това дали пенсията, която получавате от Белгия следва да се декларира и обложи в България.

2_204/18.02.2015 г.
ЗДДФЛ – чл. 4 ;
чл. 6;
чл. 7;
чл.75;
Излагате следната фактическа обстановка: През 1954 г. сте напуснали България нелегално. От м.април 1957г. до м.юни 2013г. сте живели в Белгия, апрез 1993 г.сте придобилиправо на пенсия по реда на белгийското законодателство. Освен пенсията нямате други доходи нито в България, нито в Белгия. От м.юни 2013 г. живеете в България. Не притежавате българско гражданство, а имате белгийско.
Поставяте въпрос относно това дали пенсията, която получавате от Белгия следва да седекларира и обложи в България.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка, предоставената по силата на закон компетентност на НАП и в съответствие с действащата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Редът за облагане на доходи, получени през данъчната година зависи от обстоятелството дали получателите на дохода са чуждестранни физически лица или местни физически лица по смисъла на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Според чл. 6 от ЗДДФЛ местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина, а съгласно чл. 7 от ЗДДФЛ чуждестранните физически лица – за придобити доходи от източници в Република България.
Статутът на местно лице на България се определя за цялата календарна (данъчна) година по критериите, заложени в чл. 4 от ЗДДФЛ. Съгласно чл. 4, ал. 1 от с.з. местно физическо лице без оглед на гражданството, е лице:
1. което има постоянен адрес в България, или
2. което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или
3. което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
4. чийто център на жизнените интереси се намира в България.
На основание чл. 4, ал. 5 от ЗДДФЛ не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната. Съгласно чл. 4, ал. 4 от същия закон, центърът на жизнените интереси се намира в България, когато интересите на лицето са тясно свързани със страната. При тяхното определяне могат да се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си.
Чуждестранни физически лица са лицата, които не са местни лица по смисъла на чл. 4 от ЗДДФЛ (чл. 5 от с.з.).
Предвид гореизложеното, гражданството не е критерий по силата на който едно физическо лице може да се квалифицира като местно или като чуждестранно за целите на българското данъчно законодателство (чл.6 и 7 от ЗДДФЛ).
Съгласно чл.13 ал.1 т.7 от ЗДДФЛ не са облагаеми доходите от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване на право на допълнителна пенсия.
По отношение на данъчното облагане на доходите от физически лица следва да се има предвид, че съгласно чл.75 от ЗДДФЛ когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от РБългария, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор.
Съгласно чл.1 от Спогодбата между Народна република България и Кралство Белгия за избягване на двойното облагане с данъци на дохода и имуществото (ратифицирана с Указ № 1843 от 1988 г. на Държавния съвет – ДВ, бр. 3 от 10.01.1989 г.Издадена от , обн., ДВ, бр. 36 от 30.04.1993 г.), спогодбата се прилага спрямо следните лица:
1.Тази спогодба се прилага спрямо лицата, които са местни лица на едната или на двете договарящи държави.
2.По смисъла на спогодбата за местни лица се считат:
а) по отношение на Народна република България – физически лица, които са граждани на Народна република България, и юридически лица, които имат седалище в Народна република България или са регистрирани там;
б) по отношение на Кралство Белгия – физически лица, които са жители на Кралство Белгия, и юридически лица, чието място на делови и социални контакти, основно стопанско устройство или седалище на ръководство се намира в Кралство Белгия.
3.Когато съгласно разпоредбите на ал. 2 едно физическо лице е местно лице на двете договарящи държави, то се счита за местно лице на държавата, с която има по-тесни лични и икономически връзки (център на жизнени интереси).
4.Когато съгласно разпоредбите на ал. 2 едно нефизическо лице е местно лице на двете договарящи държави, то се счита за местно лице на държавата, в която се намира седалището на действителното му ръководство.
Съгласно чл.18 от Спогодбата, с изключение разпоредбите на чл. 19, ал. 1 пенсии и други подобни възнаграждения, плащани на местно лице на едната договаряща държава за извършена предишна работа, се облагат само в тази държава.
С оглед гореизложеното, ако пенсията, която получавате от Белгия е облагаема в тази държава, то в България не подлежи на деклариране и облатгане.

1/5

Вашият коментар