Третиране на понятието „независима икономическа дейност“ и облагаеми доставки по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и облагане по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ОТНОСНО: Третиране на понятието „независима икономическа дейност“ и облагаеми доставки по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и облагане по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-177 от 20.12.2018 г., относно третирането на извършваната от Вас дейност като облагаема по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и третирането й по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваната от Вас фондация е с основни цели, регламентирани в учредителния акт при създаването й, а именно:
-разработване и осъществяване на проекти и оказване на съдействие на инициативи в областта на образованието и възпитанието, насочени към развитие и напредък, свързани с организиране, подготовка и осъществяване на участието на ученици и учители в международни математически турнири, като „Математика без граници“, и други, като по този начин се създава, насърчава и поддържа интереса към математиката и природните науки в широк кръг от ученици, студенти и учители и се създава поколение от специалисти във всички области на знанието изискващи математическа култура, познания и умения;
-изграждане и създаване на дейности по развитие на сътрудничество с подобни български, европейски и международни организации, осъществяване на обмен на информация, идеи, знания и опит;
-изготвяне и реализация на програми за обучение, изява и развитие на талантливите деца на България и света.
През учебната 2018/2019 година Ви предстои да организирате и администрирате участието на български ученици в международни състезания по математика в Сингапур, Тайланд, Тайван и Япония. Организаторите на същите са определили българската фондация като техен представител за България – да провежда квалификациите за участие, а за класиралите се за финала да заплаща на организаторите по банков път регистрационна такса и цената на пребиваването – нощувка и храна, както и самолетни билети. Необходимите средства се заплащат или от родителите на участниците, или от училищата на участниците, училищни настоятелства, кметове на общини или други организации. Посочвате, че представляваната от Вас фондация не реализира печалба при извършване на тези дейности.
В тази връзка сте поставили следните въпроси:
1.Счита ли се тази дейност за стопанска и облагаема ли е с данък върху добавената стойност?
2.Подлежи ли на облагане по ЗКПО?
3.Необходимо ли е подаването на годишна данъчна декларация?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставените въпроси и относимата нормативна уредба по Закона за данък върху добавената стойност и Закона за корпоративното подоходно облагане, изразявам следното становище:
Относно посочените в запитването регистрационна такса и цена на пребиваване (нощувки, храна и самолетен билет), които фондацията събира от родителите на участниците, или от училищата на участниците, училищни настоятелства, кметове на общини и други организации, и впоследствие ги превежда по банков път на организаторите на международните състезания по математика, считам, че същите са чужди парични средства. С тях се уреждат разчетни отношения, при които фондацията посредничи между участниците в състезанията от една страна, и организаторите на същите, от друга.
По отношение на таксите за участие, които се събират от участниците във връзка с организирането и администрирането на състезанията и турнирите, провеждани от фондацията, следва да се има предвид изложеното по-долу:
По ЗДДС:
В действащите ЗДДС и Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) не е правно регламентирано понятието „стопанска дейност“. Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.2 във връзка с чл.2 от материалния закон, независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
Следователно, за да се счита, че представляваната от Вас фондация извършва независима икономическа дейност, следва извършваната от нея дейност по организиране и администриране на участията на съответните лица да бъде възмездна (срещу възнаграждение, в т.ч. и под формата на такса за участие), и едновременно да бъде извършвана регулярно или по занятие.
Във връзка с изложеното по-горе, считам, че представляваната от Вас фондация в хипотезата на извършваните от нея възмездни услуги по организиране и администриране на турнирите и състезанията (срещу такса от участниците), извършва независима икономическа дейност.
По смисъла на чл.2, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност с данък се облага всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Ето защо, за да се определи дали извършваните от фондацията услуги по администриране и организиране на участие в състезания и турнири или други дейности, срещу което се събират такси за участие, попадат в обхвата на облагаемите доставки на услуги по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС и които като такива формират облагаем оборот за задължителна регистрация по същия закон, следва да се прецени дали не попадат в обхвата на освободените доставки по реда на Глава четвърта от закона, и по-конкретно, разпоредбата на чл.44, ал.1, т.2 от материалния закон.
По смисъла на посочената разпоредба, освободена доставка е и доставката на стоки и извършването на услуги от организации, които не са търговци, поставящи си цели от политически, синдикален, религиозен, патриотичен, философски, филантропски или граждански характер, когато доставката е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност или използвани за постигане на поставените цели; и съгласно ал.2 на същата правна норма, доколкото същите не водят до нарушаване на правилата за конкуренцията.
С оглед на горепосоченото, и обстоятелството, че събирането на такси за участие от участниците в организираните и администрирани от фондацията дейности (състезания и турнири) не се явяват прояви за набиране на средства за постигане на посочените в учредителния акт дейности, считам, че същите не попадат в обхвата на освободените доставки по смисъла на закона.
Във връзка с изложеното по-горе, считам, че извършваните от Вас дейности (доставки на услуги) по организиране и администриране на участия в състезания и турнири срещу събирането на такса представляват облагаеми доставки по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС, поради което, такива формират оборот за задължителна регистрация по реда на чл.96, ал.2 във връзка с ал.1 на същата правна норма.
По ЗКПО:
В ЗКПО не се съдържа дефиниция за стопанска дейност. На основание чл. 1, т. 2 от закона принципно е определено, че когато местни юридически лица, които не са търговци, включително организациите на вероизповеданията, реализират печалби от сделки по чл. 1 от Търговския закон (ТЗ), както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, са обект на облагане с корпоративен данък.
Данъчно задължените по реда на ЗКПО лица са определени с разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 1 на закона и това са местните юридически лица, учредени по реда на българското законодателство.
От посоченото до тук е видно, че юридическо лице с нестопанска цел е възможно да бъде обложено с корпоративен данък, когато извършва сделки, посочени в чл. 1 от ТЗ. Изброяването на сделките в чл. 1, ал. 1 от ТЗ е неизчерпателно. За да се определи една дейност, осъществявана от юридическо лице с нестопанска цел, като търговска/стопанска, тя следва да отговаря на следните възприети в данъчната практика критерии:
1. тя се реализира в резултат на действия от страна на юридическото лице, което не е търговец, които то не е задължено да извърши по силата на нормативен акт и
2. цените на предоставените услуги или стоки не са определени в нормативен акт или в нормативен акт е заложено ограничение на цената до размера на извършените разходи.
Основната цел, която преследва ЗКПО с въвеждането на облагане на печалбите на юридическите лица, които не са търговци, от сделки по чл. 1 от ТЗ, е тези лица да не се поставят в по-благоприятно положение от останалите стопански субекти.
В запитването не е посочено по какви критерии се определя размерът и как се набират средствата, необходими за извършване на дейността по организиране и администриране на участията. С оглед на посочените по-горе критерии и доколкото в запитването не е посочен нормативен акт, който задължава фондацията да извършва тази дейност, както и неяснотата по формиране на цената на предоставяната услуга (заплащаната такса за участие) следва да се приеме, че е налице извършване на сделки по смисъла на чл. 1 от ТЗ по оказване на услуга за организиране на квалификации за участие в състезания по математика. Следователно фондацията е задължена да се облага по реда на ЗКПО и да подава годишна данъчна декларация по реда на чл. 92 от ЗКПО, когато осъществява сделки по чл. 1 от ТЗ и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и/или е данъчно задължена за данък върху разходите.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *