Въпрос от предприятие професионален домоуправител

Относно: Въпрос от предприятие професионален домоуправител

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. …. от 07.08.2020 г.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството осъществява дейност на професионален домоуправител. Във връзка с дейността си предприятието приема суми от собствениците на самостоятелни жилищни обекти. Сключен е договор за управление и поддръжка на жилищен комплекс.
В тази връзка е поставен следният въпрос:
При отчитането на приходите по договор с жилищен комплекс кой от двата подхода следва да бъде приет:
1. Общ протокол с описаните самостоятелни обекти в комплекса и прикрепена касова бележка към него. Тук влизат и предплатените такси за услугата;
2. Размерът на месечните такси за целия комплекс да се прехвърлят от микросметките в използваните платежни системи в разплащателната сметка на дружеството.
В отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Компетентностите на Националната агенция за приходите (НАП) са ограничени в рамките на изразяване на становища, които засягат норми от данъчните и осигурителните закони.
Дирекция „Данъчна политика“ към министерство на финансите има правата и задълженията, определени с Устройствения правилник на министерството да разяснява прилагането на Закона за счетоводството (ЗСч) и приложимите счетоводни стандарти.
В запитването сте поставили въпрос, които не е относим към прилагането на данъчен закон. Същият е свързан с правилата за счетоводна отчетност на предприятието, които са регламентирани със ЗСч. Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 2 и т. 9 от счетоводния закон, ръководителят на предприятието организира текущото счетоводно отчитане в съответствие с разпоредбите на този закон и определя реда и движението на счетоводните документи от момента на тяхното създаване или получаване в предприятието до момента на унищожаването или предаването им съгласно този закон.
Един от основните счетоводни принципи, въз основа на който се изготвят и представят финансовите отчети, е съпоставимост между приходите и разходите. Приходът, свързан със сделката за извършване на услуги, се признава в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставянето на счетоводния баланс. Текущите и авансовите плащания от клиентите не са приход, ако не са налице критериите за признаване на прихода от извършената услуга.
Приходите, които формират счетоводния финансов резултат на дружеството с дейност професионален домоуправител, са таксите, които се плащат за извършваните услуги по управление и поддръжка.
Събраните суми от обектите, които се изразходват за покриване на различни разноски във връзка с управлението и поддръжката, са чужди средства и не представляват приход за дружеството при заплащането им, нито разход за предприятието, когато се разплаща с доставчиците на ел.енергия и вода, поддръжка на асансьор, ремонти, обновяване и други.
Независимо кой от посочените от Вас подходи ще възприемете, за целите на уреждане на взаимоотношенията по сключените договори и счетоводното им отчитане, във връзка с данъчното облагане е важно счетоводният финансов резултат (по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на ЗКПО), а след това и данъчният финансов резултат (чл. 18 от ЗКПО) на дружеството да бъдат определени правилно.

5/5

Вашият коментар