данъчно третиране на доставки, свързани с туристически услуги по Закона за Данък върху добавената стойност /ЗДДС/ в сила от 01.01.2007г., което можете да откриете на официалната интернет страница на Н

Изх. № 24-34-133
Дата: 09.11.2009 год.
ЗДДС, чл. 26, ал. 3.
Относно : данъчно третиране по ЗДДС на дейността наИзпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната”
По повод Ваше запитване , препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-133 / 03.06.2009 г., изразявам следното становище:
I. В писмото сте изложили следната фактическа обстановка:
Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ извършва административно обслужване по управление на почивната база,хотели, жилищен фонд, военни клубове и спортни имоти, туристическа дейност и други, като за част от тези дейности агенцията реализира приходи, а за останалата част се финансира със субсидия от Министерство на отбраната. Субсидията е свързана както с облагаеми и освободени доставки, така и с безвъзмездни доставки. Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО“ действа като туристически агент или туроператор по отношение предлагането на туристически услуги и туристически пакети с или без изменение на територията на страната и в чужбина в полза на служители и военнослужещи от системата на МО и БА, както и на чуждестранни лица (почиващи) от страни членки на НАТО. Организирането на отдиха на чужди граждани в базите на Изпълнителната агенция и на български граждани в съответните страни се извършва под формата на безвалутен обмен на база административно сътрудничество с другите страни-членки на НАТО. По отношение на предлаганите от Вас туристически пакети и туристически услуги в полза на
служителите и военнослужещите от системата на МО и БА е предвидено същите да заплащат 35% от стойността им, като останалата част (65%) под формата на субсидия е за сметка на фонд СБКО.
II. Поставените въпроси по същество са свързани със следното :
1.За кои от дейностите се дължи ДДС при финансиране от Министерство на отбраната?
2.Дължи ли се ДДС при извършване на туристически услуга?
3. Какъв е режима на облагане при отдаване под наем на жилища и общежития, и
съответно на субсидията получавана за тази дейност?
ІІІ. Становище на ЦУ на НАП:
1. Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки
относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал.1, т. 10 от Закона за
Националната агенция за приходите, по така поставените въпроси изразявам следното становище:
На основание чл. 6 и чл. 9 от ЗДДС, във връзка с чл. 12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от ЗДДС субсидии и финансирания, които са пряко свързани с облагаеми доставки, извършвани от данъчно задълженото лице, се включват в тяхната данъчна основа.
Дефиниция на понятието “субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка“ е дадена в§1, т. 15 от ДР на закона. В нея е посочено, че такива са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е обвързано с цената на стоките и/или услугите, предоставяни от получателя на тези стоки или услуги. Не се считат за такива субсидиите и финансиранията, които са предназначени единствено за покриване на загуби или за финансиране на разходи (включително такива за придобиване или ликвидация на активи).
Следователно, самият факт, че получавате финансиране не е достатъчно основание да се приеме, че същите следва да бъдат включени в данъчната основа, на извършваните от Вас облагаеми с ДДС доставки.
Изложеното налага извода, че данъчното третиране по ЗДДС на финансиранията (субсидиите) е в причинна връзка с това дали използването им във вашата дейност е свързано с извършването или неизвършването на облагаеми доставки и дали тези средства са пряко обвързани с цената на стоките и услугите. Следователно съобразно конкретните обстоятелства, когато дадена субсидия или част от нея е обвързана с цената на стоките и/или услугите, или казано с други думи представляват плащане или доплащане за доставка, размера на сумата й следва да бъде включвана в ДО за определяне размера на ДДС за съответната доставка.
Дължимият данък за получените средства се начислява с протокол, издаван по реда на чл.81, ал.1, т. 6 от ППЗДДС във връзка с чл.16 от ППЗДДС. Предвид обстоятелствата, при които възниква данъчното събитие по ЗДДС при доставките на услуги, протоколът се издава не при получаването на средствата, а при тяхното усвояване. Това произтича от факта, че при доставки на услуги данъчното събитие възниква на датата, на която възникват условията приходът от тях да бъде признат съгласно ЗСч и приложимите счетоводни стандарти и е визирано в чл.12, ал. 1 от ППЗДДС. На практика това означава, че протоколът, с който се начислява данък за субсидиите, следва да се съставя, когато възникнат тези условия, т.е. при усвояването на отпуснатите средства. Само в случай, при който датата на усвояване на средствата не може да бъде определена обективно, като дата за възникване на данъчното събитие следва да се приеме датата, на която те са получени. Протоколът, с който се начислява данъкът следва да съдържа реквизитите по чл.117, ал. 2 от ЗДДС.
2. По отношение на предлаганите от Вас туристически пакети и туристически услуги в полза на служителите и военнослужещите от системата на МО и БА е предвидено същите да заплащат 35% от стойността им, като останалата част (65%) под формата на субсидия е за сметка на фонд СБКО. Режимът на данъчното третиране на доставките на туристически услуги е подробно изяснен в Указание № 24-00-33 / 18.05.2007г. на Изпълнителния директор на НАП, относно данъчно третиране на доставки, свързани с туристически услуги по Закона за Данък върху добавената стойност /ЗДДС/ в сила от 01.01.2007г., което можете да откриете на официалната интернет страница на НАП – www.nra.bgи което приложено ви изпращаме.
Във връзка с втория зададен от Вас въпрос и така изложената в запитването фактическа обстановка следва да имате предвид, че в конкретните случаи доколкото доставяните от Вас туристически услуги отговарят на понятието обща туристическа услуга по смисъла на чл. 136 от ЗДДС, то същите подлежат на облагане по реда на Глава шестнадесета от закона. Данъчната основа на тази вид доставки следва да бъде определена съобразно разпоредбата на чл. 139 от ЗДДС както следва:
Данъчната основа на доставката на обща туристическа услуга е маржът, който представлява разликата, намалена с размера на дължимия данък, между:
-общата сума, която туроператорът или туристическият агент е получил или ще получиотклиента илитретото лицеза доставката,включителносубсидиитеи
финансиранията,прякосвързанистази доставка,данъцитеи таксите,кактои
съпътстващите разхода, като комисиони и застраховки, начислени от доставчика на
получателя, но без предоставените търговски отстъпки;
-сумата, която е платена или ще бъде платена за получените от туроператора или
туристическия агент от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от
които туристът се възползва пряко, включително данъка по този закон.
3. По отношение на третият Ви въпрос относно режима на облагане при отдаване под наем на жилища и общежития, и съответно на субсидията получавана за тази дейност следва да имате предвид изложеното по- горе, като съобразите обстоятелството, че съгласно чл.45, ал.4 от ЗДДС отдаването под наем на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец, е освободена доставка. Извън случаите на чл.45, ал.4 на ЗДДС, доставката на услуга по отдаване под наем на недвижим имот е облагаема доставка.
Приложение: съгласно текста.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Право на приспадане на данъчен кредит

