третиране на данък върху добавената стойност като възстановим/невъзстановим данък при изпълнение на проекти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG16М1ОР002-2.002-0015

Изх. № 08-М-6
Дата:05.02.2018 год.
ЗДДС, чл.69
ОТНОСНО: третиране на данък върху добавената стойност като възстановим/невъзстановим данък при изпълнение на проекти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG16М1ОР002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за регион ……………….“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Внас вх. № 08-М-6/28.12.2017 г. e заведено Ваше писмено запитване, в което е изложено следното:
Община …………….като водеща община в партньорство с Община ……….. и Община ………………….. е бенефициент подоговор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за регион ……………..”.
Основните дейности по проекта са:
– подготовка на проектното предложение;
– разработване на документация за възлагане на обществени поръчки, организация и провеждане на тръжните процедури;
– инженеринг – проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор на компостиращата инсталация;
– инженеринг – проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор на инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци;
– упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи на инсталацията за компостиране и инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци;
– доставка на техника, необходима за експлоатацията на инсталацията за предварително третиране;
– доставка на необходимото оборудване и съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци и специализирана транспортна техника;
– организация и управление;
– информация и публичност на проекта.
Община ……………………след изграждане на инсталациите и преди въвеждане в експлоатация ще проведепроцедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на оператор за експлоатация на компостиращата инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в регион ……………….
Предвид обстоятелството, че данък върху добавената стойност (ДДС) е определен като недопустим разход за финансиране по проекта по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” се поставя следният въпрос:
Начисленият ДДС по получени доставки на стоки и/или услуги или извършени плащания в изпълнение на проектавъзстановим ли е в пълен размер?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Понятието „възстановим данък върху добавената стойност“ е дефинирано в § 1,т. 1 от Допълнителните разпоредби на Постановление № 189 на Министерски съвет от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г. (Постановление № 189 от 28.07.2016 г.) и това е сумата на платения ДДС, която регистрираното по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) лице има право да приспадне от задълженията си по ЗДДС, включително когато, като е имало това право, не го е упражнило по реда на закона. Определянето на ДДС като възстановим данък е в пряка връзка с възможността начисленият данък за получени доставки на стоки или услуги във връзка с проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци да се определи като данък с право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС. Невъзможността да се приспадне платеният данък за закупените стоки или услуги по реда на ЗДДС определя същия като невъзстановим данък.
Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави, както и начисления данък при внос на стоки по чл. 56 и 57 от закона и изискуемия от него данък като платец по глава осма от закона. По силата на чл. 70, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74 от закона, когато стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта, за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето.
Разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) указват, че собствеността върху изградените съоръжения възниква за общините-бенефициенти
(чл. 23, ал. 3 от ЗУО). Регионалното сдружение е юридическо лице, което няма за цел да формира и не разпределя печалба, не придобива собственост (чл. 24, ал. 7 от ЗУО).
Според изложеното в запитването експлоатацията наизградените инсталации за преработка на отпадъците ще се осъществява от друго лице, на което общината ще я предостави за експлоатация и стопанисване по реда на ЗОП.
Предоставянето на експлоатацията и стопанисването на инсталациите на трето лице-изпълнител, което се задължава да извършва дейностите по преработка на отпадъците, е предмет на облагаема доставка. Наличието или не на други насрещни възнаграждения (независимо дали са парични или са определени в стоки или услуги), дължими във връзка с предоставянето на инсталациите срещу задължението за обработката на отпадъците, би оказало евентуално влияние на данъчните основи на съответните насрещни доставки, но не променя характера им. Налице са облагаеми възмездни доставки, осъществени при условията на бартер – чл. 130 от ЗДДС.
Предвид обстоятелството, че получените от общината стоки и услуги за изграждане на инсталациите ще се използват за последващи облагаеми доставки – възмездно предоставяне на експлоатацията и стопанисването им при условията на бартер срещу задължение на изпълнителя за обработка на отпадъците, за платения от общината данък върху добавената стойност по тези доставки ще възникне право на приспадане по реда на ЗДДС.
С оглед изложеното, начисленият ДДС по получени доставки на стоки и/или услуги или извършени плащания, преди да е възникнало данъчното събитие за облагаема доставка в изпълнение на проекта, е възстановим данък.
ЗАМ.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »