третирането на ДДС при изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, издадено на основание §6 от ПЗР на Постановление №62 на МС от 21.

2_ 1368/14.09.2011 г.
ЗДДС чл.40
Възложена Ви е проверка за прихващане и възстановяване на ДДС, която обхваща периода 01.05.2011 г. – 31.07.2011 г. и е във връзка с подадена СД за данъчен период м. 07/2011 г., с посочен в кл.80 ДДС за възстановяване, в размер на 7 343,73 лв.
Видно от запитването на 28.10.2010 г. проверяваното дружество е сключило договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с Агенцията за социално подпомагане, с предмет „Създаване на дневен център за възрастни хора с увреждания в град …………, за срок от 14 месеца, с партньор Община ……………….. Посочвате, че дневният център ще бъде изграден в масивна едноетажна търговска сграда – ресторант в гр. ……………., собственост на„Д…………”ЕООД, гр.………….. За този имот /ресторант/, ревизираното дружеството притежава нотариален акт №…….., том ………г., с който му е учредено от собственика възмездно вещно право на ползване върху имота.
От Община ………. е издадено разрешение за строеж №……./……04.2011 г. на дружество „Д……….”ЕООД, гр.––––, за преустройство и промяна на предназначението на част от ресторанта в дневен център за възрастни хора с увреждания и на част от кухнята в кулинарен цех.
Посочвате, че за периода на проверката дружеството извършва и стопанска дейност, с обект ресторант ……………, гр. Т……………., ул………………….
Видно от запитването в изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ Агенцията за социално подпомагане е направила авансово плащане, за което дружеството не е издало фактура, като получената сума е отчетена по Кт на сметка 704.
В изпълнение на договора дружеството е сключило на 23.02.2011 г. друг договор за извършване на строителна услуга – текущ ремонт.
Посочвате, че за периода на проверката дружеството е включило в дневника за покупки и СД с право на пълен данъчен кредит издадени фактури за извършен текущ ремонт, доставки на хранителни продукти, доставки за ел.енергия, телефони. За проверяваните периоди е деклариран ДДС за възстановяване.В дневниците за продажби не са декларирани извършени доставки по проекта „Дневен център за възрастни хора с увреждания” в град ……………
Поставяте следните въпроси:
1. Има ли право дружеството на приспадане на пълен или частичен данъчен кредит за закупените стоки и получените услуги, във връзка с изпълнение на договор за възмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с предмет „Създаване на дневен център за възрастни хора с увреждания” в град ………………?
С оглед изложената в запитването фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС изразявам следнотостановище:
Видно от приложения към запитването договор за безвъзмездна финансова помощ от 28.10.2010 г. по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Агенцията за социално подпомагане като договарящ орган предоставя на „К………………..”ЕООД безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Създаване на дневен център за възрастни хора с увреждания в град ……………… Партньор по проекта е Община ……………
Предвид чл.4.7. от договора, при изпълнение на задълженията сибенефициентът следва да спазва указание на Министерството на финансите №91-00-502/27.08.2007 г., относно третирането на ДДС при изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, издадено на основание §6 от ПЗР на Постановление №62 на МС от 21.03.2007 г., с което са приети правила за допустимост на разходите по оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.
Съгласно раздел В Общи условия, т.12 бенефициентът определя данък върху добавената стойност като невъзстановим /допустим разход за финансиране от Оперативните програми/, когато:
-12.1 бенефициентът не е регистриран по ЗДДС;
-12.2 бенефициентът е регистрирано лице по чл.99 и чл.100, ал.2 по ЗДДС;
-12.3 бенефициентът е регистрирано лице по ЗДДС, на основание различно от посоченото в т.12.2 на указанието и стоките и услугите, финансирани по Оперативна програма, са предназначени за:
-12.3.1. извършване на освободени доставки по глава четвърта по ЗДДС,
или
-12.3.2.безвъзмездни доставки, или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето.
В раздел Д Документална отчетност на указанието е посочено, че бенефициентът следва да води подробна счетоводна отчетност, която да е достатъчна за проследяване на възстановим и невъзстановим ДДС по конкретен проект, както и да информира управляващият орган при промяна на статута си по ЗДДС.
В приложените към запитването документи липсва декларация за обстоятелства по ЗДДС, в която бенефициентът да е посочен като регистрирано лице.
Редът за възстановяване на ДДС, предвид указанието, когато бенефициентът е нерегистрирано по ЗДДС лице и когато същият е регистрирано по ЗДДС лице е посочен съответно в раздел Г Специфични условияи в раздел Д Документална отчетност.
От гледна точка на чл. 40, т.1 от ЗДДС освободена доставка е извършването на социални услуги по Закона за социално подпомагане. Съгласно чл.70, ал.1, т.1 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта.
Предвид даденото определение за социални услуги в Закона за социалното подпомагане “социални услуги“ са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се извършват в специализирани институции и в общността.
В чл.36, ал.3, т.2 от Правилника за прилаганена закона за социалното подпомагане домовете за възрастни хора с увреждания са посочени като специализирана институция за предоставяне на социални услуги.
Видно от запитването проверяваното от Вас дружество ще изгражда дневен център за възрастни хора с увреждания в град Тутракан, което предполага извършване на социални услуги, т.е. сградата ще се използва за освободени доставки и правото на приспадане на данъчен кредит няма да е налице на основание чл.70, ал.1, т.1 от ЗДДС.
Предвид гореизложеното, когато бенефициента – регистрирано по ЗДДС лице, след писмено деклариране на обстоятелствата по т.12.3.1 от Указание на Министерството на финансите №91-00-502/27.08.2007 г. и подаване на искане за средства към Управляващия орган, придобива стоки и услуги, които са финансирани по Оперативна програма и са предназначени за извършване на социални дейности, т.е. освободени доставки по глава четвърта по ЗДДС, има право да му бъдат възстановени средства за ДДС, при определяне на ДДС като невъзстановим, т.е. допустим разход за финансиране от Оперативните програми.
Независимо от горното органът по приходите след установяване на всички факти и обстоятелства и преценка на събраните в хода на извършвана ревизия доказателства, в рамките на своите функционални компетентности, следва да направи изводи относно данъчния режим и документирането на доставките.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest