Срокове за подаване на данни с декларации образец № 1 и образец № 6 по Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигу

КСО – чл. 7, ал. 1, 2 и 3;
Наредба № Н-8/29.12.2005 г. – чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1
ОТНОСНО:Срокове за подаване на данни с декларации образец № 1 и образец № 6 по Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО …………,
В Дирекция „ОУИ” – гр. ……….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …………. г.,в което ни питате за следното:
1.Кога се подава декларация образец № 6 – до края на текущия месец след начисляване на заплатите за месеца или след изплащането на заплатите през следващия месец?
2.При изплащане на заплатите пак ли се подават всички данни или само за дължимия ДОД?
3.Какви са сроковете за подаване на декларация образец № 1?
По така поставените въпроси изразяваме следното становище:
Въпрос 1:
Съгласно чл. 3, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица декларация образец № 6 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения в срок, не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими осигурителните вноски.
Осигурителните вноски за работниците и служителите се дължат в сроковете по чл. 7, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) – едновременно с изплащането на дължимите възнаграждения или на части от тях, но не по-късно от края на месеца, през който са начислени възнагражденията.
Предвид посочените разпоредби, когато трудовите възнаграждения не са изплатени до края на месеца, през който е извършено начисляването им, декларация образец № 6 следва да се подаде най-късно в последния работен ден на този месец (месеца на начисляването).
Въпрос 2:
При подаване на декларация образец № 6 с попълнен код 2 за вид плащане (в полета от 8.1 до 8.4) на редове от 10 до 15 в декларацията се вписват дължимите осигурителни вноски върху начислените, но неизплатени възнаграждения, като данък не се посочва, тъй като такъв е дължим само при изплащането им – частично или в пълен размер. Когато впоследствие заплатите на работниците и служителите за този месец бъдат изплатени, работодателят е задължен да подаде декларация образец № 6 за дължимия данък по чл. 42 от ЗДДФЛ – в срок до края на месеца, през който следва да се внесе данъкът.
Въпрос 3:
Работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения подават декларация образец № 1 за всеки календарен месец в срок не по-късно от деня, следващ деня на възникване на последното задължение за внасяне на вноските за този месец, освен при изплащане на аванс, който не е единствено плащане за месеца (чл. 3, ал. 1, т. 1 от наредбата).
Последното задължение за внасяне на осигурителните вноски в хипотезата, когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени, възниква в края на месеца, през който е извършено начисляването им, съгласно чл. 7, ал. 3 от КСО. От което следва, че декларация образец № 1 в тези случаи трябва да се подаде най-късно на следващия ден, т.е. до края на първия работен ден от следващия календарен месец.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »