Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажбата на автомобил втора употреба, внесен на територията на Холандия

ОТНОСНО: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажбата на автомобил втора употреба, внесен на територията на Холандия

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-64/ 25.02.2021 г., относно данъчно третиране на покупката и доставката на употребяван автомобил по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас лице има доброволна регистрация по ЗДДС по чл. 100, ал. 1 от материалния закон, като основната дейност на фирмата е покупко-продажба на автомобили. Фирмата има намерение да закупи кола от САЩ – автомобил втора употреба, който не отговаря на дефиницията за нов автомобил, съгласно закона. Българската фирма заплаща на американската фирма по банка цената на автомобила, аукционните данъци и такси и транспорт до Нидерландия и става собственик. Колата от САЩ ще бъде доставена в Нидерландия за митническо оформяне, след което ще бъде транспортирана до Полша, където ще бъде обслужена в автосервиз и след обслужване ще бъде продадена по един от следните варианти: на фирма дилър, регистрирана по ДДС във Франция или на физическо лице – краен клиент във Франция.
Автомобилът няма да бъде доставен в България, директно от автосервиза в Полша ще бъде изпратен на клиента във Франция.
Във връзка с гореизложеното, сте поставили следните въпроси:
1.След като колата бъде освободена на митница в Нидерландия, където най-вероятно ще бъде платен данък върху добавената стойност и мито, ще имате ли право на възстановяване на платения от Вас данък?
2.След като транспортът на автомобила е от САЩ – Нидерландия – Полша и после до клиент във Франция, който е регистриран по ДДС дилър, как следва да стане облагането на продажбата и с какви документи следва да бъде съпроводена?
3.След като транспорта на автомобила е от САЩ до Полша и после до клиент – физическо лице, установено във Франция, как следва да стане облагането на продажбата?
4.При продажбата на физическо лице, установено във Франция, българската фирма трупа ли оборот по ДДС във Франция?
Предвид изложената фактическа обстановка в запитването и приложимото законодателство в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Поставеният от Вас въпрос е от компетентността на администрацията на държавата членка, в която е осъществен внос на стоката и където са платени дължимите мита и данъци.
По втори и трети въпрос:
По смисъла на чл. 17, ал. 1 от материалния закон, мястото на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2 от същия закон.
По силата на алинея втора на същата правна норма, мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
С оглед на гореизложеното, в случая на запитването, мястото на изпълнение на последващата доставка от страна на българското юридическо лице към клиента във Франция – дилър, ще е извън територията на страната – откъдето започва транспортът или изпращането на автомобила към крайния клиент. Същото ще се отнася и за доставката, когато клиент по същата е физическо лице, установено на територията на Франция.
При доставките и в двете хипотези – и към лице – дилър на стоки втора употреба, и физическо лице, установени на територията на Франция, доставчикът следва да разполага с транспортни документи, доказващи мястото на изпращане, респективно – мястото на пристигане и получаване на автомобила от крайния клиент в страната на пристигане. Като основание за неначисляване на данък в издадения за доставките данъчен документ – фактура, следва да се посочи текста на чл. 17, ал. 1 или ал. 2 от ЗДДС. Документът следва да се отрази в колона 23 на дневника за продажби по чл. 124, ал. 1, т. 2 – „ДО на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС, вкл. ДО на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка“.
По четвърти въпрос:
Във връзка с обстоятелството, че мястото на изпълнение на доставките е извън територията на страната, представляваното от Вас данъчно задължено лице следва да се запознае със законодателството на съответната държавата членка с оглед формирането на оборот за регистрация по ДДС.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Изх. № 20-00-317/11.08.2016 г.ЗДДС- чл.112, ал.1; чл.114, ал.6; чл.114, ал.10; чл.121, ал.1;ППЗДДС- чл.78, ал.10ДОПК-чл.38; чл.171, ал.1; чл.171, ал.2ЗСч- чл.13В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …

извършена спедиторска услуга

495/20.06.2017г. ЗДДС/ чл. 69, ал.1, т.1 ОТНОСНО: извършена спедиторска услуга Фирма „А“ЕООД има лиценз за превоз на товари и удостоверение към лиценза за един товарен