Въпроси, свързани с прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за о

Изх. № 26-С-187
Дата: 27.08.2012 г.
Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.
КСО, чл. 5, ал. 4;
КСО, чл. 6, ал. 2, т. 1;
КСО, чл. 6, ал. 2, т. 3;
КСО, чл. 6, ал. 13;
НЕВДВПОВ, чл. 1, ал. 3.
ОТНОСНО:Въпроси, свързани с прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
В отговор на Ваше запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите /НАП/ с вх. № 26-С-187 / 04.07.2012 г., Ви уведомяваме следното:
Съгласно чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ осигурителите представят данни /декларации/ за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване. Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на тези декларации са определени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица /Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г./ (чл. 5, ал. 6 от КСО).
На основание чл. 6, ал. 2, т. 1 и т. 3 от КСО максималният месечен размер на осигурителния доход и минималният месечен размер на осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии се определят със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/ за съответната година. За 2011 г. максималният месечен размер на осигурителния доход е 2000 лв., а минималният месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии е съгласно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2011 г.
Осигурителните вноски за лицата, работещи по трудови правоотношения се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход за съответната професия по основна икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход определени със ЗБДОО за съответната година (чл. 6, ал. 3 от КСО). Елементите на възнагражденеието, както и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, са определени в Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски /НЕВДВПОВ/ (чл. 6, ал. 13 от КСО).
На основание чл. 1, ал. 3 от НЕВДВПОВ, когато лицата работещи по трудови правоотношения не са отработили всичките дни през месеца, минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя се определя пропорционално на отработените дни и дните по чл. 40, ал. 5 от КСО през месеца.
Относно изложената в писмото Ви фактическа обстановка във връзка с преобразуване на дружеството от .. ООД в … АД с промяна в ЕИК по регистър БУЛСТАТ от 28.11.2011 г. при попълване на полетата за дни в осигуряване и осигурителен доход от Декларация образец № 1 съгласно Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г., следва да имате предвид:
За лица, осигурени през месеца последователно при повече от един осигурител, когато при първия осигурител лицето е осигурено например върху 1950 лв. при втория осигурител осигурителния доход следва да бъде съобразен с размера на максималния осигурителен доход за съответната година т. е. разликата между максималния месечен размер на осигурителния доход и осигурителния доход при първия осигурител, който следва да се попълни в полето на точка 21 „Осигурителен доход върху който се дължат осигурителни вноски”. Във връзка с разпоредбата на чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО и с цел правилното отразяване на минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно ЗБДОО, по отношение на дните, следва да бъдат попълнени полетата на: точка 14 “Ден, от който осигуряването е възникнало”; точка 16 “Дни в осигуряване – общо”; точка 16.1 “Отработени и други дни в осигуряване”– посочва се броя на дните съответстващи на сумата в точка 21; точка 16.4 „Дни без осигурителни вноски зачетени за осигурителен стаж” – попълва се броя на отработените дни извън посочените в точка 16.1.
ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/СТОЯН МАРКОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *