срокове за съхранение на контролните ленти от фискални устройства /ФУ/ и санкциите за неспазване на тези срокове регламентирани в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ.

1_110/08.08.2008 г.
Чл.118, ал.1 и 3; чл.185, ал.1 от ЗДДС
Чл.3, чл.25, чл.42, ал.3 и 4 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г.
Относно: срокове за съхранение на контролните ленти от фискални устройства /ФУ/ и санкциите за неспазване на тези срокове регламентирани в Наредба № Н-18от 13.12.2006 г. на МФ.
Уважаема г-жо,
По повод Ваше писмено запитване с вх.№/08.08.2008г., Дирекция „ОУИ” гр.Бургас Ви уведомява за следното:
Според фактите в запитването, хотелски комплекс „Е” е закупил и инсталирал комбинирана хотело – ресторанска програма, чрез която в паметта на сървъра се архивират и съхраняват информациите от преминали периоди. Въпросите Ви са свързани с необходимостта от пазенето на големия брой контролни ленти от касовия апарат, при положение, че същата информация може да бъде възстановена при необходимост за какъвто и да е период от време и каква е санкцията ако изхвърлите старите ленти.
От изложеното в запитването Ви, не става ясно какъв точно вид фискално устройство използвате за дейността си, респективно формирането на контролната лента /например като електронна контролна лента – ЕКЛ/. Може само да се предположи, че това е електронен касов апарат с фискална памет /ЕКАФП/, след като във въпроса ви е написано „касов апарат”, поради което изразяваме следното принципно становище:
В §11 на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства е посочено, че същата се издава на основание чл.118, ал.3 от ЗДДС и чл.9, ал.1 от ЗДДФЛ.
Съгласно чл.118, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС / в сила от 01.01.2007г., всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки в търговски обект чрез издаване на касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателя я съхранява до напускането на обекта, независимо дали е поискан друг данъчен документ. Фискалната касовата бележка /ФКБ/ е хартиен документ, регистриращ платената от клиента сума за доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се заплаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация ФУ от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация съгласно чл.118, ал.2 от ЗДДС. Прилагането на чл.118 от ЗДДС, както и условията, редът и начинът одобряване на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане и сервизно обслужване, редът и начинът за издаване на ФКБ, както и минималните им реквизити се определят с Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на Министерството на финансите.
Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него продажби на стоки или услуги във или от търговския обект чрез издаване на ФКБ от ФУ, освен когато плащането се извършва по банков път – чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18.
Фискалната касова бележка се издава в два екземпляра – един за клиента/бонова лента/ и втори за собственика на фискалното устройство /на контролна лента/ – чл.25, ал.4 от Наредба № Н-18.
На основание посочените по – горе задължения в Глава шеста, чл.42 на Наредба № Н-18 е регламентирано задължението за съхраняване на документите. Лицата по чл.3, респективно собственика на ФУ със стационарен търговски обект съхранява в търговския обект контролните ленти в тримесечен срок от датата на отпечатване на последната касова бележка на съответната лента, с изключение на случая по чл.14, ал.3 и ЕКЛ – чл.42, ал.1, т.3 от Наредба № Н-18. Съгласно чл.42, ал.3 от същата наредба, лицето по чл.3 е длъжно да съхранява ЕКЛ, прикрепена в книгата за дневни финансови отчети /ДФО/на страницата на датата на отпечатването.
Това изискване е валидно само за фискални устройства с електронни контролни ленти. На останалите ФУ контролните ленти не се залепват в книгата за ДФО, а се съхраняват в обекта 3 месеца, съгласно посоченото по-горе.
В чл.42, ал.4 от Наредба № Н-18 изрично е регламентирано, че лицето по чл.3 е длъжно да съхранява отчетните документи, включително книгите за дневните финансови отчети и контролните ленти, в 5-годишен срок.
Следователно, видно от посочените по – горе разпоредби, законодателят е предвидил, че в случаите на загубване, кражба, унищожаване на ФУ и/или на книгите за ДФО, данните за регистрираните във фискалната памет обороти могат да бъдат взети от контролните ленти, тъй като върху тези ленти се съдържа копие на всеки отпечатан от ФУ документ.
Административно наказателните разпоредби са посочени в глава двадесет и шеста в ЗДДС, като съгласно чл.185, ал.1 от същия закон, лице което не издаде ФКБ или наруши реда и начина за одобряване на типа, регистриране или въвеждане/извеждане в/от експлоатация, или отчитане, или сервизно обслужване на ФУ, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, в размер на 100 до 500 лв., или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 200 до 10000 лв. При повторно нарушение по ал.1 размерът на глобата е от 500 до 2500 лв., а на имуществената санкция – от 500 до 20000 лв. – чл.185, ал.3 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар