Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019 г.

Изх. № М-94-Л-205 Дата: 27.05.2020 год. КСО, чл. 6, ал. 9; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 2; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 5. ОТНОСНО: Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019 г.

Във Ваше писмо, получено в Централно управление (ЦУ) на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. №М-94-Л-205/28.04.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Самоосигуряващо се лице е осигурено за всички осигурени социални рискове за цялата 2019 г. То е било във временна неработоспособност в някои от месеците от годината. Попълвате Справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. за това самоосигуряващо се лице по следния начин:
1. В колона 3 – доход по чл. 40 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) попълвате дохода за дните във временна неработоспособност, върху който са внесени 4,8% здравноосигурителни вноски през годината (данните от т. 17 на Декларация обр. 1 за съответния месец).
2. В колона 5 попълвате облагаемия доход за 2019 г., разделен на 12 (броя на месеците на извършване на дейността), който в конкретния случай съвпада с минималния осигурителен доход, т.е. 560 лв. за всички месеци.
3. Колона 3 се събира с колона 5 и резултатът е в колона 7, от чийто сбор се изчислява доходът, върху който ще се довнасят здравноосигурителни вноски. Разликата между колона 7 и 6 съвпада със сумата на колона 3, т.е. с доход, върху който вече са внесени 4,8% здравноосигурителни вноски.
Във връзка с гореизложеното поставяте следния въпрос:
Какво се записва в колона 4 на таблица 2 – дали доходът от т. 21 на декларация обр. №1 „Данни за осигуреното лице“ по реда на Наредба №Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8/29.12.2005 г., отм. ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г., в сила до 02.01.2020 г.), който е пропорционален на дните извън временната неработоспособност, или 560 лева, представляващи осигурителния доход за дадения месец, върху който са внесени 4,8% и съответно 8% здравноосигурителни вноски?
Ако се запише само доходът по т. 21 от Декларация обр. 1 (извън дните на нетрудоспособност), то ще се окаже, че трябва да се довнесат здравноосигурителни вноски върху дохода, върху който вече са внесени 4,8% здравноосигурителни вноски. По този начин върху дохода по т. 17 от Декларация 1 ще бъдат внесени 4,8% текущо през годината и още 8% с ГДД?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Доходът, срокът и начинът за внасянето на здравноосигурителните вноски на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) е определен в чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО. Съгласно тази разпоредба самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) и окончателно върху доходите от дейността и доходите по без трудово правоотношение през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или установения от органа по приходите при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Окончателният размер на месечния осигурителен доход, върху който се дължат задължителни здравноосигурителни вноски, се определя въз основа на данните, декларирани в Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
За самоосигуряващите се лица, които са във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от КТ (с изключение на лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО), здравноосигурителните вноски се дължат на основание чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО – в размер 4,8 на сто върху минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определен със ЗБДОО за съответната година.
От цитираните разпоредби на чл. 40, ал.1, т. 2 и т. 5 от ЗЗО във връзка с чл. 6, ал. 9 от КСО е видно, че здравноосигурителните вноски за периодите на временна неработоспособност, които са внесени на основание чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО, не са относими и нямат характер на авансови месечни здравноосигурителни вноски за самоосигуряващите се лица, които се внасят по реда на чл. 40, ал.1, т. 2 от същия закон и които участват при определянето на годишния осигурителен доход.
Механизмът за попълване на Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ е в съответствие с нормативните разпоредби, касаещи определянето на окончателния размер на осигурителния доход. В съответствие с тези разпоредби доходът, върху който се внасят здравноосигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждате на малко дете, се попълва в колона 3 на таблицата и той не се включва отново в колона 4, в която се попълва само осигурителният доход, върху който се дължат авансово здравноосигурителни вноски.
На основание изложеното в конкретния случай, при попълването на Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, следва да имате предвид:
– в колона 3 се посочва доходът, върху който се внасят здравноосигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждате на малко дете – този доход трябва да съответства на данните от т. 17 на декларация обр. №1 „Данни за осигуреното лице“ по реда на Наредба №Н-8/29.12.2005 г. за съответния месец;
– в колона 4 се попълва осигурителният доход, върху който се дължат авансово месечни здравноосигурителни вноски, определен пропорционално на отработените дни в месеца – този доход трябва да съответства на данните от т. 21 на декларация обр. №1 „Данни за осигуреното лице“ по реда на Наредба №Н-8/29.12.2005 г.
Необходимо е да се има предвид, че за месеците, в които лицето изцяло е във временна неработоспособност, колона 4 за този месец не се попълва;
– в колона 5 се попълва облагаемият доход, разделен на броя на месеците, през които е упражнявана трудова дейност.
В конкретния случай, ако самоосигуряващото се лице е било във временна неработоспособност само за определени периоди от време в месеца, следва облагаемият доход да се раздели на 12 месеца и получената сума да се попълни в редовете на колона 5. В случай че през годината има месеци, в които лицето изцяло е във временна неработоспособност, облагаемият доход следва да се раздели на броя на останалите месеци, през които лицето е упражнявало трудова дейност.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *