тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.

2_ 64/16.01.2014г.
чл.163а от ЗДДС
Дружеството Ви е регистрирано по ЗДДС лице. Притежавате лиценз за търговия със зърно, както и фабрика за производство на белен слънчоглед и нерафинирано слънчогледово олио. При покупка на черен слънчоглед Ви е издадена фактура от регистрирано по ЗДДС лице, по реда на чл.163 а, ал.2 от с.з. Преработвате закупения черен слънчоглед с машини и получавате белен слънчоглед, олио, кюспе и пелети.
Поставяте следните въпроси:
1.Във връзка с покупката на черен слънчоглед следва ли фактурата за покупки да се отрази в Дневника за покупки и в Протокола по чл.117 от ЗДДС в 15 дневен срок от датата на данъчното събитие?
2.Ако цената на черния слънчоглед е с включен транспорт и дружеството е получило 100т. по 600лв., без ДДС, на каква стойност следва да бъде съставен протокола по чл.117 и как следва да бъде отделена стойността на транспорта от тази на слънчогледа? Кой документ в кой регистър/Дневник/ следва да бъде отразен и с какви стойности?
3. За кои продукти, получени след преработката на черния слънчоглед – белен слънчоглед,олио, кюспе и пелети е приложим чл.163а от ЗДДС и за кои е приложим общия ред?
4. За каква продукция е приложим чл.163а от ЗДДС – за непреработена селскостопанска продукция или и за преработена?
5.Моли да бъде разяснено какво се има в предвид с код 1206 00 91 обелен; необелен шарен слънчоглед в Приложение №2 към чл163а? Само за обелен шарен слънчоглед ли е код по КИ 1206 0091 и как се третира обеления черен слънчоглед? Приложим ли е чл.163а ал.2 и за друг обелен слънчоглед освен шарен?
6. Молите да бъде дадено определение за обелен слънчоглед. Обеления слънчоглед в приложение №2 след преработка ли е или преди преработка?
Във връзка с изложената в запитването фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следното становище:
Със Закона за изменение и допълнение на ДОПК, обнародван в ДВ бр.98 от 12.11.2013 г. е направено изменение в Приложение №2 към глава деветнадесета „а” от ЗДДС, като същото е допълнено с част II, в която са визирани зърнените култури и техните кодове по КН /комбинираната номенклатура/. Предвид т.71 на §1 от ДР на ЗДДС “код по КН“ са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура, установена с Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.
С Регламент (ЕИО) № 2658/87 е създадена номенклатура на стоките, наричана„Комбинирананоменклатура“,с целдаотговориедновременно наизискваниятанаОбщата митническатарифа,настатистикатанавъншнататърговия наОбщносттаинадругиполитикинаОбщносттавъв връзка с вноса или износа на стоки.
С регламент (ЕС) №1006/2011 г. на комисията от 27 септември 2011 г. е изменено приложение №1 към Регламент (ЕИО) №2658/87 г. на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.
В част първа „Уводни разпоредби”, раздел I „Общи правила”, б.”А”Общи правила за тълкуване на комбинираната номенклатура е посочено, че класирането на стоките в комбинираната номенклатура се подчинява на определени принципи, като предвид т.2, б.”а” всяко упоменаване на един артикулв определена позиция включва този артикул, дори некомплектован или незавършен, при условие, че в това си състояние той притежава основните характеристики на комплектован или завършен артикул.
В Приложение №2 към глава деветнадесета „а”, в основна позиция, с код 1206 00 е посочено Семена от слънчоглед, дори натрошени. Към същата има 2 подпозиции: 1206 00 10 – за посев и подпозиция – Други. От своя страна позпозиция – Други се дели на още две подпозиции:
1206 00 91 обелен; необелен шарен слънчоглед и
1206 00 99 Други
Съгласно обяснителни бележки към комбинираната номенклатура на европейските общности към подпозиция 1206 00 99 принадлежат слънчогледовите семена предназначени за производство на масло за консумация от човека, които обикновено се доставят с люспите, които са с еднакво черен цвят.
Видно от запитването закупения черен слънчоглед не е предназначен за посев, а за последваща преработка, предвид което семената от черен слънчоглед следва да попаднат в подпозиция Други с код 1206 00 99 на подпозиция Други, които не са за посев, на основна позиция с код 1206 00.
Съгласно чл. 163а, ал.1 от ЗДДС данъчното събитие на доставките на стоки и услуги, посочени в приложение № 2, възниква съгласно общите правила на ЗДДС. Предвид ал.2 на същия член данъкът за доставките по ал. 1 е изискуем от получателя-регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
На основание чл.163б., ал.1 от ЗДДС начисляването на данъка се извършва от получателя с издаване на протокол по чл. 117, ал. 2, в срока по чл. 117, ал. 3 – когато доставчикът е данъчно задължено лице.
При покупка на черен слънчоглед, за която е издадена фактура от регистрирано по ЗДДС лице, получателят по доставката, регистрирано по с.з. лице, на основание чл.163б, ал.1 от ЗДДС, следва да начисли ДДС и да издаде протоколпо чл. 117, ал. 2 от с.з, в срока по чл. 117, ал. 3 на ЗДДС.
Документирането и отчитането на доставките на стоки по приложение №2 към глава деветнадесета „а” от ЗДДС, с място на изпълнение на територията на страната, по които данъкът е изискуем от получателя се извършва по реда на чл.97 а от ППЗДДС.
Разпоредбата на чл.128 от ЗДДС указва, че когато основната доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, се приема, че е налице една основна доставка. В конкретния случай, ако в цената на черния слънчоглед е включен транспорт и цената е определена общо, предвид разпоредбата на чл.128 от ЗДДС се счита, че е налице доставка със стока, съпътстваща се от доставка на транспортна услуга. ДДС следва да бъде начислен в протокола по чл.117 от ЗДДС от получателя на слънчогледа, регистрирано по ЗДДС лице, върхустойността на стоката, в която е включена стойността на транспортната услуга, като протоколът следва да бъде отразен в дневника за продажби за съответния данъчен период.
В ЗДДС няма легална дефиниция на понятието обелен слънчоглед. Считаме, че в подпозиция 1206 00 91 – обелен; необелен шарен слънчоглед на подпозиция други, които не са предназначени за посев, се включва всякакъв вид обелен слънчоглед /шарен, черен и др/, независимо дали е получен след преработка или механично.
Относно получените продукти от преработката на черен слънчоглед – олио, кюспе и пелети, същите не са включени в позициите и подпозициите наПриложение №2 към глава деветнадесета „а”, предвид което при продажбата им облагането с ДДС ще се извърши по общия ред на ЗДДС, като данъкът ще е изискуем от доставчика регистрирано по с.з. лице.
В ЗДДС няма разграничение относно продукцията за която е приложим чл.163а от ЗДДС, дали същата е непреработена селскостопанска продукция или преработена.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »