fbpx

удостоверяване на наличие на обстоятелства за доставки на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз по чл. 28 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 92-00-652
Дата: 02.08.2019 год.
ЗДДС, чл. 28;
ППЗДДС, чл. 21, ал. 1, т. 1.

ОТНОСНО: удостоверяване на наличие на обстоятелства за доставки на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз по чл. 28 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 92-00-652/24.04.2019 г., е посочено, че съгласно действащото митническо законодателство за пратки, съдържащи стоки с нетърговски характер или стоки с търговски характер, при условие че стойността им не надвишава 1 000 EUR или нетната им маса не надвишава 1 000 kg е допустимо оформяне на износ посредством подаване на обобщена декларация за напускане (чл. 271 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 год. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (Регламент (ЕС) № 952/2013)) в митническото учреждение на напускане. В тази връзка поставяте следния въпрос:
Възможно ли е да се използва обобщена декларация за напускане като доказателство по смисъла на чл. 21, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) за удостоверяване на осъществен износ на стоки за трети страни?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по поставения от Вас въпрос:
Документите, с които се удостоверява наличието на обстоятелства за облагане с нулева ставка на данъка върху добавената стойност на доставка по чл. 28, т. 1 и т. 2 от ЗДДС, когато стоките се изпращат или превозват до трета страна, са регламентирани в чл. 21, ал. 1 от ППЗДДС. Съгласно т. 1 на посочената разпоредба (изм. – ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.) доставчикът следва да разполага с митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, удостоверяващ напускането на стоките от митническо учреждение на напускане или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото законодателство.
Когато за стоки, предназначени да бъдат изведени от митническата територия на Съюза, на основание чл. 271 от Регламент (ЕС) № 952/2013, е подадена обобщена декларация за напускане, същата може да се приеме като доказателство по смисъла на чл. 21, ал. 1, т. 1 от ППЗДДС, когато митническото учреждение на напускане е удостоверило физическото напускане на стоките с електронно съобщение.

ЗАМ. Изпълнителен Директор на НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 5,НЕВД, чл.3, aл. 1,НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 3, т. 1,НЕВД, чл.1, aл. 2,НЕВД, чл.1, aл. 7

5_20-00-503/12.01.2012 г.НЕВДПОВ, чл.3, ал.1, чл. 1, ал. 2 – 7;Наредба № Н-8/29.12.2005г., чл.3, ал.5, чл.3, ал.3, т.1;Фактическа обстановка: Изплатено е възнаграждение през месец декември 2010 година, отнасящо сеза учебната 2009-2010 година.Въпрос: За кой месец да се отнесеи за кой месец да се извършат корекции на декларации образец 1 и 6.?Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.1 от

данъчно третиране в аспект на ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.) на услуги по проучване, организация на клинични изследвания, обработка на получени данни, предоставяне на информация и други услуги на чужд

Изх. №26-А-73Дата: 24.10.2008 год.ЗДДС, чл. 21, ал. 1;ЗДДС, чл. 21, ал. 3;ЗДДС, чл. 128.Относно: данъчно третиране в аспект на ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.) на услуги по проучване, организация на клинични изследвания, обработка на получени данни, предоставяне на информация и други услуги на чуждестранно лицеВъв Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с Изх.

Изх. № М-26-И-286

Изх. № М-26-И-286Дата: 30.10.2019 год. Наредба № Н-18, чл. 52а; Наредба № Н-18, Приложение № 28; Наредба № Н-18, Приложение № 29. ОТНОСНО: Въпроси във връзка с измененията в Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които

естеството на услугата не би могло с категоричност да се определи дали приложимата разпоредба е тази на чл. 21, ал. 2 или чл. 21, ал. 4, т. 3 от ЗДДС. Ако доставката на услуга е свързана с осигуряване

2_981-1/04.07.2012г.ЗДДС, чл.21, ал.4, т.3Дружеството „АИППМПДМ – ” ЕООД не е регистрирано по ЗДДС предвид, че извършва зъболекарски услуги, които представляват освободени доставки по чл.39 от ЗДДС. Денталните услуги се извършват от собственика на дружеството в стоматологичната клиника на дружеството. Посочвате, че едноличният собственик на капитала на дружеството – д-р П желае да участва в курс,

Авансово облагане на доходите, придобити от физически лица за извършване на услуги по писмени преводи на документи. Прилагане на чл.26 от Закона за данък върху добавената стойност във връзка със закуп

Изх. № 24-34-803Дата: ………. г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Авансово облагане на доходите, придобити от физически лица за извършване на услуги по писмени преводи на документи. Прилагане на чл.26 от Закона за данък върху добавената стойност във връзка със закупувани и използвани за дейността държавни таксови марки.В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление

ЗДДС, чл.47

1_203/17.12.2010ЗДДС – чл. 47 Във връзка с Ваше запитване, постъпило вДирекция „ОУИ” –………, изразяваме следното становище: В запитването си сте посочили, че като ЕТ „ Х „ регистриран по ЗДДС, чиято основна дейност не е застрахователно посредничество, имате сключен безсрочен договор със ЗАД” Y „ застрахователно агентство – необвързан агент. Въз основа на този договор,

Дължими осигурителни вноски от работодател за уволнен работник, чието уволнение е признато за незаконно от компетентните органи

КСО – чл. 9, ал. 3, т. 2 и ал. 5;ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 5ОТНОСНО:Дължими осигурителни вноски от работодател за уволнен работник, чието уволнение е признато за незаконно от компетентните органи В отговор на Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – ……., Ви уведомяваме за следното:В запитването

КСО, чл.4, aл. 1, т. 1,КСО, чл.4, aл. 1, т. 7,КСО, чл.5, aл. 2,КСО, чл.6, aл. 3,КСО, чл.10,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 2,КСО, чл.4, aл. 3,КСО, чл.9, aл. 2, т. 5,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 2,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 5,НООСЛБГРЧ, чл.3, aл. 3

2_200-2/26.02.2015 г.КСО -чл.4, ал.1, т.1; чл.4, ал.1, т.7;чл.4, ал.3; чл.5, ал.2; чл.6, ал.3;чл.9, ал.2, т. 5;чл.10;ЗЗО – чл.40, ал.1, т.2; чл.40, ал.1, т.5; НООСЛБГРЧМЛ – чл.1, ал.2, изр.2;чл.3, ал.3 ; В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: самоосигуряващо се лице работи и по трудово правоотношение в друго предприятие. Лицето иска да получава обезщетение от ДОО

Scroll to Top