fbpx

становище на изпълнителния директор на Национална агенция за приходите относно приложение на чл. 72 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при допуснато грешно данъчно третиране, обективирано в писмо изх. №20-00-125/24.06.2016 г.

Изх. № ЕП – 67
Дата: 17.08.2018 год.
ЗДДС, чл. 72

ОТНОСНО: становище на изпълнителния директор на Национална агенция за приходите относно приложение на чл. 72 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при допуснато грешно данъчно третиране, обективирано в писмо изх. №20-00-125/24.06.2016 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № ЕП-67/10.05.2018 г., с което ни информирате за постъпило при Вас писмо от „ТИ“ с поставени въпроси относно приложимостта на писмо изх. № 20-00-125/24.06.2016 г. на изпълнителния директор на НАП в случаите на влязло в сила съдебно решение с потвърдено установеното с обжалван ревизионен акт грешно данъчно третиране.
Считате, че в цитираното писмо при разглеждане на допустимостта на правилното документиране на доставката чрез издаване на данъчен документ за корекцията при наличие на влязъл в сила ревизионен акт относно същата не се прави разграничение между ревизионен акт, който не е обжалван и е влязъл в сила, и ревизионен акт, който е обжалван и е потвърден с влязло в сила съдебно решение. Изразявате становище, че предвиденият ред в т.3.3. от становището „Ред за документиране на доставката за осигуряване на неутралност на данъка, нарушена в резултат на влязъл в сила ревизионен акт“ е приложим и в случаите на обжалван ревизионен акт, който е потвърден изцяло с влязло в сила съдебно решение, като в подкрепа на това се цитират текстове от становището.
С оглед компетентността на НАП като издател на посоченото писмо, изразявате желание за потвърждение на изразеното от Вас виждане по поставените от „ТИ“ въпроси.
Във връзка с изложеното изразявам следното становище:
Следва да се отбележи, че към Вашето писмо липсва и не е приложено писмото с поставените въпроси от „ТИ“, което представлява пречка за изразяване на становище във връзка с конкретиката на случая, поради което изразявам принципно становище.
В т.3.2. от писмо изх. № 20-00-125/24.06.2016 г. „Отстраняване на риска от загуба за бюджета – условие за допускане на документиране за осигуряване неутралността на данъка, нарушена в резултат на влязъл в сила ревизионен акт“ е указано, че условие за допустимост за извършване на корекция на грешно данъчно третиране на доставки, по отношение на които има влязъл в сила ревизионен акт, чрез издаване на данъчен документ за корекцията, е задължението за данък върху добавената стойност, определен с акта, да е реално платено. Посочено е, че в случаите на данъчна измама/злоупотреба, включително и при установена липса на доставка, издаването на данъчни документи след влизане в сила на актовете на администрацията следва да се счита за недопустимо.
Действително в становището при разглеждане на допустимостта на правилното документиране на доставката чрез издаване на данъчен документ за корекцията при наличие на влязъл в сила ревизионен акт относно същата не е поставено условие актът да не е обжалван по съдебен ред. Становището е приложимо във всички случаи на влязъл в сила ревизионен акт, включително и обжалван по съдебен ред, като при наличието на постановено съдебно решение относно съответната доставка е необходимо да се съобрази освен указаното в раздел 3.2. от становището, конкретиката на случая и това доколко издаването на данъчните документи не противоречи на постановеното в съдебното решение.

зам. Изпълнителен Директор на НАП:
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Работа в Сърбия и придобиване на право на пенсия за възраст

ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 3; ЗЗО, чл. 34, ал. 1, т. 2; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 4. Във връзка с Ваше запитване, препратено ни по компетентност от Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …..и заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № …………/2012 г., изразявам следното становище:

ползване на отстъпка от 5 % при заплащане на данък върху

Изх. 08-М-5 Дата:12.09. 2016 год.ЗМДТ, чл. 60 относно: ползване на отстъпка от 5 % при заплащане на данък върху превозните средства и други въпроси по прилагането на ЗМДТ В отговор на въпросите, които поставяте относно прилагането на разпоредби от ЗМДТ, изразявам следното становище:1.Правилото, установено в чл. 60, ал. 1 ЗМДТ е, че при плащане в

задължението за регистрация на представителство в Кипър за целите на ДДС, изразявам следното становище

20-00-175 /26.03.2010 г. ЗДДС, чл.9, ал.2, т.3; чл.21, ал.4, б ,,б”; чл.95, ал.2; чл.161 и 163аВ запитването е изложена следната фактическа обстановка:Търговско дружество извършва монтажни услуги по изграждането на склад и административна сграда за готова продукция на веригата ЛИДЛ в Ларнака Кипър. Дружеството изпълнява монтажните услуги по сключени договори с Австрийска и Германска фирми възлизащи

Становище на НАП с Изх. №20-00-285 от 23.10.2018 г.

Изх. №20-00-28523.10.2018 г. чл. 114, ал. 10 от ЗДДСчл. 114, ал. 11 от ЗДДСчл. 121, ал. 1 от ЗДДСчл. 78, ал. 10 от ППЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:Ще въведете електронно архивиране на електронни фактури, като за целта няма да съхранявате хартиени копия на фактури в рамките на следващите месеци на 2018 г.Във

възобновяване осигуряването на лице по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) в допълнително задължително пенсионно осигуряване – универсален пенсионен фонд (ДЗПО-УПФ)

3_1832/02.12.2019 г. КСО, чл. 4б;КСО, чл. 124а ОТНОСНО: възобновяване осигуряването на лице по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) в допълнително задължително пенсионно осигуряване – универсален пенсионен фонд (ДЗПО-УПФ) Според изложеното в запитването, на 15.10.2019 г. лице е подало заявление в офис на НАП, с което е упражнило правото си на

определяне на мястото на изпълнение и данъчния режим по Закона за данъка върху добавената стойност на доставка на стоки.

699/01.09.2016Чл.17, ал.2 ЗДДСЧл.62, ал.2 ЗДДСЧл.84 ЗДДСЧл.86, ал.3 ЗДДСЧл.112, ап.1, т.1 ЗДДСЧл.124, ал.4 ЗДДСЧл.79, ал.3, т.1 ППЗДДСОтносно: определяне на мястото на изпълнение и данъчния режим по Закона за данъка върху добавената стойност на доставка на стоки.В писмено запитване, заведено в регистърана Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – …………. с вх. № ……………2016г. сте изложили следната фактическа

НАРЕДБА Н-18, чл.4, т. 3,НАРЕДБА Н-18, чл.39а,НАРЕДБА Н-18, чл.4, т. 7,НАРЕДБА Н-18, aл. 1, т. 3, параграф 59

2_384/05.03.2012 г.Наредба № Н-18/2006 г.чл. 4, т. 7Наредба № Н-18/2006 г. чл. 4, т.ЗНаредба № Н-18/2006 г.чл. 39аПЗР на Наредба №Н-18/13.12.2006 г. §59, ал.1, т.3 Отправили степисмено запитванедо НАП. Описали сте, че сте регистриран в Агенцията по вписванията като занаятчия-обущар. Самоосигуряващо лице сте. Не сте пенсионер, нито инвалид. Работите сам и нямате наети работници. Интересувате

Scroll to Top