въпроси по прилагане на чл.122 от ДОПК от служители на общинска администрация (Ваш изх.№ 24-34-132/ 10.06.2008г.)

Изх. № 24-34-132
Дата: 10.07.2008 год.
ДОПК, чл. 122
ОТНОСНО: въпроси по прилагане на чл.122 от ДОПК от служители на общинска администрация (Ваш изх.№ 24-34-132/ 10.06.2008г.)
По въпросите, свързани с прилагане на чл.122 от ДОПК, становището ни е следното :
1. Служителите на общинска администрация може да прилагат чл.122 от ДОПК, на
следните основания:
Съгласно чл.4, ал.1 и 3 от ЗМДТ, в производствата по установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите. Основно правомощие на органите по приходите е извършването на проверки и ревизии, уредено в чл.12, ал.1, т.1 от ДОПК, доразвито в Глава XV /Данъчно-осигурителен контрол/. Част от тази глава са ревизиите при особени случаи, т.е. при предпоставки за това, служители на общинска администрация могат да прилагат чл.122 от ДОПК.
2. За начините за събиране на информация за техническите данни на притежаваните
моторни превозни средства в условия на чл.122 от ДОПК (запитване от община …….).
Съгласно чл.12, ал.1, т.11 от ДОПК във вр. с чл.4, ал.1 и ал.З от ЗМДТ, съответните служители на общинска администрация може да изискват от всички лица, държавни и общински органи данни, сведения, документи, книжа, материали, вещи, извлечения по сметки, справки и други носители на информация, необходими за осъществяване на контролната дейност. Съобразно чл.37, ал. 5 от същия кодекс, всички лица, държавни или общински органи са длъжни в 14-дневен срок от получаването на искането на осн. чл.12, ал.1, т, 11 да предоставят данните, сведенията, документите, книжата, носителите на информация и другите доказателства относно посочените в искането факти и обстоятелства. На основание чл.42 от ДОПК, в случай, че ревизирано или проверявано лице откаже да осигури достъп до подлежащ на контрол обект или откаже да представи книжа или други носители на информация, органите по приходите /респ. съответните общински служители/ могат да поискат съдействие от органите на МВР, включително за извършване на претърсване или изземване по предвидения за това в НПК. На посочените основания:
Ако компетентните органи на МВР действително не разполагат с информация за регистрацията на съответните МПС (която следва да е налична в структурните звена “Пътна полиция“ при Столична дирекция “Полиция“ /СДП/ или областните дирекции “Полиция“ /ОДП/ по постоянния адрес на собственика – за физическите лица, или по адреса на регистрация в съда и в регистър БУЛСТАТ – за стопанските субекти, предвид разпоредбите на чл.140 от Закона за движение по пътищата и тези на Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. за
регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях) и откажат принудително да осъществят дейността си по чл.7, т. 19, предложение последно от ЗМВР (за регистрация на МПС), служителите на общинска администрация може да поискат следните други съдействия от МВР:• „Пътна полиция“ да събере данните чрез проверка на пътя или • органи на МВР да извършат претърсване и изземване на документи по реда на чл.42 от ДОПК. Отказът на съответния орган от МВР подлежи на обжалване пред горестоящия орган.
Служителите на общинска администрация може да проверят и възможността да си осигурят част от информацията с помощта на други общински органи – на основание чл.167, ал.2 от горепосочената наредба, чрез проверка от службата за контрол (която се определя от кметовете на общините) за правилното използване на алармените инсталации, монтирани в пътните превозни средства за тяхната охрана.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ /’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

облагане по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ на услуги по провеждане на психологически изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водач

.№ М-24-31-135Дата:28.12.2011 год. ЗДДС, чл. 12, ал. 1; ЗДДС, чл. 39, т. 1.Относно: облагане по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ на

дата на изискуемост на вземанията на лицата от банка в несъстоятелност във връзка с прилагане на чл. 37, ал. 1, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 24-39-151Дата: 07.11.2019 год. ЗКПО, чл. 37, ал. 1, т. 1 ОТНОСНО: дата на изискуемост на вземанията на лицата от банка в несъстоятелност във

Данъчно облагане на изплатено обезщетение за незаконно уволнение по чл.225, ал.1 от Кодекса на труда.

ОТНОСНО:Данъчно облагане на изплатено обезщетение за незаконно уволнение по чл.225, ал.1 от Кодекса на труда. Във връзка с постъпило запитване от Вас, препратено по компетентност

това дали сте допуснали нарушение, ползвайки преотстъпване на данък по реда на чл.189б за 2010 г. и за 2011 г.

2_ 905/07.06.2012 г.ЗДДФЛ – чл.29а;ЗДДФЛ – чл.48, ал.6;ЗКПО – чл.189б.Вие сте частен земеделски производител, регистриран по Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/. Ползвали сте

подаване на заявление за прекратяване на регистрацията за прилагане на специален режим в Съюза и на последна справка – декларация при дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в следствие на преобразуване на дружество по реда на Търговския закон (ТЗ)

Изх. № М-26-И-182Дата: 23.08.2018 год. ЗДДС: чл. 107, т. 1, 2 и 5;ЗДДС: чл. 107, т. 4, б. „а“;ЗДДС: чл. 110, ал. 1, т. 1;ЗДДС:

ЗДДС, чл.45,ЗДДС, чл.27, aл. 1

.№5_53-02-32/ 10.03.2010г.ЗДДС, чл.45ЗДДС, чл.27, ал.11. В запитването е посочено, че представляваното от Вас дружество е инвеститор на строителството на ваканционни апартаментни комплекси. Част от сделките

ЗДДС, чл.115,ЗДДС, чл.116

В Дирекция ”ОДОП” – постъпи писмено запитване с вх. № …/ 26.06.2013 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Връщате стока – дреха, закупена при

way way