третиране по ЗДДС на доставки извършвани от юридическо лице с нестопанска цел във връзка с осъществяване на дейност по проекти, финансирани по различни програми и проекти, съгласно разпоредбата от чл.

Изх. №24-15-120
Дата: 29.04.2008 год.
Относно: третиране по ЗДДС на доставки извършвани от юридическо лице с нестопанска цел във връзка с осъществяване на дейност по проекти, финансирани по различни програми и проекти, съгласно разпоредбата от чл. 44, ал.1, т. 2 от закона
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-15-120/12.09.2007г. е изложена следната фактическа обстановка:
Фондация “……………………………………………………………“ е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява общественополезна дейност и е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска дейност за общественополезна дейност към Министерство на правосъдието. Към момента на запитването Фондацията работи по 12 проекта с различни източници на финансиране, като в запитването Ви са посочени три от тези проекти : 1. “Превенция на ХИВ сред интервенозните наркомани“, договор № ….. по програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“, източник на финансиране министерство на здравеопазването с финансовата помощ на “Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария“; 2. “Пилотен модел за алтернативни услуги в подкрепа преструктурирането и реформирането на институциите за деца“, Договор № ….., източник на финансиране Министерство на труда и социалната политика – Изпълнителна агенция по програма ФАР, Бюджетна линия ВG2004-016-711.01.01, проект “Деинтитуцианализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи“ с финансовата помощ на Европейската комисия – Рhаге2004/Deinstitutionalization/GRANTS; 3. “Партньорска мрежа за превенция на престъпността“, Договор № ….., източник на финансиране . Централно звено за финансиране и договаряне, Бюджетна линия ВG2004-016-711.01.01, програма ФАР – Развитие на гражданското общество 2004 с финансовата помощ на Европейската комисияEurope Aid/123337/D/ACT/BG
Въпросите Ви са:
Следва ли фондацията да се регистрира по реда на ЗДДС във връзка с извършваните от нея доставки по горепосочените проекти ?
Налице ли е право на приспадане на данъчен кредит по отношение на стоките и услугите, които се използват за извършване на доставки, свързани с горепосочените проекти ‘?
Има ли решение въпроса с “временното ползване на данъчен кредит“ във връзка с доставките на всички налични активи към момента на дерегистрация по ЗДДС на организация, осъществяваща дейност с нестопански характер ?
Предвид така изложената фактическа обстановка и неяснотата относно извършваната от Вас дейност по непосочените проекти, както и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10. ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното принципно становище:
по първи въпрос:
На основание чл. 95, ал.1 от ЗДДС на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12 от същия нормативен акт. Съгласно разпоредбата на чл.94, ал.З от ЗДДС регистрацията бива задължителна – при наличие на предвидените в закона предпоставки, и по избор на данъчно задълженото лице. На задължителна регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец съгласно чл.96, ал.1 от същия закон. Предвид непосочването в запитването Ви на всички проекти във връзка с които осъществявате дейността си е възможно единствено принципно да бъде отговорено на въпросът Ви по отношение дали следва да се регистрирате по реда на ЗДДС. В случая, за да възникне задължение за фондацията Ви да се регистрира по ЗДДС следва да бъде установено дали извършваните от Вас доставки във връзка с проектите, по които осъществявате дейността си са облагаеми такива. Следва да имате предвид, че ако тези доставки са освободени такива за Вашата фондация не е налице задължение да се регистрира по реда на ЗДДС. Съгласно чл. 44. ал.1, т.2 от ЗДДС освободена доставка е доставката на стоки и извършването на услуги от организации, които не са търговци, поставящи си цели от политически, синдикален, религиозен, патриотичен, философски, филантропски или граждански характер, когато доставката е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност или за постигане на поставените цели. Предвид което, ако Вие като юридическо лице с нестопанска цел извършвате услуги по проекти, чрез които постигате целите, които сте си поставили като такива лица и доколкото същите не водят до нарушаване правилата на конкуренция тези доставки на услуги следва да се третират като освободени. Обръщаме Ви внимание, че ако за дадени доставки, извършвани от Вашата фондация е предвидено освобождаване от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна и същите са ратифицирани и обнародвани по съответния ред, прилагането на нулевата ставка съгласно чл.173, ал.1 от ЗДДС е неприложимо, ако доставките са освободени съгласно разпоредбата от чл.44, ал.1, т.2 от ЗДДС. Нулева ставка на данъка е възможно да бъде приложена единствено за облагаема доставка.
по втори въпрос:
Относно правото на приспадане на данък върху добавената стойност от Вашата фондация, то следва да се има предвид, че трябва да са изпълнени условията, посочени в глава седма от ЗДДС, за да е налице право на приспадане на данъчен кредит.
Видно от чл. 68, ал.1 от ЗДДС данъчен кредит може да приспадне само регистрирано по ЗДДС лице. От изложената в запитването фактическа обстановка става ясно, че Фондация “Фонд за превенция на престъпността – ИГА“ не е регистрирана по ЗДДС до този момент.
Обръщаме Ви внимание, че съгласно чл.70, ал.1, т. 1 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта.
по трети въпрос:
При дерегистрация се приема, че данъчно задължено лице извършва доставка по чл.111, ал.1 от ЗДДС на всички налични стоки, за които е ползвало изцяло или частично данъчен кредит и които са: 1. активи по смисъла на Закона за счетоводството, или 2. активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, различни от тези по т. 1, а съгласно чл. 106. ал.1 от ЗДДС прекратяването на регистрацията (дерегистрация) по този закон е процедура, въз основа на която след датата на дерегистрация лицето няма право да начислява данък и да
приспада данъчен кредит освен в случаите, когато този закон е предвидил друго. Следва да имате предвид, че в ЗДДС не е предвидено различно третиране във връзка с характера на дейността, която извършва данъчно задълженото лице при дерегистрацията му по отношение на прилагането на чл.111 от същия закон.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Съхранение на счетоводни документи и документи за данъчно- осигурителен контрол и установяване на осигурителен стаж за периода 1993-1995 г.

ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА – ПЛОВДИВПК 4004 гр. Пловдив факс 032 / 679-700ул. ”Скопие” № 106 тел. 032 / 935-411ДОПК – чл.38, ал. 1,

Приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставянето на медицинска помощ от лице, упражняващо медицинска професия съгласно Закона за здравето

Изх. № 24-39-1Дата: 22.02.2016 год.ЗДДС, чл. 39, т. 8 Относно: приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставянето на медицинска помощ от

ЗДДС, чл.132

Изх. № 04-14-18Дата: 26.02.2010 год. ЗДДС, чл. 132.Относно : прилагане на ЗДДСПо повод Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. №

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на посредническа услуга, свързана с продажба на самолетни билети във връзка с международен транспорт на пътници <br

Изх. № 24-38-37Дата:14.06.2016 год.ЗДДС, чл. 21, ал. 1;ЗДДС, чл. 23;ЗДДС, чл. 29, ал. 1;ЗДДС, чл. 36, ал. 1;ЗДДС, чл. 82, ал. 1;ППЗДДС, чл. 54, ал.