Възможно ли е да се приемат изпълнени до 30.05.12г. строителни и монтажни работи, като Акт обр.19 и фактурата към него бъдат с дата през месец август и по какъв начин да бъде извършена операцията?

2_1295-1/21.08.2012г.
ППЗДДС, чл.12,ал.2

Представляваното от Вас дружество има сключен договор за изпълнение на строителна услуга в к.к. „====”. Със заповед на Кмета на Община ….. за периода от 15.05.2012г. до 01.10.2012г. се забранява извършване на СМР в курортните комплекси. С разрешение от директора на Дирекция „Управление на кризи, отбранително планиране и обществен ред” Ви е разрешено да продължите строително- монтажните работи в обекта до 30.05.12г. Посочвате, че до 30.05.12г. са извършени СМР, които не са приети и актувани от възложителя с аргумента, че липсва основание за приемането им в сезона на действащата забрана. Считате, че в ЗДДС и ДОПК не се съдържат разпоредби, забраняващи приемането на изпълнените СМР до 30.05.12г., като в конкретния случай се касае за приемане на изпълнени СМР постфактум, а не за извършване на нарушение на данъчното или друго законодателство.
Поставили сте следния въпрос: Възможно ли е да се приемат изпълнени до 30.05.12г. строителни и монтажни работи, като Акт обр.19 и фактурата към него бъдат с дата през месец август и по какъв начин да бъде извършена операцията с цел да бъдат избегнати каквито и да е било нарушения на българското законодателство и да бъдат избегнати „притесненията и опасенията” на контрагента Ви.
Предвид, че изложената в запитването фактическа обстановка е недостатъчна за изготвяне на конкретен отговор на поставения въпрос, както и че към запитването не е приложен сключеният между страните договор, настоящото становище има принципен характер и целта му е да даде насоки по отношение на приложимите разпоредби на ЗДДС и ППЗДДС.
Данъчно събитие по смисъла на чл.25, ал.1 от ЗДДС е доставката на стоки или услуги, извършена от данъчно задължени по този закон лица. При доставка на услуга данъчното събитие възниква на датата, на която услугата е извършена.
Датата на възникване на данъчното събитие при доставка на услуги е регламентирана в чл.12 от ППЗДДС. Съгласно цитираната разпоредба се приема, че услугата е извършена на датата, на която възникват условията да бъде признат приходът от нея съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. Следва да се има предвид, че изключение от това правило са случаите на чл.25, ал.3, 4 и ал. 5 от ЗДДС.
Разпоредбата на чл.12, ал.2 от ППЗДДС указва датата на възникване на данъчното събитие при доставка на услуга в случаите, когато по договор услугата е свързана с изпълнение на отделни етапи, които се приемат от получателя по доставката. В тези случаи, за всеки етап на завършеност на услугата възниква данъчно събитие, данъкът за което става изискуем на датата на приемане на съответния етап и тази дата се удостоверява с приемно-предавателен протокол, подписан от доставчика и получателя.
С оглед цитираните разпоредби и ако в сключения от Вас договор за СМР услуги, е договорено изпълнение на услугата на отделни етапи, които се приемат от получателя с подписване на двустранен приемно – предавателен протокол, в тези случаи данъчното събитие възниква на датата на фактическото завършване и приемане на всеки етап на услугата. На основание чл.113, ал.4 от ЗДДС в 5-дневен срок от завършването на конкретния етап, следва да издадете фактура и да начислите ДДС върху сумата, дължима за същия от възложителя съгласно договора.
Ако осъществяваните от Вас доставки нямат такъв характер, то на основание чл. 25, ал.2 от ЗДДС и чл. 12, ал. 1 от ППЗДДС данъчното събитие ще възникне на датата, на която услугата е извършена. На датата на възникване на данъчното събитие, съобразно посоченото по-горе, данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли, или възниква основание за освобождаване от начисляване на данък за освободените доставки и доставките с място на изпълнение извън територията на страната /чл. 25, ал.6 от ЗДДС/.
Следва да имате предвид, че при осъществяване на плащания преди възникване на данъчно събитие по реда на ал. 2 и 3 от чл. 12 ППЗДДС данъкът става изискуем при получаване на плащането на основание чл.25, ал.7 от ЗДДС и чл. 12, ал. 4 от ППЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар