третирането на ДДС при изпълнение на проекти по Оперативните програми. С § 1, т. 1 от ДР на постановлението е въведено понятието възстановим ДДС – това е сумата на платения данък върху добавената ст

5 20-00- 140/16.05.2011г.
ДДС, чл.70, ал.1
ДДС, чл.6, ал.3
ДДС, чл.9, ал.3
В подаденото запитване, постъпило в Дирекция ОУИ е изложена следната фактическа обстановка:
А е организация за научни изследвания в областта на земеделието, животновъдството и хранителната промишленост-юридическо лице със седалище …., второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на земеделието и храните.
Към А е създаден Център за професионално обучение, който има утвърдена от Националната агенция за професионално образование и обучение лицензияпо специалности в областта на селското стопанство, хранително-вкусова промишленост, лесокултурите и др.
Съгласно Договор , сключен с държавен фонд „Земеделие”, А е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 111 „ Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.
Ще се провеждат курсове за обучение на земеделски производители. Предвидени са разходи за пътни нощувки и храна на преподаватели и обучаеми, за канцеларски материали и консумативи, транспортни разходи до базите за практически занятия, наеми за ползване на бази за провеждане на обучението и др.
Поставеният въпрос е: Налице ли е право на приспадане на данъчен кредит за горепосочените разходи, предвид чл.23, т.3 от Наредба № 23/14 юли 2008г., съгласно която като недопустим разход за финансова помощ е определен разходът за ДДС, с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл.3, ал.5 от ЗДДС?
С оглед изложената фактическа обстановка и относимата към запитването нормативна уредба, изразяваме следното принципно становище:
На основание § 6 от ПЗР от Постановление № 62 на МС от 21.03.2007 г., с което са приети правила за допустимост на разходите по оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС е издадено Указание на Министерството на финансите № 91-00-502/27.08.2007 г. относно третирането на ДДС при изпълнение на проекти по Оперативните програми. С § 1, т. 1 от ДР на постановлението е въведено понятието “възстановим ДДС“ – това е сумата на платения данък върху добавената стойност, която регистрираното по реда на ЗДДС лице има право да приспадне от задълженията си по този закон, включително когато, като е имало това право, не го е упражнило.
Съгласно т. 11 от “Общите условия“ на писмо на Министерството на финансите № 91-00-502/27.08.2007 г. относно третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по Оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз “бенефициентът определя данък върху добавена стойност за възстановим по смисъла § 1 от ДР на ПМС № 62/2007 г. (недопустим разход за финансиране от Оперативните програми) при наличието едновременно на следните условия:
1. Бенефициентът е регистрирано по ЗДДС лице, с изключение на случаите, когато лицето е регистрирано по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 по ЗДДС (регистрация при вътреобщностно придобиване);
2. доставчикът на стоките и услугите, необходими за изпълнението на проект по Оперативна програма, е регистрирано по ЗДДС лице;
3. по отношение на стоките и услугите:
– стоките и услугите, финансирани по Оперативна програма, се използват за целите на извършваните от регистрираното лице (бенефициент на безвъзмездна финансова помощ) облагаеми доставки, за които съгласно чл. 69 от ЗДДС, лицето има право на приспадане на данъчен кредит.
или
– регистрираното лице (бенефициент на безвъзмездна финансова помощ) има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за стоки или услуги, финансирани по Оперативна програма, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които няма такова право. Данъкът за стоки и услуги, финансирани по Оперативна програма, по отношение на който регистрираното лице има право на частичен данъчен кредит по реда на чл. 73 от ЗДДС, се счита за възстановим данък върху добавена стойност до размера на частичния данъчен кредит.
Съгласно т. 12 от горецитираното указание невъзстановим данък (допустим разход за финансиране от Оперативните програми) е налице, когато стоките и услугите, финансирани по Оперативната програма са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта от ЗДДС, за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето.
Условията и редът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са уредени в разпоредбите на чл. 68 – чл. 72 от ЗДДС.
Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави. Необходимо условие е стоките или услугите да се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки.
Ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани с текстовете на чл. 70, ал. 1 от ЗДДС.
По смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 1 – 5 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато:
– стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта;
– стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето;
– стоките или услугите са предназначени за представителни или развлекателни цели;
– е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил;
– стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на превозните средства по т. 4, както и за получените транспортни услуги или таксиметровите превози с превозни средства по т. 4.
Освободена доставка съгласно чл.41,т. 1от ЗДДС е: 1. (доп. – ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) епредучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, предоставяни от: а) (доп. – ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) детски градини, училища или обслужващите ги звена по Закона за народната просвета, институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение, доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно-просветни или научни институции; б) висши училища по Закона за висшето образование.
На основание чл.70, ал. 1, т. 1 от ЗДДСза Селскостопанска академия …. няма давъзникне право на приспадане на данъчен кредит по отношение на стоките и услугите, финансирани по Оперативната програма, които са предназначени за извършване на освободени доставки по чл. 41 от ЗДДС
Разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от ЗДДС определя като възмездна доставка по смисъла на този закон:
1. отделянето или предоставянето на стоката за лично ползване или употреба на
данъчно задълженото физическо лице, на собственика, на неговите работници и
служители или на трети лица и при условие че при производството, вносът или
придобиването й е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит;
2. безвъзмездното прехвърляне на собственост или друго вещно право върху
стоката на трети лица, когато при производството, вноса или придобиването й е
приспаднат изцяло или частично данъчен кредит.
От друга страна чл. 9, ал. 3 от ЗДДС посочва за възмездна доставка на услуга:
1. предоставянето на услуга за личните нужди на данъчно задълженото физическо лице, на собственика, на работниците и служителите или на трети лица, при извършването на която се използва стока, при производството, вноса или придобиването на която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит;
2. безвъзмездното предоставяне на услуга за лични нужди на данъчно задълженото физическо лице, на собственика, на работниците и служителите или на трети лица.
В този смисъл, при условие, че разходите за нощувки, храна и транспорт, предоставени на курсистите във връзка с проведени курсове за обучение на земеделски производители са предназначени за безвъзмездни доставки, за същите не възниква право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС.
Представителни или развлекателни цели по смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 3 от закона са посрещане, престой и изпращане на гости и делегации, нощувки, консумация на храна и напитки, организиране на делови срещи, тържества, развлекателни мероприятия; екскурзии /чл.62, ал.1 от ППЗДДС/. Следователно, ако извършените от Вас разходи за нощувки, храна и транспорт са за представителни цели, за тях не възниква право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 1, т. 3 от ЗДДС.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »