fbpx

–В-

–В-

Изх. № М-94-В-460
Дата: 15.01.2020 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 41;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 31, ал. 2;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52з, ал. 3;
ДР на Наредба №Н-18/2006 г., § 1, т. 19;
Наредба №Н-18/2006 г. – Приложение №29.<

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

определяне на основната икономическа дейност за целите на минималните осигурителни прагове” и вноската за фонд “Трудова злополука и професионална болест” /ТЗПБ/

2_1494/09.10.2012 г. КСО – чл. 6, ал. 1, т. 5 ЗБДОО за 2012 г. -чл. 13 ОТНОСНО: определяне на основната икономическа дейност за целите на минималните „осигурителни прагове” и вноската за фонд “Трудова злополука и професионална болест” /ТЗПБ/ В запитването са поставени следните въпроси:1. При осъществяване на няколко икономически дейности, ако в средата на календарния

КСО, чл.7, aл. 2,КСО, чл.7, aл. 3,КСО, чл.7, aл. 1

5_20-00-1232/25.08.2009г.КСО,чл.7, ал.1, 2 и 3;Фактическа обстановка: осигурител начислява заплати на 24-то число и ги изплаща на 3-то число следващия месец.Въпрос: Ако заплатите са начислени в последния ден от месеца следва ли ЗОВ да се внесат в същия ден? С разпоредбата на чл. 7 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ е определен редът за внасяне на

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на изплатено обезщетение за болестта син език“

ЗДДФЛ – чл. 13, ал. 1, т. 13ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДФЛ на изплатено обезщетение за болестта „син език“В отговор на отправено от Вас писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – …с вх. № …/27.03.2015 г., Ви уведомяваме за следното:Според изложеното в запитването, в края на 2014 г. на около 200 собственици

предложение за промяна на Процедура № К-13

Изх. № 24-15-804Дата: 23.12.2014 год. ДОПК, чл. 109; ДОПК, чл. 119; ПЗР на ДОПК, пар. 35, ал. 1.Относно:предложение за промяна на Процедура № К-13 С Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-15-804/27.11.2014 г. уведомявате за възникнало противоречие между практиката на АС …… и процедура № К-13 при практическото приложение на пар.

Прилагането на чл. 4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. № 94-Ч-5Дата: 04.07.2008 год. ЗДДФЛ, чл. 4; ЗДДФЛ, чл. 6.Относно: Прилагането на чл. 4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).По повод Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите с вх. № 94-Ч-5/06.06.2007 г., Ви уведомявам за следното:Според описаните в запитването Ви данни, сте унгарски гражданин, който

какви данъци се дължат при дарение на недвижим имот / на бащата на съпругата и на брата на съпругата придобит в режим на семейна имуществена общност/ по реда на Закона за данъците върху доходите

5_20-00-1441/ 19.11.2008г. ЗДДФЛ, чл. 13, ал2, 1; ЗМДТ, чл. 44,ал.1 и ал.2; чл. 45;чл. 47, ал.1;относно: какви данъцисе дължат при дарение на недвижим имот / набащата на съпругата и на брата на съпругата придобит в режим на семейна имуществена общност/по реда наЗакона за данъците върхудоходите на физическите лица / ЗДДФЛ/ и по реда на Закона

Извършване на прихващане по чл. 128 от ДОПК при годишно изравняване на осигурителния доход, съгласно данните от данъчната декларация по чл.41 от ЗОДФЛ

Изх.№ 24-34-3ДОДата09.01.2007г.ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП – ГР. КЮСТЕНДИЛ, КОПИЕ:Г-Н АЛ. СВРАКОВ – ДИРЕКТОРНА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ”- ГР. СОФИЯНа Ваш № 6752/ 20.10.2006г.ОТНОСНО: Извършване на прихващане по чл. 128 от ДОПК при годишно изравняване на осигурителния доход, съгласно данните от данъчната декларация по чл.41 от ЗОДФЛУВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,Във връзка с получено писмено запитване за възможността за

Доходи получени от покупко-продажба на виртуална валута (биткойн)

Изх. № 24-34-39Дата:27.03.2014 год. ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 3; ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 4; ЗДДФЛ, чл. 50.Относно: Доходи получени от покупко-продажба на виртуална валута (биткойн)По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП – гр…… и постъпило вна Националната агенция за приходите с вх. № 24-34-39/18.03.2014 г., Ви уведомявам за следното: Според описаното

Scroll to Top