третиране на консултантски услуги по ЗДДС и посреднически услуги във връзка с доставки на стоки, съгласно чл. 21, ал.3, т.2, б. в”; чл. 24 и чл. 21, ал. 1

Изх. №24-30-14
Дата: 01.04.2008 год.
Относно: третиране на консултантски услуги по ЗДДС и посреднически услуги във връзка с доставки на стоки, съгласно чл. 21, ал.3, т.2, б. „в”; чл. 24 и чл. 21, ал. 1
Във Ваше писмено запитване е вх. № 24-30-14/05.02.2007г. нае изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството Ви извършва консултантски услуги, както и доставки по организиране на технически семинари. Получатели по тези услуги са дружества, които нямат обекти и клонове на територията на страната, като някои от тях са установени на територията на Общността, а други са дружества, установени извън Общността. Подпомагате чуждестранните си контрагенти при контактите им с българските дружества. Освен за консултантските услуги. Вашето дружество получава възнаграждение и когато чуждестранния контрагент осъществи продажба на оборудване на други български дружества.
Въпросите Ви са:
Как се третират тези доставките по ЗДДС, формират ли облагаем оборот за задължителна регистрация по ЗДДС, какви са условията за право на приспадане на данъчен кредит?
Предвид така изложената фактическа обстановка, както и поради липса на приложени договори и други документи, съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното принципно становище:
По отношение ни предоставяните от Вашето дружество доставки на консултантски ус:п>ги:
Предвид липсата на договори и други конкретни данни за действителното съдържание на предоставяните услуги, квалифицирани от Вас като консултантски, ако същите са консултантски и получателите по тях са лица, установени извън Общността, или данъчно задължени лица, установени в други държави членки, те попадат в хипотезата на чл.21, ал.З, т.2, б. “в“ от ЗДДС. По този начин се третират услуги, извършвани от консултанти, инженери, счетоводители, юристи и други подобни услуги. В този случай мястото на изпълнение на доставката, осъществена от Вашето дружество е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, т. е. доставката е с място на изпълнение извън територията на страната. Съгласно чл.86, ал.З от ЗДДС не се начислява данък при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
Във връзка със задължителна регистрация по ЗДДС, съгласно чл.96 от ЗДДС, следва да се проследи облагаемия оборот. Облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка, както и доставки на финансови услуги по чл. 46 и доставки на застрахователни услуги по чл. 47 при определени условия. Съгласно разпоредбата на чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с- място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Предвид гореизложеното, доставките по чл.21, ал.З от ЗДДС не участват при формиране на оборот за задължителна регистрация по този закон. Обръщаме Ви внимание, че следва да се запознаете със законодателствата на съответните държави по отношение на правилата и реда за
регистрациявъввръзка с данъкавърху добавената стойност предвидизвършваните отВас доставки с място на изпълнение на територията им.
По отношение на извършваните от Вас доставки по организиране на технически семинари мястото им на изпълнение е мястото, където фактически се извършват, съгласно чл.21, ал.2. т.З. б. “а“ от ЗДДС.
При регистрация по ЗДДС, за регистрираното лице правото на приспадане на данъчен кредит ще възникне предвид разпоредбите на чл.69 от ЗДДС. Когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави, начисления данък при внос на стоки и изискуемия от него данък като платец по глава осма. За целите на установяване на правото на приспадане на данъчен кредит за облагаеми доставки се смятат и доставките в рамките на икономическата дейност на регистрираното лице, които са с място на изпълнение извън територията на страната, но които биха били облагаеми, ако са извършени на територията на страната.
По отношение на предоставяните от Вашето дружество доставки на посреднически услуги:
Данъчното третиране на доставката на посредническа услуга, осъществена от Вашето дружество от името и за сметка на чуждестранния Ви контрагент когато тази услуга е свързана с доставка на оборудване на български дружества, е различно до 31.12.2007г. и след тази датата предвид промяната на разпоредбите на ЗДДС в сила от 01.01.2008г.
