fbpx

Въпрос от предприятие професионален домоуправител

Относно: Въпрос от предприятие професионален домоуправител

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. …. от 07.08.2020 г.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството осъществява дейност на професионален домоуправител. Във връзка с дейността си предприятието приема суми от собствениците на самостоятелни жилищни обекти. Сключен е договор за управление и поддръжка на жилищен комплекс.
В тази връзка е поставен следният въпрос:
При отчитането на приходите по договор с жилищен комплекс кой от двата подхода следва да бъде приет:
1. Общ протокол с описаните самостоятелни обекти в комплекса и прикрепена касова бележка към него. Тук влизат и предплатените такси за услугата;
2. Размерът на месечните такси за целия комплекс да се прехвърлят от микросметките в използваните платежни системи в разплащателната сметка на дружеството.
В отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Компетентностите на Националната агенция за приходите (НАП) са ограничени в рамките на изразяване на становища, които засягат норми от данъчните и осигурителните закони.
Дирекция „Данъчна политика“ към министерство на финансите има правата и задълженията, определени с Устройствения правилник на министерството да разяснява прилагането на Закона за счетоводството (ЗСч) и приложимите счетоводни стандарти.
В запитването сте поставили въпрос, които не е относим към прилагането на данъчен закон. Същият е свързан с правилата за счетоводна отчетност на предприятието, които са регламентирани със ЗСч. Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 2 и т. 9 от счетоводния закон, ръководителят на предприятието организира текущото счетоводно отчитане в съответствие с разпоредбите на този закон и определя реда и движението на счетоводните документи от момента на тяхното създаване или получаване в предприятието до момента на унищожаването или предаването им съгласно този закон.
Един от основните счетоводни принципи, въз основа на който се изготвят и представят финансовите отчети, е съпоставимост между приходите и разходите. Приходът, свързан със сделката за извършване на услуги, се признава в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставянето на счетоводния баланс. Текущите и авансовите плащания от клиентите не са приход, ако не са налице критериите за признаване на прихода от извършената услуга.
Приходите, които формират счетоводния финансов резултат на дружеството с дейност професионален домоуправител, са таксите, които се плащат за извършваните услуги по управление и поддръжка.
Събраните суми от обектите, които се изразходват за покриване на различни разноски във връзка с управлението и поддръжката, са чужди средства и не представляват приход за дружеството при заплащането им, нито разход за предприятието, когато се разплаща с доставчиците на ел.енергия и вода, поддръжка на асансьор, ремонти, обновяване и други.
Независимо кой от посочените от Вас подходи ще възприемете, за целите на уреждане на взаимоотношенията по сключените договори и счетоводното им отчитане, във връзка с данъчното облагане е важно счетоводният финансов резултат (по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на ЗКПО), а след това и данъчният финансов резултат (чл. 18 от ЗКПО) на дружеството да бъдат определени правилно.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Относно: приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройстваВъввръзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция «., е изложена следната фактическа обстановка:Предвид изискването за осигуряване на дистанционна връзка с НАП на всички фискални устройства, въведено с разпоредбите на Наредба Н-18/2006г. , са поставени следните въпроси:1.Възможно ли е

Здравноосигурителни вноски върху обезщетение по чл. 54 от КСО

ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски върху обезщетение по чл. 54 от КСО В отговор на Ваше запитване, Ви уведомяваме, че:Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравно осигуряване (ЗЗО), за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете – здравноосигурителните вноски се дължат върху минималния осигурителен доход за

вноски за държавното обществено осигуряване върху суми, изплатени за отложени междуседмични почивки по чл. 16, ал. 2 от Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете

Изх. № М-24-31-17Дата:08.03.2012 год. КСО, чл. 4, ал. 1, т. 1; КСО, чл. 10; КСО, чл. 6, ал. 2; Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя, чл. 16, ал. 1; Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба

Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и прилагане на осигурителното законодателство.

1_ИТ-00-100/18.11.2016 ЗКПО, чл. 11 ЗКПО, чл. 204, ал. 1,т. 2 ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2, т. 9 КСО, чл. 6, ал. 2 и ал. 3 ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и прилагане на осигурителното законодателство. Училище заплаща на външно

ЗДДС, чл.70,ЗДДС, чл.69,ЗДДС, чл.50, т. 2,ЗКПО, чл.248,ТЗ, чл.1, aл. 1,ТЗ, чл.1, aл. 2

Изх.№…………… Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-…. с вх.№ 97-00-8от03.12.2008г. сте поставили два въпроса при следната фактическа обстановка: РУ „Социално осигуряване”, като организация на бюджетнаиздръжка е регистрирано по ЗДДСна 15.04.2003г. Презмесец декември 2008г. е в ход процедура по продажба на лек автомобил „Пежо” 306, който е придобит на 28.12.1998г. Автомобилът е закупен

Данъчно третиране на безвъзмездно предоставено право на ползване на недвижим имот съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх.№ 24-39-56Дата: 10.10.2018 год. ЗДДС, чл. 6, ал .3, т. 1; ЗДДС, чл. 6, ал. 3, т. 2; ЗДДС, чл. 27, ал. 1. ЗКПО, чл. 15; ЗКПО, чл. 16. ОТНОСНО: Данъчно третиране на безвъзмездно предоставено право на ползване на недвижим имот съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност

ЗДДС, чл.79

Изх.№ 5_53-00-636/ 02.12.2009г. ЗДДС, чл.79В запитването е посочено, че дружеството придобило дълготраен материален актив на 28.06.2006г., чрез апортна вноска от друго дружество. Дълготрайният актив е машина и е придобит от първоначалния собственик през 2004 год. чрез покупка, като съответно през м. септември 2004 г. е упражнено право на приспадане на данъчен кредит. През м.ноември 2009г.

Въпросите поставени в писмото Ви изх. № 66-00-1008 от 17.02.2006г., свързани с представяне на информация в изпълнение на Наредба Н-8 от 29.12.2005г.

София 1000, Бул. Дондуков” 52. №Тел. 02/985930 65Факс. 0298593069ДО…………………………ОТНОСНО: Въпросите поставени в писмото Ви Изх. № 66-00-1008 от17.02.2006г., свързани с представяне на информация в изпълнение на Наредба Н-8 от 29.12.2005г. Съгласно указанията за попълвана на Декларация обр.1 – приложение №1 към Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхраняване на данни

Scroll to Top