това дали дейността му представлява независима икономическа дейност следва да се извърши в зависимост от това дали същият носи отговорността и риска за услугите, които извършва на дружеството.

Изх. № 20-00-55
28.03.2012 г.
ЗДДС,
ДОПК, чл.17, ал.4
чл.3, ал.1 и ал.2 § 1, т.3, б.”е” от ДР
чл.12, ал.1
чл.113, ал.1
чл.114, ал.1, т.13
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
… АД е сключил договор за правни услуги с акционер (местно физическо лице), който притежава 50 % от акциите на дружеството. Същият упражнява свободна професия „адвокат” и е регистриран по ЗДДС.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Попадат ли в приложното поле на ЗДДС доставките на правни услуги, оказани на … АД от физическото лице – акционер ?
2. Има ли промяна в данъчното третиране на оказаните от акционера правни услуги и налагат ли се промени във връзка с документирането на доставката?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към нея нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно чл.3, ал.1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. По смисъла на ал.2 от същата разпоредба, независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
Следва да се има предвид, че в случаите при които акционер полага срещу възнаграждение личен труд в акционерното дружество, в което той е акционер, преценката относно това дали дейността му представлява независима икономическа дейност следва да се извърши в зависимост от това дали същият носи отговорността и риска за услугите, които извършва на дружеството.
Когато акционерът във вътрешните отношения с дружеството поема изцяло риска и отговорността за вредите при неизпълнение или лошо изпълнение на услугите, следва да се приеме, че той осъществява независима икономическа дейност и за същата е данъчно задължено по ЗДДС лице.
Правата и задълженията на адвокатите при оказване на правни услуги са регламентирани в Закона за адвокатурата (ЗА). Съгласно чл.2, ал.1 във връзка с чл.51 от ЗА адвокатската професия се осъществява в съответствие с принципите на независимост, изключителност, самоуправление и издръжка, а адвокатите отговарят за причинените на клиента вреди.
Предвид посочените разпоредби при оказването на правни услуги, адвокатът винаги действа в качеството си на данъчно задължено по ЗДДС лице, осъществяващо независима икономическа дейност.
Правните услуги, предоставяни с личен труд от акционера, за които той получава възнаграждение от дружеството, следва да се считат за облагаеми доставки по смисъла на чл.12 от ЗДДС.
В конкретния случай физическото лице и акционерното дружество са „свързани лица” съгласно § 1, т.3, б.”е” от Допълнителните разпоредби (ДР) на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). При определяне на данъчната основа на извършените доставки следва да имате предвид специалните разпоредби на чл.27, ал.2 и ал.3, т.1 от ЗДДС.
По втори въпрос:
Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9 от ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Съгласно чл.113, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице – доставчик на облагаема доставка, е длъжно да издаде фактура за извършената от нето доставка. В тази връзка, в издаваната фактурата задължително следва да бъде посочен размера на дължимия данък (чл.114, ал.1, т.13 от ЗДДС).
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.4 от ДОПК.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »