КСО

2_2045/24.07.2008г.
НКПД – клас 1 и клас 2
В запитването си описвате следната фактическа обстановка: Вие имате сключен на основание Наредба №9 на Общински съвет …., договор за контрольор на общинско търговско дружество. Съгласно договора функциите Ви са: „да извършва контрол за спазване на дружествения договор и за опазване имуществото на общинското дружество”. При определяне на осигурителният Ви праг ви отнасят в клас 1, а вие считате, че длъжността ви следва да бъде отнесена в клас 2 „Аналитични специалисти” код 2411 „Финансов контрольор”.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и действащата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Със Заповед №742/27.12.2005г. на Министъра на труда и социалната политика е утвърдена Национална класификация на професиите и длъжностите /НКПД/. Тя се прилага от всички предприятия и организации, независимо от формата на собственост. Тя е предназначена да осигури единство при определянето, групирането и диференцирането на длъжностите и при подхода за тяхното използване при  управление на труда и трудовите отношения.
В НКПД подклас 12 „Ръководители на търговски дружества и други организации” на клас 1 „Президент, законодатели ,висши служители и ръководители” е предвидено да включва лица, като директори, изпълнителни директори или ръководители на отделни структури, които управляват предприятия или организации, или техни вътрешни служби. Ръководителите в търговски дружества и други организации (корпоративните ръководители) определят и формулират политиката на предприятията или организациите; ръководят, координират и отговарят за тяхната цялостна дейност или за дейността на вътрешните или териториалните им структури; представляват предприятията и организациите в техните отношения с други предприятия и организации, включително с правителствени и други органи на властта; следят за резултатите от дейността на предприятията или организациите и ги докладват пред управителните органи; осъществяват контрол по отношение на други работещи.
В подклас 24 „Други аналитични специалисти” на клас 2 „Аналитични специалисти” попадат специалисти, които увеличават съществуващите знания в дадена област, прилагат научни или художествени методи, концепции и теории и изучават системно водещите постижения в тази област или са ангажирани с изпълнение на някаква комбинация от посочените дейности. Аналитичните специалисти от този подклас провеждат изследвания, подобряват или развиват концепции, теории и практически методи и прилагат научни знания. Задачите, изпълнявани от работещите в този подклас, обикновено включват: информационно осигуряване на бизнеса и разработване на практически методи за неговата организация; прилагане на закони и други нормативни актове; увеличаване или прилагане на знания, придобити чрез индивидуално или групово обучение, езиково обучение и прилагане на философски, политически, икономически, юридически, образователни, социални, религиозни и други учения, концепции, теории, системи и организации в текущ и исторически аспект; формиране на идеи, създаване или изпълнение на проекти в областта на изкуството; провеждане на научни изследвания и подготвяне на учебници, учебни помагала, доклади и съобщения.
В чл.10, ал.1, т.6 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване на правата на Община … върху общинската част от капитала на търговските дружествае указано, че Общинският съвет, когато упражнява правата на едноличния собственик на капитала в ЕООД избира контрольори и проверители на дружеството, съобразно чл.144 и чл.146 от Търговския закон /ТЗ/. В чл.144, ал.1 от ЗТ определя дейността на контрольора на дружеството, а именно: „да следи за спазване на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет”.
Предвид горецитираните разпоредби, както и задълженията, които са Ви вменени в сключеният от Вас договор с Общински съвет ….., следва да имате в предвид, че упражняваната от Вас дейност като контрольор на общинско дружество „…”ЕООД попада в Клас 1, подклас 12 „Ръководители на търговски дружества и други организации” и не може да бъде отнесена в клас 2 подклас 24 „Други аналитични специалисти”

Оценете статията

Вашият коментар