността се представя заедно с годишната данъчна декларация по чл. 50 от същия закон. Годишната данъчна декларация за 2009 г. следва да се подаде в срок до 30 април 2010 г. (чл. 53, ал. 1). Следователно, тъй като в ЗДДФЛ не е предвидено друго, в същия срок следва да се представи и годишният отчет за дейността, без оглед на това дали съответното лице съставя или не съставя баланс.
Предвиденият в ЗДДФЛ срок за подаване на годишния отчет за дейността за задължените по същия закон лица е указан еднозначно и в т. 11.1. „Общи разпоредби“ на Заповед № ЗЦУ-1327 от 19 декември 2009 гИзх. № РД-07-485 от 19 декември 2009 г. на Председателя на НСИ и на Изпълнителния директор на НАП. В заповедта е регламентирано, че годишните отчети за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ), и на нефинансовите предприятия, съставящи баланс, могат да бъдат подадени:
– по електронен път чрез въвеждане в реално време (on line) в Информационна система „Бизнес статистика“ на интернет адрес https://isbs.nsi.bg, като лицата задължително ползват универсален електронен подпис;
Подаването на годишния отчет за дейността по електронен път трябва да е приключило преди подаването на годишната данъчна декларация.
– на попълнени формуляри на хартиен носител, които се подават единствено с годишната данъчна декларация на хартиен носител в съответните структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция.
Обстоятелството, че в някой от формулярите не е указан изрично срокът за подаване на годишните отчети за дейността на задължените по ЗДДФЛ лица или на тези по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), не е основание да се счита, че
е налице промяна в законоустановения срок, който е до 30.04.2010 г. – за задължените лица по ЗДДФЛ, и до 31.03.2010 г. – за задължените лица по ЗКПО. Посочените срокове не зависят от начина, по който се подават годишните отчети за дейността.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДС, чл.66, aл. 2,ЗДДС, т. 37, параграф 1

Телефон: (02) 9859 3759 Факс: (02) 987 70 46.№53-00-75125.11.2010г.Чл.66,ал.2 от ЗДДСПар.1,т.37 от ДР на ЗДДСВ запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Дружество стопанисва мотел с

Прилагане на ЗДДС и ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС и ЗКПО В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване от 06.11.2017 г. относно прилагане на ЗКПО и ЗДДС. Към последното е приложена

cnnd