Срокове за подаване на данни по Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, к

КСО – чл. 7, ал. 1, 2 и 3; 158;
ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „в”;
ЗГВРС – чл. 20
Наредба № Н-8/29.12.2005 г. – чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1
ОТНОСНО:Срокове за подаване на данни по Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (декларации образец № 1 и образец № 6)
В писмото си посочвате, че фирмата ви плаща редовно заплати и осигуровки наработниците и служителите. Интересувате се, кога следва да начислявате разходите за заплати и осигурителни вноски и да подавате декларации образец № 1 и образец № 6.
В кой от дадените по-долу два примера постъпвате правилно:
Пример 1:
Работните заплати и осигурителните вноски за м. януари са начислени на 03.02.2010 г.; осигурителните вноски се внасят на 04.02.2010 г., заплатите се изплащат на 05.02.2010 г. и в същия ден се подават декларации образец № 1 и образец № 6;
Пример 2:
Работните заплати и осигурителните вноски за м. януари са начислени на 31.01.2010г.; осигурителните вноски се внасят на 04.02.2010 г., заплатите се изплащат на 05.02.2010 г. и в същия ден се подават декларации образец № 1 и образец № 6;.
Подава ли се декларация образец № 6 за дължимите осигурителни вноски върху начислени, но неизплатени трудови възнаграждения във втория пример?
Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед действаща нормативна уредба по задължителното обществено осигуряване, изразяваме следното становище по запитването:
Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения – за всеки календарен месец не по-късно от деня, следващ деня на възникване на последното задължение за внасяне на вноските за този месец, освен при изплащане на аванс, който не е единствено плащане за месеца.
По отношение на Декларация образец № 6 в ал. 3, т. 1 от същата наредба е регламентиран срок за подаването й в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения – не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими осигурителните вноски, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данъкът по чл. 42 от ЗДДФЛ.
От цитираните разпоредби е видно, че срокът за подаване на декларации образец № 1 и образец № 6 е обвързан със сроковете за внасяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „ГВРС” и данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ и този срок за декларация образец № 1 е денят, следващ деня на възникване на последното задължение за внасяне на вноските за този месец, а за декларация образец № 6 това е последният работен ден от месеца, през който е следвало да се погасят задълженията.
Редът и сроковете за внасяне на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване са регламентирани в чл. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Съгласно ал. 1 на посочената разпоредба осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, които са за сметка на осигурителите, се внасят едновременно с изплащането на дължимото възнаграждение или на част от него. Според ал. 2 (доп. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) осигурителните вноски за сметка на осигурените лица по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 се внасят при изплащане на дължимото възнаграждение. В хипотезата на ал. 3 (изм. ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени или не са начислени, осигурителят внася осигурителните вноски, които са за негова сметка и тези, които са за сметка на осигурените лица, до края на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.
Задължителните осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за здравно осигуряване и вноските за фонд „ГВРС” за работниците и служителите също се внасят в сроковете по чл. 7, ал. 1-3 от КСО (арг. на чл. 158 от КСО, чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „в” от ЗЗО и чл. 20 от ЗГВРС).
Разглежданите примери не попадат в хипотезата на чл. 7, ал. 3 от КСО, при която вноските стават дължими най-късно до края на месеца, следващ месеца, през който е положен труда, ако заплатите не са изплатени до края на този месец, а според предишната редакция на ал. 3, в сила до 31.12.2009 г. – до края на месеца, в който е извършено начисляването. В случая и в двата примера осигурителните вноски за месец януари 2010 г. се дължат в сроковете по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от КСО – при изплащане на трудовите възнаграждения на 05.02.2010 г., независимо от това, дали начисляването им е станало на 31.01.2010 г. или на 03.02.2010 г. Поради това, че срокът за подаване на Декларация образец № 1 изтича в неприсъствен ден – 06.02.2010 г. (събота), същата следва да се представи в компетентната ТД на НАП най-късно до края на първия присъствен ден след тази дата – 08.02.2010 г. (чл. 22, ал. 7 от Данъчно-осигурителния процесулен кодекс).
Срокът за подаване в ТД на НАП на Декларация образец № 6 за дължимите осигурителни вноски за месец януари 2010 г. е не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими осигурителните вноски, а именно до 26.02.2010 г. (последен присъствен ден).

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »