възстановяване на чуждестранно физическо лице на внесен в РБългария данък по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

.
3_1976/05.11.2018 г.

ЗДДС, чл. 7, ал. 2;
ЗДДС, чл. 53, ал. 1;
ЗДДС, чл. 114, ал. 1, т. 15;
ЗДДС, чл. 116, ал. 3 и ал. 4;
ППЗДДС, чл. 45;
ППЗДДС, чл. 78, ал. 6;
ППЗДДС, чл. 104

ОТНОСНО: възстановяване на чуждестранно физическо лице на внесен в РБългария данък по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването „А“ ООД е дилър на „КИА…“ ООД за гр. П и региона за продажби на нови автомобили с марка „КИА“.
Лице, което живее във Франция си поръчва нов автомобил „КИА Пиканто“ в България, като внася депозит по издадена от „А“ ООД фактура с начислен ДДС през м. юни 2018 г. Данъкът е внесен в бюджета. Поръчката за новия автомобил е изпълнена и е издадена окончателна фактура с ДДС през м. септември 2018 г. Данъкът е внесен в бюджета.
При регистрацията на автомобила във Франция клиентът е заплатил отново ДДС. Там са му обяснили, че следва да му се възстанови ДДС, който е внесъл в България.
Във връзка с горното се поставя въпроса как следва да се процедира в случая и какви документи са необходими?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 63/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 65/2018 г.) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС обн. ДВ, бр. 76/2006 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 58/2018 г.) е изразено следното становище:
На основание чл. 7, ал. 2 от ЗДДС вътреобщностна доставка /ВОД/ е и доставката на ново превозно средство, изпратено или транспортирано от или за сметка на доставчика или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, независимо дали получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице.
За целите на ЗДДС „нови превозни средства“ са моторни превозни средства с обем на двигателя над 48 куб. см или с мощност над 7.2 киловата, предназначени за превоз на пътници или товари, когато към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от 6 месеца, считано от датата на първата им регистрация, или не са изминали повече от 6000 км /§ 1, т. 17, б. “в“ от Допълнителните разпоредби на ЗДДС/.
Съгласно чл. 104, ал. 1 от ППЗДДС всяко регистрирано по закона лице, което извършва вътреобщностна доставка на ново превозно средство по чл. 7, ал. 2 от закона (вкл. инцидентна) или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство по чл. 13, ал. 2 от закона, прилага общите разпоредби за облагане на вътреобщностни доставки и вътреобщностни придобивания.
За да е налице вътреобщностна доставка на ново превозно средство е необходимо да са изпълнени кумулативно следните условия:
1. Наличие на възмездност на доставката. Определението за възмездност на доставката следва да се изведе по аргумент на противното от § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС, съгласно която „безвъзмездна“ е доставката, при която няма възнаграждение или стойността на даденото многократно надхвърля полученото.
2. Наличие на пряка и непосредствена връзка между транспорта и доставката на новото превозно средство, като следва да се има предвид, че същото трябва задължително да бъде изпратено и транспортът му да започва от територията на страната и да завършва на територията на друга държава членка. ВОД е налице както когато транспортът се осъществява от или за сметка на доставчика, така и когато същият се осъществява от или за сметка на получателя.
3. Задължително условие, което следва да е налице към датата на възникване на данъчното събитие е превозното средство да е „ново“ по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ЗДДС.
На основание чл. 53, ал. 1 от ЗДДС вътреобщностната доставка на ново превозно средство подлежи на облагане с нулева ставка на данъка.
Предвид изложеното, в настоящия случай, следва да се има предвид, че ако за описаната в запитването доставка са изпълнени посочените условия и са налице данни за декларирано във Франция вътреобщностно придобиване на новото превозно средство, на основание чл. 7, ал. 2 от ЗДДС за „А“ ООД е налице вътреобщностна доставка, облагаема с нулева ставка на данъка.
Вътреобщностната доставка се доказва от доставчика с документите, регламентирани в разпоредбата на чл. 45 от ППЗДДС, като един от документите е транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка – в случаите, когато транспортът е извършен от получателя или от трето лице за сметка на получателя; в писменото потвърждение се посочват дата и място на получаване, вид и количество на стоката, вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките и длъжностното му качество, име на лицето, получило стоките и длъжностното му качество.
Съгласно чл. 116 от ЗДДС погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови. За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен. За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.
В конкретния случай при положение, че е налице вътреощностна доставка на ново превозно средство фактурите, издадени от „А“ ООД на чуждестранното физическо лице могат да се считат за погрешно съставени документи по смисъла на чл. 116, ал. 3 от ЗДДС.
На основание чл. 116, ал. 4 от ЗДДС когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
В чл. 78, ал. 6 от ППЗДДС е посочено, че в случаите на анулиране на документи по чл. 116 от ЗДДС протоколът по чл. 116, ал. 4 от ЗДДС се съхранява от издателя и от получателя.
Отчитането на анулирания документ се извършва от доставчика по ред, посочен в Приложение № 12 към чл. 113, ал. 4 от ППЗДДС.
Следва да се има предвид, че нормата на чл. 114, ал. 1, т. 15 от закона изисква фактурата задължително да съдържа обстоятелствата, които определят стоката като „ново превозно средство”. Също така разпоредбата на чл. 104, ал. 2 от ППЗДДС предвижда отразяването на издадените фактури във връзка с доставката на ново превозно средство и във VIES – декларацията за съответния данъчен период само когато получателят е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка. Съгласно ал. 3 от цитираната разпоредба когато получателят по доставката е нерегистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, издадените фактури не се включват във VIES – декларацията .
Предвид изложеното, в случая при наличие на ВОД, е необходимо „А“ ООД да анулира издадените фактури с начислен ДДС и да издаде нова фактура с нулева ставка на данъка. Поради това купувачът следва да се обърне към доставчика за възстановяване на платения данък.

5/5

Вашият коментар