fbpx

третиране по чл.39, т.7 от ЗДДС на доставки

ОТНОСНО: третиране по чл.39, т.7 от ЗДДС на доставки

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 08-00-1/ 05.02.2018 г.
Изложена е следната фактическа обстановка: Във връзка с участие в обществена поръчка е създадено Обединение „БЧК-П….и Х….“. Дружеството е учредено с договор съгласно нормативните разпоредби на ЗЗД на 25.08.2017г., вписано е в Регистър БУЛСТАТ. Договорът е сключен между Сдружение с нестопанска цел „Български червен кръст“. Страните се обединяват единствено с цел участие в процедура за обществена поръчка с предмет „Доставка на готова храна /топъл обяд/ по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община П…“. Договорът за възлагане на обществената поръчка е подписан на 21.11.2017г. с възложител Община П…. и с предмет „Доставка на готова храна /топъл обяд/ по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община П…. 2016-2019 г.“.
Основната дейност на обединението, в обществена полза, оказвайки подкрепа чрез получаване на безплатен топъл обяд на 360 социално слаби семейства, определени от Община П….. Фирма „Х“ ООД приготвя готовата храна в кухня-майка, а БЧК – П…… транспортира готовата храна до получателите с лицензирани транспортни средства. За периода м.ноември-м.декември 2017г. са издадени 4 бр. фактури от Обединението към Община П…. като освободени доставки, тъй като дейността на обединението е в обществена полза.
Поставени са следните въпроси:
1. Попада ли дейността на обединението под презумпцията на чл.39, т.7 от ЗДДС и необлагаеми ли са тези сделки?
2. Датата на регистрация по ДДС е датата на вписване на Обединението в търговския регистър. Трябва ли да се подават справки-декларации за минал период от 25.08.2017г. до 31.12.2017г.?
Предвид поставените въпроси, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно чл.39, т.7 от ЗДДС, освободена доставка е доставката на стоки и услуги в рамките на хуманитарната дейност, извършвани от Българския Червен кръст и други юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза. Доставките са освободени, когато Българският Червен кръст или други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в регистъра по чл. 37у от Закона за храните като оператор на хранителна банка, не извършват продажба на безвъзмездно предоставените хранителни стоки по чл. 6, ал. 4, т. 4.
Видно от горния текст, за да е налице освободена доставка по чл.39, т.7 от ЗДДС, е необходимо да са изпълнени едновременно следните условия:
* доставка на стоки и услуги в рамките на хуманитарна дейност и
* дейността да се извършва от юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза.
В ЗДДС липсва легална дефиниция на понятието „хуманитарна дейност”. Хуманитарна дейност, по своя смисъл, може да се дефинира като материална или логистична помощ, предназначена за спасяване на човешки живот, както и поддържане и опазване на човешкото достойнство в резултат на извънредни ситуации. В конкретният случай, извършваните от обединението дейности нямат характера на доставки на услуги в рамките на хуманитарната дейност – не е изпълнено първото условие.
Доколкото в запитването е посочено, че е създадено обединение по ЗЗД, а не юридическо лице с нестопанска цел със статут в обществена полза– не е изпълнено и второто условие и доставките не може да бъдат определени като освободена доставка на основание чл.39, т.7 от ЗДДС.
По втори въпрос:
Относно подаване на справка-декларация по ЗДДС е необходимо да се съобрази разпоредбата на чл.125, ал.1 от ЗДДС. За всеки данъчен период регистрираното лице подава справка-декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл. 124 от ЗДДС.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

попълване на декларация по чл. 14 от ЗМДТ.

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № …. 01.03.2017 г., относно попълване на декларация по чл. 14 от ЗМДТ.В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество притежава недвижим имот – сграда /производствен обект – печатарска работилница с площ 271,44 кв.м./, ведно със складове и гараж за съхранение на продукция с обща площ

правото на данъчен кредит за получени стоки и услуги във връзка с изпълнение на проект, финансиран по Оперативна програма Регионално развитие”

3_3867/20.08.2009 г.ЗДДС, чл. 3, ал. 5; ЗДДС, чл. 70, ал. 1, т. 2Относно: правото на данъчен кредит за получени стоки и услуги във връзка сизпълнение на проект, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”Според изложеното в запитването община Б. е бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), по

Право на приспадане на данъчен кредит при закупуване на товарен автомобил, категория N1

ДДС, чл.70, ал.1, т. 4 и 5ДДС, § 1, т.18 от Допълнителните разпоредбиДОПК, чл.17, ал.3В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …… е постъпило Ваше писмено запитване, относно приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:ЕООД осъществява дейност с основен предмет – внос и търговия с

Изх. № М-94-М-208

Изх. № М-94-М-208Дата: 09.04.2020 год. ЗДДС, чл. 118, ал. 14; ЗДДС, чл. 118, ал. 18; ДР на ЗДДС, § 1, т. 84; ДР на ЗДДС, § 1, т. 87; Наредба №Н-18/2006 г., чл. 25, ал. 2; ДР на Наредба №Н-18/2006 г., § 1, т. 19; Наредба №Н-18/2006 г., Приложение №29; Наредба №Н-18/2006 г.1 Приложение №32.

Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Относно:Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДСВъввръзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция « ОДОП »- гр., с което е изложена следната фактическа обстановка:Дружество притежава ведомствена бензиностанция, както и цистерна за превоз на горива.В тази връзка и предвид

Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ 140

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-47 от 19.04.2021 г., относно данъчно третиране по ЗДДФЛ на получени приходи от продажба на недвижим имот. В запитването посочвате, че на 29.11.2017 г. майка Ви Ви дарява недвижим имот, който

Приложение на чл. 25, ал. 4 и чл. 113 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 26-Щ-1Дата: 14.08.2018 год. ЗДДС, чл. 6, ал. 2;ЗДДС, чл. 25, ал. 2;ЗДДС, чл. 25, ал. 4;ЗДДС, чл. 86;ЗДДС, ЧЛ. 113;ЗДДС, чл. 113, ал. 1;ЗДДС, чл. 113, ал. 4;ЗДДС, чл. 117;ДОПК, чл. 4. ОТНОСНО: Приложение на чл. 25, ал. 4 и чл. 113 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) В Централно управление

Scroll to Top