тристранна операция по чл.15 от ЗДДС

Изх. № 24-34-287/07
Дата: .…………… .2008 г.
ОТНОСНО: тристранна операция по чл.15 от ЗДДС
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-34-287/ 30.03.2007 г..Ви уведомява следното:
Дружеството извършва доставка на стока, като получателя е регистрирано по ДДС лице в Швейцария. Стоката се префактурира от швейцарската фирма на трето лице, регистрирано по ДДС в Обединено кралство Великобритания. Стоката се превозва от България до Великобритания от българска транспортна фирма, наета от швейцарското дружество.
Поставен е въпрос за приложимостта на чл.15 от ЗДДС в тази хипотеза.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос, на основание чл.10. ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Съгласно чл.15 от ЗДДС, тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки, за които са налице едновременно следните условия:
1.регистрирано лице в държава членка А (прехвърлител) извършва доставка на стока на лице, регистрирано в държава членка Б (посредник), което след това извършва доставка на тази стока на лице, регистрирано в държава членка В (придобиващ);
2.стоките се транспортират директно от А до В:
3.посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държавите членки А и В;
4.придобиващият начислява ДДС като получател по доставката.
При описаната в запитването фактическа обстановка не може да се приложи разпоредбата на чл.15 от ЗДДС, тъй като посредникът – швейцарската фирма, не е регистриран за целите на ДДС в държава членка на Общността.
В настоящия случай, мястото на изпълнение на доставката е в България. Българската фирма следва да начисли данък със ставка 20 %, съгласно чл.66, ал.1, т.1 от ЗДДС.
V/
Това е така, защото доставката не може да се определи като вътреобщностна, тъй като не е изпълнено едно от задължителните условия на чл.7, ал.1 от ЗДДС – получател по доставката да е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членки. Доставката не попада и в хипотезата на чл.28 от ЗДДС за прилагане на нулева ставка, тъй като стоките не напускат територията на Общността.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest