Условия за ползване на данъчно облекчение за млади семейства по чл. 22а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № ЕП-361
Дата: 18.04.2019 год.
ЗДДФЛ, чл. 22а

ОТНОСНО: Условия за ползване на данъчно облекчение за млади семейства по чл. 22а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

По повод Ваша жалба, подадена в Комисията за защита на потребителите, препратена в Министерство на финансите и постъпила в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. №ЕП-361/24.01.2019 г., в която е посочено, че според Вас в интернет страницата на НАП се предоставя невярна информация, изразявам следното становище:

Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) изпълнителният директор на НАП организира разясняване на данъчното и осигурителното законодателство в рамките на функциите и правомощията на агенцията чрез издаване на брошура, бюлетин или по друг подходящ начин.
Текстът, който според жалбата е копиран от интернет страницата на НАП, касае прилагането на конкретна данъчна норма (чл. 22а от ЗДДФЛ) и разясняването й е в съответствие с цитираната по-горе разпоредба на чл. 10, ал. 1, т. 10 от ЗНАП. Този текст се припокрива изцяло с чл. 22а, ал. 1 на ЗДДФЛ, в който е регламентирано следното: „Местните физически лица могат да ползват данъчно облекчение за млади семейства, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище, когато едновременно са налице следните условия:
1. договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;
2. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.“
Предвид на това считам за неоснователно твърдението Ви, че въпросният текст е написан неправилно в интернет страницата на НАП.
Агенцията нееднократно е давала разяснения по прилагането на данъчното облекчение за млади семейства, включително и по отношение на условието за наличие на сключен граждански брак. Становищата на НАП по този въпрос могат да бъдат намерени в рубриката „Въпроси и отговори“ на интернет страницата й. Актуално и към момента е указаното в писмо изх. № 24-34-11/09.03.2012 г., а именно, че условието за наличие на сключен граждански брак, във връзка с прилагането на това облекчение, следва да е изпълнено към 31 декември на данъчната година, за която се ползва. Следва да имате предвид, че това виждане е съобразено и с формираната към момента трайна съдебна практика.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. от финансова институция при постъпване на суми – главница и лихви от отпуснат заем.

1_146/24.11.2010 г.Наредба №Н-18/2006 г. – чл.3, 4, 5 и 25ЗДДС-чл.118 Относно: прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. от финансова институция при постъпване на суми

Писмо с Изх. № М-26-Е-246; Дата: 01.02.2019 год.; ЗКПО, чл. 10 ; OТНОСНО: счетоводно отчитане и данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на разхо

Изх. № М-26-Е-246Дата: 01.02.2019 год. ЗКПО, чл. 10 OТНОСНО: счетоводно отчитане и данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на разходи

Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за автомобил

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за автомобил В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи

определяне на приложимото законодателство във връзка с Дял II от Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г.

посочено местоположението на постоянните помещения, в които самостоятелно заетото лице упражнява дейността си. Ако този критерий не е достатъчен, се вземат предвид продължителността на извършваните

НАРЕДБА Н-18, чл.4, т. 3,НАРЕДБА Н-18, чл.4, т. 7,ЗМДТ, чл.61п,НАРЕДБА Н-18, чл.39а,ЗМДТ, т. 6, приложение 4,ЗМДТ, чл.61н,ЗМДТ, чл.61з, aл. 1,ЗМДТ, чл.61л, aл. 3,ЗДДФЛ, чл.50

2_487/20.03.2012 г.Наредба Н-18/2006 чл. 4, т.3 и т.7Наредба Н-18/2006 чл. 39аЗМДТ Приложение №4, т.6 ЗМДТ чл.61з, ал.1ЗМДТ чл.61л, ал.3ЗМДТ чл.61нЗМДТ чл.61пЗДДФЛ чл.50Отправили степисмено запитване .