До 31.12.2007г., тъй като тази услуга не попада сред изброените в чл.21, ал.З, чл.22, 23 и чл.24 от ЗДДС, за нея е приложима хипотезата на чл.21, ал.1 от ЗДДС, а именно, мястото на изпълнение е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност -в случая това е на територията на страната, тъй като доставчикът е българското дружество.
Доставката на тази услуга е облагаема по смисъла на чл. 12, ал.1 от ЗДДС. Оборота от тези доставки участва при формиране на оборота за задължителна регистрация по ЗДДС.
С § 4 от ЗИД на ЗДДС (обн. ДВ бр.ПЗ от 28 декември 2007г„ в сила от 01.01.2008г.) разпоредбата на чл.24 от ЗДДС е променена. С направеното изменение мястото на изпълнение при доставка на услуга, оказвана от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице, когато тази услуга е свързана с вътреобщностно придобиване на стока, с доставка на стоки, е мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване или на доставката, във връзка с които е оказано посредничеството.
Следва да имате предвид, че хипотезата на тази разпоредба обхваща и случаите, в които получател на доставката по посредническите услуги е лице установено извън Общността.
Обръщаме Ви внимание, че когато получателя по доставката на посредническите услуги е чуждестранно лице, което има постоянен обект по смисъла на параграф 1, т. 10 от ДР на ЗДДС и мястото на изпълнение на доставката на стоки, с която е свързано посредничеството е на територията на страната, то и мястото на изпълнение на доставката на посредническата услуга ще е на територията на страната.
Изключение от общото правило се съдържа в ал.2 на чл.24 от ЗДДС, съгласно която, когато получател по доставката по ал. 1 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от държавата членка, в която е мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване или на доставката, във връзка с които е оказано посредничеството, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата. В хипотезата посочена в запитването Ви за чуждестранния контрагент -регистрирано за целите на ДДС лице в държава членка, ако получателят по доставката му на стоки е лице, регистрирано по ЗДДС, то за него ще е налице вътреобщностна доставка. Следователно мястото на изпълнение на доставката, във връзка с която е оказано посредничеството ще е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя. В случай, че получателя по доставката на стоки във връзка с която е извършена посредническата услуга е българско лице, което не е регистрирано по ЗДДС, при определяне мястото на изпълнение на тази доставка следва да бъдат съобразени правилата за определяне мястото на изпълнение на доставките при дистанционна продажба.
Следва да имате предвид, че в настоящия отговор не са изчерпателно обхванати всички възможни хипотези, предвид непосочването във Вашето запитване на вида на стоките, предмет на доставките, във връзка с които са извършени посредническите услуги.
Ако доставките на горните посреднически услуги са с място на изпълнение извън територията на страната, същите не участват при формиране на оборота за целите на задължителната регистрация по чл.96, ал.1 от ЗДДС. В противен случай, ако мястото на изпълнение на тези доставки е на
територията на страната, тези доставки са облагаеми съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС, предвид което същите участват при формиране на облагаемия оборот по смисъла на чл.96, ал.2 от ЗДДС.
По отношение на правото на приспадане на данъчен кредит е аналогично на казаното но горе за правото на приспадане на данъчен кредит за стоките и услугите, които се използват за целите на извършваните от дружеството Ви консултантски услуги.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

договорени между страните специфични условия за прехвърляне на собствеността върху стоките, съгласно Кодекса на международното частно право придобиването и прекратяването на вещни права върху превозва

2_966/29.06.2012 г.чл.13, ал.1 от ЗДДСчл.63 от ЗДДСООДе регистрирано по ЗДДС лице. През месец Април 2012г. осъществява ВОП на материали от Германия. Доставчикът от Германия издава

прилагането на разпоредбата на чл.4, ал.1, т.2 от ЗДДФЛ при определяне на пребиването на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период

Изх. № 24-34-322Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: прилагането на разпоредбата на чл.4, ал.1, т.2 от ЗДДФЛ при определяне на пребиването на територията на България повече

ЗДДС, чл.45, aл. 3,ЗДДС, чл.45, aл. 7

В Дирекция ”ОДОП” – постъпи писмено запитване с вх. № 33-00-1/ 31.07.2013 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка:…………………………… е третостепенен разпоредител с бюджетни