това, че не желае да се осигурява, както писмено, така и чрез конклудентни действия/ например подава декларации, внася осигурителни вноски/, това ще означава, че желае да се осигурява.

1_2/12.01.2010г.
КСО, чл. 4,ал. 3, т. 2 и ал. 6
Във връзка с Ваше запитване с вх.№ ……….., постъпило в
Дирекция „ОУИ” – гр…………., изразяваме следното принципно становище:
Видно от запитванетоупражнявате трудова дейност като собственик в еднолично търговско дружествокоято не сте прекъсвали, прекратявани или възобновявали. Имате издадено от ТЕЛК решениес което Ви е определена 100 % загубена работоспособност . След изтичане на законния срок за обжалването му, на 16.09.2009г сте подали заявление за отпускане на пенсия.Към момента нямате връчено разпорежданеза отпускане на пенсия с коетода е потвърдено това Ви право. При подаване на декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице желаете дадекларирате че сте пенсионер и не желаете да се осигурявате.
Въпроса който поставяте е: От коя дата трябва да се подаде декларация за промяна на вида на осигуряване ?
На основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, упражняващитрудова дейност като собственик в търговско дружествоподлежат на задължително осигуряване заинвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.
Задължението за осигуряване възниква от деня, в който лицата започнат да упражняват трудова дейност по чл. 4и продължава до нейното прекратяване, съгласно чл.10 от КСО.
Според чл. 4, ал. 6 от КСО, лицатапо ал. 3, т. 1, 2, 4 – 6, на които е отпусната пенсия, се осигуряват социално по свое желание.Този кръг лица не подлежи на задължително осигуряване заинвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, когато извършват някоя от дейностите по чл.4,ал. 3, т. 1, 2, 4 – 6 от КСО, а могат да се осигуряват само по свой избор. Правотона тези лица да се осигуряват по този ред възниква от датата на отпускане напенсията.
По отношение на пенсията по инвалидност КСО не поставя като условие осигуряването да бъде прекратено, както изисква разпоредбата на чл.94,ал.1 от КСО при пенсиите за осигурителен стаж и възраст.
В чл.3, ал.1, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж изрично е посочено, че към заявлението за отпускане на лична пенсия за инвалидност не се представя документ за прекратяване на осигуряването.
От друга страна, началната дата на отпускане на пенсията за инвалидност зависи от датата, на която се поражда правото и сроковете, в които е подадено заявлението запенсия при спазване изискванията на чл. 94, ал.1 и 2 от КСО.
В чл. 10, ал. 1 и 5 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) е регламентирано, че пенсиите и добавките към тях се отпускат с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на НОИ, или на други длъжностни лица, определени от ръководителя на териториалното поделениe на НОИ което се произнася в шестмесечен срок от подаването на заявлението, и че при отпускане на пенсии за инвалидност този шестмесечен срок започва да тече от датата на постановяване решението на медицинската комисия към териториалните поделения на НОИ, съответно ако експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК е обжалвано по реда на чл. 98, ал. 6 КСО, длъжностното лице по пенсионно осигуряване се произнася в едномесечен срок от влизането в сила на експертното решение на НЕЛК, съответно на решението на съда.
От изложеното, може да се заключи че от датата на възникване на основанието за получаване на пенсия за инвалидност, в случая -датата на инвалидизиране, до датата на отпускане на пенсията с разпореждане от органите на НОИ, тече един период от време, през който на лицето е призната определена степен на загубена работоспособност, но все още правото му на пенсия не е обективирано в надлежен документ по законоустановения ред. През това време лицето не може да знае дали има право на пенсия или не, поради това няма възможност и да се ползва от разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от КСО. Едва след признаването на това право и узнаването му, то би могло да избере дали да се осигурява за държавно обществено осигуряване или не. До този момент обаче, както е в конкретния случай, следвада продължи да се осигурява,тъй като подлежи на задължително осигуряване по реда на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО като собственик на еднолично търговско дружествопоради това, че няма качество на пенсионер. Втози случай, времето, за което са внесени осигурителни вноски се зачита на осигурителен стаж, придобит след пенсиониранетои дава основание за преизчисляване на пенсията, съгласно чл.21,ал.1 от НПОС.
За времето след получаване на разпореждането, ако лицето не е изразило изрично воля относнотова, че не желае да се осигурява, както писмено, така и чрез конклудентни действия/ например подава декларации, внася осигурителни вноски/, това ще означава, чежелае да се осигурява.
Във Вашия случай,предвид гореизложеното след узнаване правото на отпускане на пенсия може да се възползватеот разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от КСО, като подадетедекларация за регистрация на самоосигуряващо се лице по образец в компетентната ТД на НАП в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »