fbpx

третиране на получена сума за дейност от минали години съгласно данъчното и осигурително законодателство

3_1729/21.06.2013г.
ЗДДС, чл. 96;
ЗДДФЛ, чл. 11, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 55, ал. 1;
КСО, чл. 6, ал. 8;
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 2
Относно: третиране на получена сума за дейност от минали години съгласно данъчното и осигурително законодателство
Според изложеното в запитването лицето упражнява дейност като адвокат и е член на АК – гр. Л. На 21.05.2013г. е получило по банков път сума в размер на 49850.00лв. от „К К” ЕАД (в ликвидация). Получената сума е сбор от дължими суми по повод на процесуално представителство по различни дела – от 2006г., 2009г. и 2011г., като по-големите суми се отнасят съответно за: 2006г. – 15000лв. по дело 1022/2006г. на СГС; 2009г. – 5000лв. по НОХД С-35/2009г. на СГС; за 2011г. – 26750лв. по т.д. 33/2011г. на СГС и 2450лв. по т.д.1210/2011г. на СГС.
Предвид изложеното се поставят следните въпроси:
1. Следва ли лицето да се регистрира по ЗДДС, след като получената сума е за дейности, осъществени през минали години, когато са издадени и съответните адвокатски пълномощни?
2. Какви задължения произтичат за лицето относно декларирането на получения доход, който се отнася за 2006г. и дължат ли се вноски за ДОО и съответно преизчисляване на пенсията му?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр.63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ, бр.30 от 26.03.2013г.), ЗДДФЛ (обн. ДВ бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ бр. 23/2013 г.) и КСО(обн. ДВ бр. 110/1999 г., посл. изм. ДВ бр. 20/2013 г.)изразяваме следното становище:
Данъчно третиране по ЗДДС:
Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50000лв. или повече, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. При определяне на облагаемия оборот се включват облагаемите доставки, включително облагаемите с нулева ставка, доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС и доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от същия.
По силата на чл. 96, ал. 3 от закона, в облагаемия оборот не се включват доставките на горепосочените финансови и застрахователни услуги, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките, за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3 от ЗДДС.
При определянето на облагаемия оборот се взема предвид данъчният режим на доставките към датата на възникване на данъчното събитие или към датата на плащането, преди да е възникнало данъчното събитие по доставката съгласно чл. 96, ал. 6 от ЗДДС.
Разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС визира, че облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга, извършена от данъчно задължено лице по този закон и с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен случаите, в които този закон предвижда друго. В ЗДДС, Глава четвъртаизчерпателно са изброени доставките на стоки и услуги, които са освободени и същите не участват при определяне на облагаемия оборот за целите на регистрацията по закона.
С приемането на новия ЗДДС и влизането му в сила от 01.01.2007 г. се извърши промяна в режима на данъчното облагане на правните услуги, които от освободени по силата на чл. 33, ал.1 във връзка с чл. 43 от ЗДДС (отм)., при действието на новия закон се третират като облагаеми доставки.
Следователно, за да се определи в настоящия случай дали възниква задължение за регистрация по ЗДДС е необходимо да се определи кога е възникнало данъчното събитие за осъществените доставки.
Съгласно чл.25, ал.2 от ЗДДС данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена. На основание чл.12, ал.1от ППЗДДС с изключение на случаите по чл.25, ал.3, 4 и 5 от закона услугата се счита за извършена по смисъла на закона на датата, на която възникнат условията да бъде признат приходът от нея съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. В т.7.1 и т.7.2 от СС 18 “Приходи” е посочено, че приходът, свързан със сделка за извършване на услуги, се признава в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставянето на счетоводния баланс, при условие, че резултатът от сделката може да се оцени надеждно.
Резултатът от сделката за извършване на услуги се оценява надеждно, когато са изпълнени едновременно следните условия:
а) сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;
б) предприятието има икономическа изгода, свързана със сделката;
в) етапът на завършеност на сделката за извършване на услуги към датата на съставянето на счетоводния баланс може надеждно да се определи;
г) разходите, направени по сделката, както и разходите за завършване на сделката могат надеждно да бъдат измерени.
В запитването е посочено, че лицето е сключило договори за процесуално представителство съответно през 2006г., 2009г. и 2011г. и през посочените години е извършило услугите, като плащането на стойността им е извършено по-късно – през м.май 2013г. Следователно данъчното събитие за извършените от лицето доставки е настъпило при завършването на услугите, а не при получаване на плащането за тях. Това означава, че стойността на извършените доставки през 2009г. и 2011г. ще участва при определяне на облагаемия оборот по чл.96 от ЗДДС за съответния период, когато са извършени услугите, а не за периода, когато е получена сумата за тях през м. май 2013г..
Данъчно третиране по ЗДДФЛ
Във връзка с извършените услуги през 2006 г., 2009 г. и 2011 г.,по коитоса изплатени възнаграждения през 2013 г., е необходимо да сепосочи, че съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Доходът се смята за придобит на датата на плащането (при плащане в брой) или на датата на заверяване на сметката на получателя на дохода (при безналично плащане) – чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ.
Съгласно изложеното в запитването на лицето са изплатени през 2013 г. полагащи се възнаграждения от минали години, т.е. същото е придобило доход по смисъла на горецитираната нормативна уредба. В разпоредбата на чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ е регламентирано, че местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. Годишната данъчна декларация се подава до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.
На основание чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ, когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. Това правило не се прилага само, когато кумулативно са изпълнени условията на чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ, а именно:
?лицето, придобиващо дохода е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО); и
?лицето е декларирало това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.
В тези случаи, на основание чл. 43, ал. 6 от ЗДДФЛ, както и когато платецът на дохода от стопанска дейност не е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на авансовия данък се определя и данъкът се внася от лицето, придобило дохода.
От извършената проверка в информационната система на НАП се установи, че лицето есамоосигуряващо се лице, а след проведен разговор допълнително бе уточнено, че същото е декларирало пред платеца на дохода това обстоятелство, поради което и предвид горецитираните норми то е задължено сам да определи и внесе авансово дължимия данък.
Считано от 01.01.2013 г. се създава задължение за деклариране на дължимите данъци от лицата, които са ангажирани с внасянето им. Съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, подават декларация по образец за дължимите данъци. На основание ал. 2 от посочената правна норма декларацията по ал. 1 се подава от физическото лице, придобило дохода, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка. Следователно, за дължимия авансов данък за дохода, получен през м. май 2013г. следва да се подаде декларация в срок до 31.07.2013г. на основание чл. 55, ал.2 и да се внесе авансовия данък в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода съгласно чл.67, ал.1 от ЗДДФЛ.
Приложение на КСО
Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.8 от КСО, окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по ДОПК по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.
Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от самоосигуряващите се лица – еднократно до 30 април за:
а) дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година;
б) задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната.
Осигурителни вноски се внасят в размерите, определени за фонд „Пенсии „и за допълнително задължително осигуряване за родените след 31 декември 1959г. в срока за подаване на годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ.
На основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) здравноосигурителните вноски за лица, регистрирани като упражняващи свободна професия се дължат върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващото се лице, определен със ЗБДОО, и годишно върху доходите от дейността и доходите по т.3, съгласно справка към данъчната декларация по реда на чл.6, ал.8 от КСО.
Целта на годишното изравняване е внесените вноски от самоосигуряващите се лица да съответстват на годишна база на действителните им доходи от трудова дейност за съответната календарна година. Именно поради това разпоредбата на чл. 6, ал. 8 от КСО определя, че когато с ГДД са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по ДОПК по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.
Следва да се има предвид, че новоформираният окончателен месечен осигурителен доход не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за съответната година. Осигурителната вноска за довнасяне се образува като разлика между новоформираната и декларираната преди това окончателна осигурителна вноска. Същата следва да се определи по действащите за съответната година размери на вноската за фонд “Пенсии“ и за здравно осигуряване и да се внесе в срока за подаване на годишната данъчна декларация за 2013 г. – до 30.04.2014 г.
С оглед изложеното, самоосигуряващото се лице, получило възнаграждения за трудова дейност, осъществена през минали години, следва с годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2013 г. да попълни и подаде коригиращи справки за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2006 г. с попълнени таблица 1 и 2, а 2011 г. с попълнена таблица 2. Следва също така да се подадат идекларации – образец № 6 за коригиране на вече подадените данни с тях за 2006 и 2011 г. За 2009 г. не следва да се подава нова справка, тъй като за същата година лицето еосигурено на максималния размер на осигурителния доход.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top