условия за ползване на данъчно облекчение за млади семейства съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

3_326/19.02.2019 г.

ЗДДФЛ, чл. 22а, ал. 1, т. 1;
ЗДДФЛ, чл. 22а, ал. 2

Относно: условия за ползване на данъчно облекчение за млади семейства съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

Съгласно изложената фактическа обстановка в писменото запитване на 25.06.2007г., заедно с бившия си съпруг, лицето е изтеглило ипотечен кредит за закупуване на жилище. Към датата на изтегляне на кредита са имали граждански брак и жилището е закупено през същата 2007г. с договор от Община ….. От месец април 2018г. бракът е прекратен съгласно влязло в сила съдебно решение. Пояснява се, че апартаментът, в който лицето живее заедно с детето си е единствено жилище.
Във връзка с горното е поставен въпросът може ли да се ползва данъчното облекчение по чл. 22а за млади семейства за 2018 г.?

Предвид изложената фактическа обстановка, с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (обн.ДВ бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ бр. 105/2018 г.) е изразено следното становище:
Съгласно чл. 22а, ал. 1 от ЗДДФЛ местните физически лица могат да ползват данъчно облекчение за млади семейства, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от с.з. направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. За целта е необходимо едновременно да са налице следните условия:
1. договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;
2. поне единият от съпрузите не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.
Когато размерът на ипотечния кредит е по-голям от 100 000 лв., данъчното облекчение може да се ползва за направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата. ( чл. 22а, ал. 2 от ЗДДФЛ).
Видно от цитираната нормативна уредба едно от условията, визирано, в т. 1 на чл.22а, ал. 1 от ЗДДФЛ е договорът за ипотечния кредит да е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а , с който/която имат сключен граждански брак. Това означава, че за да е изпълнено първото от условията, е необходимо лицата да имат сключен граждански брак към 31 декември на годината, за която ще се ползва облекчението. След прекратяване на брака между данъчно задълженото лице и неговия съпруг, вече няма сключен граждански брак и съответно не е възможно да се ползва данъчното облекчение за „млади семейства”. Съгласно чл. 44, т. 3 от Семейния кодекс бракът се прекратява с развод.
В настоящия случай гражданският брак е прекратен през месец април 2018 г., което означава, че към 31.12.2018 г. не е изпълнено изискването на чл. 22а, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ и не е налице правно основание да се ползва данъчното облекчение.

5/5

Вашият коментар