5_646 / 29.05.2008ЗДДС, чл.70ЗКПО, чл.204Относно: Право на приспадане на данъчен кредитВ Дирекция „ОУИ” София епостъпило писмено запитване с вх.№ 20-00-646/ 07.05.2008г., в което е посочено,

НАРЕДБА Н-18, чл.5, aл. 2

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …../ 11.01.2013г. в Дирекция «ОДОП»-е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството е вписано в търговския регистър с

ЗДДС, чл.3, aл. 5,ЗДДС, чл.45

Изх. № 24-34-50Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………В отговор на запитванията Ви под горния номер. Ви уведомяваме следното:По първи и втори въпрос – следва ли да

становище по наредбите за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, като управляващ орган по Оперативна програма за развити

Изх. № 04-19-154Дата: 02.03.2010 год.ДОПК, чл. 87, ал. 6.Относно: становище по наредбите за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Изпълнителната агенция

номерация на фактури на регистрирано по ЗДДС дружество при вписване на промени е съдебната му регистрация

Изх. № 24-34-689Дата: 14.03.2008 год.относно: номерация на фактури на регистрирано по ЗДДС дружество при вписване на промени е съдебната му регистрацияВъв връзка с Ваше писмено

ПКР РАЗЯСНЕНИЕ 13 – Съвместно контролирани предприятия — непарични вноски от контролиращите съдружници

*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009 ПКР РАЗЯСНЕНИЕ 13 Съвместно контролирани предприятия — непарични вноски от контролиращите съдружници ПРЕПРАТКИ – МСС 8

sert