определяне на пазарна цена между свързани лица но смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.

Изх. № 26-С-23
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: определяне на „пазарна цена“ между свързани лица но смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.
В ЦУ на НАГ1 са постъпили Вати запитвания с вх.№ 26-С-23 и № 26-С-23. В тях се поставят въпроси, свързани с тълкуване на понятието ..пазарна цена“ но смисъла на ЗКПО във връзка с формиране пени по договор за услуги между свързани лица – …… България и …….. САЩ.
В съответствие с компететпоспа на Изпълнителния директор на НАН. установена в чл. 10. ал.1 от ЗНАП. изразявам следното становище:
В §1. 1.14 от ДР на ЗКПО е определено, че “Пазарна цена“ е цената по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Даньчно-осигурителния процесуален кодекс и това е „сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица. които не са свързани.“
Понятието “Свързани лица“ е дефинирано в $ 1. г. 13 от ДР на ЗКПО, където отново е направено препращане към определението в ДО11Н~ – т.З от ДР па ДО11К.
В $1. т. Н) от ДР на ДОПК са регламентирани методите за определяне на пазарните цени. както следва:
1.методътнасравнимитенеконтролираниценимеждунезависими
търговци:
2.методът на пазарните цени. където обичайната пазарна цена е цената,
използвана в процеса па продажба на стоки и усдхгив непроменена
форма на независим партньор, намалена с разходите на търговеца и с
обичайната печалба:
3.методът на увеличената стойност, при който обичайната пазарна цена се
определя, като себестойността па продукцията се увеличи с обичайната
печалба:
4.методът на транзакщюпната нетна печалба:
5.методът на разпределената печалба.
С Наредба № II-1) от 14.08.2006 г, на Министъра на финансите се уреждат редът и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени между свързани лица за целите на даньчното облагане, когато свързани лица осъществява! търговските и финансовите си взаимоотношения при условия, отличаващи се от условията между несвързани лица.
При определяне на пазарните цени за целите на ЗКПО данъчно-задълженнте лица стриктно следва да се придържа) към използване именно па някой от изброените методи за определяне на пазарни цени. В Наредба № Н-9 от 14.08.2006 г. е определено, при какви условия кой м е го д може да бъде ползван, като е допустимо едновременно прилагане на два или повече метода /чл. 10 от наредбата/ в случаите, когато самостоятелното прилагане на методите не води до резултат, отразяващ обичайните търговски п финансови взаимоотношения между независими лица при съпоставими условия. ………ЕООД трябва да избере подходящ метод за определяне па пазарни цени. съобразно конкретните характеристики па осъществяваната от свързаните лица дейност, в съответствие е определените в закона пет метода или комбинация от тях. с оглед казапою по-горе.
Съгласно чл. 62 от Наредба № Н-У 2006г. органът по приходите анализира определените цепи, кат следва избрания ог задълженото лице метод. В случай, че се установи, че избраният от задълженото лице метод не води до резултат, който би бил постигнат в обичайни търговски или финансови взаимоотношения между независими лица при съпоставими условия, той прилага метод, който съответства на целта но чл. 4 от Наредбата. При прилагане па методите за определяне па пазарите цени органът по приходите може да събира и анализира допълнителна информация, различна от предоставената о г задълженото лице. като например статистическа, борсова, митническа и всякаква друга необходима информация за анализите на сделките между свързани лица и сделки, чрез които се постига отклонение от данъчно облагане.
В заключение е необходимо да отбележим, че съгласно чл. 65 от Наредбата, за целите на определяне на пазарните цени при необходимост могат да се ползват и оценки на лицепзирапи оцени Iели и заключения на вещи лица.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *