срок за подаване на регистрационен опне на активите, налични преди датата на регистрация по ЗДДС

Изх. № 74-00-6
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: срок за подаване на регистрационен опне на активите, налични преди датата на регистрация по ЗДДС
Уважаеми г-н,
По повод Ваше запитване вх. № 74-00-6/02.04.2007г.„ изразявам следното становище:
Съгл. чл.101 регистрация та по ЗДДС се извършва като лицето което е длъжно или има право да се регистрира, подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация но образец, към което е длъжно да приложи документи, определени в правилника за прилагане на закона. Документите към заявлението са посочени в чл. 74. ал. 2, 3 и 4 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС7 и сред тях липсва регистрационен опис на активите, налични преди датата на регистрация по ЗДДС.
ЕЕраво на приспадане на данъчен кредит за налични активи преди датата на регистрация за регистрираното лице възниква само за наличните активи към датата на регистрация при наличието на едновременно няколко предпоставки по чл.74, ал.2 т. 1-4 от ЗДДС, сред които е наличие на регистрационният опис по образец на наличните активи, който е съставен към датата на регистрация по този закон и подаден не по-късно от седем дни от датата на регистрация т,3/. Съгласно ч.т.75 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит по чл. 74 възниква на датата на регистрация по този закон и се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите три данъчни периода, а в случай, че регистрационният опис е подаден след седмия ден от датата на регистрация, правото на приспадане не възниква и не може да се упражни. В съшия смисъл е и уредбата в ППЗДДС – чл.61. към който е Приложение № 2 – Опис за налични активи към датата на регистрацията или получени услуги преди датата на регистрация, за които е налице право на данъчен кредит по чл. 74 от ЗДДС.
Предвид изискването на закона за наличие на регистрационен опис но образец на наличните активи, който е съставен към датата на регистрация по този закон и подаден не по-късно от седем дни от датата на регистрация, следва да се приеме, че същият опис не може и не следва да се подава преди датата на регистрация по ЗДДС, която е факт едва след издаването на административния акт —чл.101. ал. 7 от ЗДДС. Г.е към момента на подаване на заявлението фактът и датата на регистрация не са известни и следователно
лицето не оймогло да изготви опис на наличните активи, които ла е съставенкъм бъдещата дата на регистрация,
Следователно, регистрационният опис но образен на активите, налични преди датата на регистрация по ЗДДС. не може да ее подава едновременно със заявлението за регистрация.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *