това дали ученикът е осигурен на друго основание или не. Декларациите се подават в началото на всеки учебен срок и преди началото на лятната ваканция.

5_20-00-846/22.06.2009г.
ЗЗО, чл40, ал.3, т.1;
Фактическа обстановка: Лице, продължаващо средното си образование няма данни за здравно осигуряване от месеца, следващ месеца, в който е навършило18 години.
Въпрос: Каква е причината и за чия сметка са здравноосигурителните вноски?
Съгласно чл. 40, ал.3, т.1 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, за сметка на републиканския бюджет, когато не са осигурени на друго основание, са осигурени лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно – до завършване на средно образование.
На осигуряване по този ред подлежат учениците във всички форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, кореспондентска, индивидуална, самостоятелна и дистанционна. Учениците се осигуряват на това основание, независимо в какви училища се обучават – средни общообразователни училища, професионални гимназии, професионални училища, училища по изкуствата, специални училища или в паралелки за профилирано обучение в средни общообразователни и в специални училища, профилирани гимназии или в гимназии.
За сметка на републиканския бюджет се заплащат здравноосигурителните вноски на учащите се след 18 годишна възраст във всички посочени училища, независимо от формата на обучение и независимо от това дали училището е държавно или частно при условие, че няма друго основание, на което да се дължат здравноосигурителни вноски.
Периодът, за който се дължат вноски е от деня, следващ навършването на 18 годишна възраст и приключва до деня на дипломирането, независимо от възрастта на ученика или денят, в който ученикът прекъсне обучението си. В случаите когато ученикът получи оценка на държавен зрелостен изпит или изпит за придобиване на професионална квалификация слаб /2/, той се явява отново на съответните изпити. Тогава здравноосигурителните вноски се внасят за сметка на републиканския бюджет до първата определена за курса дата за поправка на съответните изпити.
За учениците, които получават пенсии, трудови възнаграждения или възнаграждения за работа без трудово правоотношение, доходи като самоосигуряващи се лица или обезщетения за безработица здравноосигурителни вноски в качеството им на учащи се до завършване на средното им образование не се дължат.
Поради това всички учащи се над 18 годишна възраст трябва да подават декларация, свободен текст за здравно осигуряване в съответното училище, независимо дали подлежат на осигуряване от републиканския бюджет или не. Декларациите трябва да съдържат данни относно това дали ученикът е осигурен на друго основание или не. Декларациите се подават в началото на всеки учебен срок и преди началото на лятната ваканция.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

дължимостта на патентен данък от производител на дамски облекла – едноличен търговец, който извършва продажба на същите облекла /търговия на дребно/ в търговски обект с нетна търговска площ до 100 кв.

Изх. № 08-П-5Дата: 12.06.2009 год. Приложение № 4 към ЗМДТ, т. 3В отговор на въпроса, който поставяте относно дължимостта на патентен данък от производител на

данъчно третиране на доходи получени от физическо лице от работа в чужбина и като собственик на ЕООД по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, по Закона за корпоративното подо

ДИРЕКЦИЯ„OБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” 1_175/22.12.2010 гКСО, чл.10 ал.1 ЗДДФЛ,чл.50, ал.1 и 2ЗКПО, чл. 18 Относно: данъчно третиране на доходи получени от физическо лице от

общата система на данъка върху добавената стойност и чл.7 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно

Изх. № 94-00-125/11.12.2015 г.ЗДДС, чл.3, ал.1 ППЗДДС, чл.54, ал.2 чл.12, ал.1 чл.95, ал.3чл.96, ал.1 и ал.3чл.21, ал.2чл.86, ал.3чл.97а, ал.2 и ал.4чл.156, ал.1, т.1-4чл.156, ал.5 и

Eczanem