–В-

–В-

Изх. № М-94-В-460
Дата: 15.01.2020 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 41;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 31, ал. 2;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52з, ал. 3;
ДР на Наредба №Н-18/2006 г., § 1, т. 19;
Наредба №Н-18/2006 г. – Приложение №29.<

5/5

Вашият коментар