ЗДДС, чл.113,КСО, чл.6, aл. 10,КСО, чл.4, aл. 1, т. 8,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1,ЗСч, чл.7, aл. 1

2_1294/26.08.2011г.
ЗДДС чл.113
ЗСч. чл.7, ал.1
КСО чл.4, ал.1, т.8
КСО чл.6, ал.10
ЗЗО чл.40, ал.1, т.1
В Дирекция ОУИ …………. постъпи Ваше писмено запитване изх..№……….., заведено с вх.№……………… по регистъра на ДОУИ…………, в което описвате следното:
Сдружението с нестопанска цел с дейност в частна полза е новоучредено и към настоящия момент не извършва дейност. Основното движение на парични средства са вноските на членовете за месечен членски внос, плащани по банков път.
Поставени са следните въпроси:
1.Какъв документ следва да бъде издаден за внесения от членовете членски внос – фактура, приходен касов ордер и квитанция към него /при плащане в брой/ или осчетоводяване на постъпилите суми съгласно банков документ /при плащане по банков път/?
2.Възниква ли задължение за някакъв вид осигуряване на председателя на сдружението предвид факта, че в устава на сдружението не е предвидено изплащане на възнаграждение и не е гласувано такова?
3.Ако физическото лице е длъжно да се осигурява, от кой момент възниква задължението му за осигуряване? Внасянето на месечния членски внос от членовете счита ли се за започване на дейност?
Съобразно действащата нормативна уредба при непълно изложената фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище:
Относно документиране на получения членски внос:
Сдруженията с нестопанска цел са юридически лица с нестопанска цел съгласно чл.1, ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/. Същите са предприятия по смисъла на чл.1, ал.2 от Закона за счетоводството и са задължени да водят счетоводство. В запитването липсва информация каква е дейността на сдружението, не е посочено как и в чия полза се изразходват набраните суми от членски внос, няма данни дали сдружението доставя стоки или услуги на членовете си срещу членски внос. При тези обстоятелства считаме, че ако не са налице условията на чл.113 отЗакона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, то фактура не се издава. При получаване на плащанията за членски внос сдружението следва да издава документи, съдържащи реквизитите на чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството.
Относно социалното и здравното осигуряване на председателя:
Кръгът на лицата, които подлежат на осигуряване е определен в чл.4 и чл.4а от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1, т.8 от КСО, лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица, т.е. за всички осигурени социални рискове. Видно от цитираната разпоредба, за да възникне задължение за осигуряване на това основание е необходимо да са изпълнени кумулативно идвете условия на разпоредбата:
1. лицето да упражнява трудова дейност на изборна длъжност – в конкретния случай като председател на сдружение с нестопанска цел и
2. лицето да получава възнаграждение за дейността си от съответното сдружение.
При изпълнени и двете условия на чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО, осигуряването се провежда от осигурителя – юридическото лице, което е задължено да внася дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя и за сметка на осигуреното лице. Осигурителните вноски се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии /праг/ и не повече от максималния размер на осигурителния доход – 2000 лв. (чл. 6, ал.2 и ал. 3 от КСО).
Здравното осигуряване на председателя следва да се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1. от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Осигурителните вноски се внасят, върху дохода, върху който се правят и вноските за Държавното обществено осигуряване.
Основополагащо за възникване на осигуряването е упражняването на трудова дейност.
Задължението за осигуряване на лицата възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
В този смисъл за да възникне основание за осигуряване на председателя на сдружението с нестопанска цел следва да упражнява лична трудова дейност.
От изложеното в писмото описвате, че в устава на сдружението не е предвидено изплащане на възнаграждение на председателя и до момента не му е определено такова от Общото събрание и членовете на Управителния съвет. Следователно задължение за осигуряване на председателя на сдружението ще възникне от момента на упражняване на трудова дейност при договорено/определено възнаграждение.
Относно задължението за внасяне на осигурителните вноски трябва да се спазват разпоредбите на чл.6, ал.10, касаещи поредността при внасянето на вноските и чл.7, ал.1 и ал.3 от КСО, определяща реда за внасянето им.

Оценете статията

Вашият коментар