въпроси, свързани с прилагането на данъчното и осигурителното законодателство

Изх. № 94-В-128
Дата:09.06.2012 год.
ЗДДФЛ, чл. 16, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 33;
ЗДДФЛ, чл. 73;
ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 31.
Относно: въпроси, свързани с прилагането на данъчното и осигурителното законодателство
По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОУИ – гр. … и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 94-В-128/19.04.2011 г., изразявам следното становище:
Според фактическата ситуация, описана в запитването Ви … – дружество регистрирано във Великобритания, планира въвеждането на план за поощрение на определени свои служители в дъщерното си дружество в България – … ЕООД. Планът за поощрение предоставя възможност за получаване от служителите на непрехвърлими (лични) опции. Всеки служител на компанията, който не е гражданин на Великобритания или управител на дъщерно дружество на компанията, нает на пълен работен ден и посочен от Комитет по определяне на възнагражденията, може да кандидатства за получаването на опции. Цената на опцията се определя от комитета по определяне на възнагражденията и представлява цената, на която участникът в спестителния план може да придобие акции при упражняването на опцията. Служителят, който кандидатства за получаване на опция (попълвайки определен формуляр за участие) трябва да даде съгласието си за месечни спестителни вноски, които да се внасят в спестителна сметка за период от 3 или 5 години. На практика работодателят ще удържа уговорената сума от заплатата на служителя и ще я внася в спестовната сметка. Размерът на сумата, която всеки служител ще спестява, ще се определя във формуляра за кандидатстване. След изтичане на периода за спестяване (3 или 5 години) служителят по принцип има право да упражни опциите и да придобие акции. Съгласно плана, правата върху опциите ще могат да бъдат упражнени само, когато има увеличение на цената на акциите в сравнение с цената на опциите. Специално за България, когато служителят избере възможността да упражни опцията, компанията ще удовлетвори това право на участника не чрез предоставяне на акции, а като му изплати сума, представляваща разликата между цената на придобиване на опциите и увеличената цена на акциите, съответстващи на тези опции. В тази връзка поставяте следният въпрос:
В момента на изплащане на служителя на увеличената сума на опцията, какви са задълженията на … ЕООД в качеството му на работодател за удържане и внасяне на данък по ЗДДФЛ и на осигурителни вноски, ако такива са дължими?
1. Относно облагането с данък по ЗДДФЛ
На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно съгласно разпоредбите на този закон. Следователно, определянето на вида на дохода, за целите на данъчното му облагане, има изключително важно значение. От описаните в писмото Ви факти, може да се направи извод, че на база участието си в т.нар. „спестителен план” работниците на дъщерното дружество – … ЕООД, придобиват опции за закупуване на акции от компанията (…). По смисъла на § 1, т. 31 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти и § 1, т. 19 от Кодекса за социалното осигуряване, опцията е деривативен финансов инструмент, който изразява правото за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа или други финансови инструменти по предварително фиксирана цена до изтичането на определен срок или на определена дата. В конкретния случай, обаче, при упражняване на опцията не се закупуват акции, а се изплаща сума, представляваща разликата между цената на придобиване на опциите и увеличената цена на акциите, съответстващи на тези опции. Тази разлика представлява облагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ, като приложимите разпоредби в случая са чл. 33, ал. 3 – 6 от ЗДДФЛ.
На основание чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив (чл. 33, ал. 4 от ЗДДФЛ). Предвид разпоредбата на чл. 33, ал. 5 от ЗДДФЛ, продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари. В случая продажната цена ще бъде равна на увеличената цена на акциите, към момента на упражняване на опцията, а облагаемият доход ще се изчисли като разлика между продажната цена и цената на придобиване на опцията.
Доходите, подлежащи на облагане по реда на чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ се облагат само годишно, чрез подаване на годишна данъчна декларация от данъчно задълженото физическо лице.Предприятията – платци на доходи по чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ не удържат и не внасят авансово данък, но са задължени да подават информация за изплатения доход (продажната цена) в справката по чл. 73, ал. 1 от закона.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

НАРЕДБА Н-18, параграф 5,НАРЕДБА Н-18, чл.26, aл. 1

Изх. № 26-11-101Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Уважаема госпожо,Във връзка с Ваше писмено запитване заведено с наш вх. № 26-11-101 от 05.11.2007 г. даваме следните разяснения:Съгласно

ползване на право на данъчно облекчение по чл.18, ал.1 и ал.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ от лице с намалена работоспособност

3_1114/04.03.2008 г.ЗДДФЛ, чл.18, ал.1 и ал.2 Относно:ползване на право на данъчно облекчение по чл.18, ал.1 и ал.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите

НЕВД, чл.2, aл. 2,НЕВД, чл.2, aл. 1

5_ 21-04-16/06.06.2008НЕВ, чл.2, ал.1, ал.2Фактическа обстановка: осигурител е заплатил за сметка на социалните разходи разликата в цената за ползване на почивни бази от външни лица,

банковите сметки; размера на доходите; размера на начислените, установените или платените данъци и задължителни осигурителни вноски, ползваните намаления, освобождавания и преотстъпвания на данък, раз

Изх. №53-00-162/ 21.09.2017 г.чл. 72, ал. 1 от ДОПКчл. 74 и чл. 75 от ДОПКчл. 87, ал. 6 от ДОПКВ дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика”

приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при договор за лизинг и при безвъзмездно извършени строително-монтажни работи, свързани с преустройство на наета сграда

. 3_317/10.03.2021 г. ЗДДС, чл. 6, ал. 2, т. 3;ЗДДС, чл. 9, ал. 2, т. 4, б. „б“;ЗДДС, чл. 9, ал. 3, т. 3;ЗДДС, чл.

определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е дан

Изх. № 20-00-268/26.07.2011 г.ЗДДС, чл.21, ал.2§1, т.10 и т.11 от ДРППЗДДС, чл.54, ал.2… ЕООД е данъчно задължено лице-търговско дружество, регистрирано в България по ЗДДС. То