Третиране на доставка на стока по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Третиране на доставка на стока по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-207/31.08.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружеството продава машини на фирма от Кипър – частта, която не е в Европейския съюз (ЕС). На 01.08.2018г. по настояване на клиента е издадена фактура за продажба, с която клиента да си задейства митническите процедури по вноса в Кипър – частта, която не е в ЕС. Впоследствие се оказва, че по технически причини в производството на машините, те няма да се експедират до края на м.08.2018г., съответно дружеството няма да осъществи износ до 31.08.2018г.
Поставени са следните въпроси:
Какви последващи действия трябва да предприеме дружеството за вече издадената фактура:
* Да се издаде кредитно известие през м.08.2018г.?
* Да се анулира фактурата? И ако да – как да се оформи документално анулирането?
* Друго – неописано по-горе?
Във връзка с поставените въпроси и предвид неизяснената фактическа обстановка, изразявам следното принципно становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 113, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117.
Предвид така цитираната норма на ЗДДС, за Вашето дружество възниква задължение за издаване на фактура при получаване на авансово плащане от клиента или при доставка на машините.
Ако е издадена фактура без да е възникнало съответното основание – не е извършена доставка и не е извършено авансово плащане, същата се явява издадена без основание и подлежи на анулиране. По смисъла на чл. 116, ал. 1 от ЗДДС, погрешно съставени документи се анулират и се издават нови. Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗДДС, когато погрешно съставени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя, а отчитането им се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона, както следва:
* когато се анулира фактура в периода, в който е издадена, тя се описва във файла „PRODAGBI.ТХТ“ на издателя, но полетата, описващи стойност, се оставят празни (не се попълват) или се записва стойност нула. Документът не се описва в дневника за покупки на получателя.
* когато се анулира фактура след периода, в който е издадена, тя се включва във файла „PRODAGBI.ТХТ“ на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.
В случай, че фактурата е издадена във връзка с авансово плащане, не възниква основание за извършване на корекция чрез анулиране.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

наличието на задължение за администриращия орган да уведоми подалия декларация за освобождаване на притежаван имот от такса за битови отпадъци, че декларацията не е уважена и е начислена такса, Ви уве

Изх. № 94-Л-38Дата: 19.06.2008 год.ЗМДТ, чл. 9В отговор на поставените от Вас въпроси относно наличието на задължение за администриращия орган да уведоми подалия декларация за

Дължимост на данъка върху превозните средства за периода, през който същите са били със служебно прекратена регистрация на основание чл.143, ал. 10 и ал. 11 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП)&#1

3_1186/01.06.2017 г.ЗМДТ, чл. 52, т. 1;ЗМДТ, чл. 58, ал. 4ОТНОСНО: Дължимост на данъка върху превозните средства за периода, през който същите са били със служебно

Потъмняване на фискални бонове, доказващи извършените разплащания в брой с определени фирми, до степен заличаваща напълно информацията.

2_ 2780/24.07.2007 г.Наредба№Н-18/2006 г. на МФЗДДС,чл.121ППЗДДС, чл.58, ал.2ЗКПО, чл.10, ал.4Относно: Потъмняване на фискални бонове, доказващи извършените разплащания в брой с определени фирми, достепен заличаваща напълно

Попълване на декларации образец № 1 съгласно Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигу

Изх. № М-26-00-45#1Дата 23.11.2012 г.КСО – чл. 10КСО – чл. 5, ал. 4 КСО – чл. 6, ал. 2КСО – чл. 6, ал. 4КСО –