Становище по запитване, касаещо разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Изх. № 94-Б-3
Дата: 18.01.2016 год.
ЗОПБ, чл. 3, ал. 1, т. 2
Относно: Становище по запитване, касаещо разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой.
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило вна НАП с вх.№ …………….от …………….2016 г., свързано с прилагането на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ), моля да имате предвид следното:
На 04.04.2011 г. министърът на финансите издаде подробно указание с Изх. № УК-3/04.04.2011 г. по прилагането на ЗОПБ, в което са дадени разяснения за териториалния обхват, действието на закона във времето и материалния му обхват.
Чрез примери са посочени най-честите случаи по прилагането му, изключенията от приложното поле на закона и реализирането на административнонаказателна отговорност за лицата, извършили плащания в нарушение на ЗОПБ.
Същото е публикувано в електронен вариант на сайта на Националната агенция за приходите на адрес: http://nap.bg/document?id=2980
Важно е да знаете, че ЗОПБ регламентира ограничения на плащанията (включително и по отношение на плащания по договори, започнали, но незавършени към деня на влизането му в сила), а не конкретно определени доставки на стоки и услуги. От 1 януари 2016 г. ограничителният праг за плащанията в брой е намален от 15 000 лева на 10 000 лева.
С оглед на зададения от Вас въпрос и изложените в писмото Ви обстоятелства, следва да се отбележи, че плащанията, които описвате попадат в обхвата на чл. 3, ал.1, т. 2 от ЗОПБ, тъй като същите представляват част от парична престация по договор за наем, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв. Паричната престация е размерът на конкретното (т.е. всяко отделно) плащане по сключения между страните договор.
Моля да имате предвид, че е недопустимо страните по сключени договори, след влизане в сила на ЗОПБ да предприемат договорености, водещи до заобикаляне на закона. При констатиране на нарушения на въведения от закона ограничителен режим, органите на НАП ще съставят актове за установяване на всяко отделно извършено административно нарушение и ще налагат предвидените в ЗОПБ санкции.
ЗАМ.
/ ГАЛЯ ДИМИТРОВА /

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

попълване на данни за съставителя на годишния финансов отчет (ГФО) в годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 24-39-19Дата:16.03.2017 год.ЗКПО, чл. 92;ЗЗД, чл. 357;ЗСч., чл. 17, ал. 1;ДР на ЗСч., § 1, т. 27.ОТНОСНО: попълване на данни за съставителя на годишния

на територията на коя държава-членка пребивава по смисъла на чл.1 от Регламент 1408/71 лицето;

2_2238/ 21.08.2008 г. КСО – чл.4, ал.1, т.7 Регламент 1408/71-чл.13,ал.1,14-17ОТНОСНО: Осигуряване на управител на търговско дружество, който е гражданин на държава-членка на Европейския СъюзОт изложената

Прилагане на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006г./

ОТНОСНО: Прилагане на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти,