Въпроси за прилагане на ЗДДС

ОТНОСНО: Въпроси за прилагане на ЗДДС
Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-…………. свх. № …. от 07.03.2011г. е изложена следната фактическа обстановка:
Фирмата извършва услугата електронно деклариране на тир карнет /МРН, ОДВ и ОДН/. Извършва се услуга по попълване на документи – камион пристига на ГКПП от Турция, от Германия и пътува за Турция, от трета страна и пътува за Турция.
Поставени са следните въпроси:
С каква ставка на ДДС и по кои член от закона следва да се фактурира, ако превозвачът е от България, държава членка и трета страна. Какви са необходимите документи за доказване на доставката.
Предвид изложената фактическа обстановкаи съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:
Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС /обн. ДВ, бр. 95 от 01.12.2009 г./ е променен общият принцип за определяне мястото на изпълнение на доставките на услуги и е заменен с нов, като мястото на изпълнение вече се определя от статута на получателя -данъчно задължено или данъчно незадължено лице и установяването насъщия.
Разпоредбата на чл. 21, ал. 2 на ЗДДС предвижда, че мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
В конкретния случай, вашето дружество извършва доставка на услуги, изразяващи се в обработка на документи. От изложената фактическа обстановка в запитването става ясно, че клиентите на дружеството са данъчно задължени лица. В тази връзка следва да имате предвид хипотезата на чл.54, ал.2 от ППЗДДС / ДВ, бр.6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г./. Съгласно нея, при доставка на услуга по чл.21, ал.1 и 2 от закона, когато получателят и доставчикът са установени на територията на страната, данъкът е изискуем от доставчика – регистрирано по закона лице, независимо дали получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице.
Предвид гореизложеното, при извършваната от Вас доставка на услуга – обработване на документи, са приложими следните хипотези:
– получател по доставката – ДЗЛ от държава членка – доставката е с място на изпълнение в държавата членкана получателя и основанието за неначисляване на данък е чл.21, ал.2 от ЗДДС.
– получател по доставката – ДЗЛ от трета държава – доставката е с място на изпълнение в държавата на получателя и основанието за неначисляване на данък е чл.21, ал.2 от ЗДДС.
– получател по доставката – ДЗЛ от България – доставката е с място на изпълнение в страната, същата е облагаема по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС и данъкът се начислява от Вас като доставчик.
Относно прилагане на нулева ставка, следва да имате предвид следното:
Нулева ставка на данъка е приложима за доставки, изброени в гл.Трета на закона. Тъй като извършваните от Вас услуги не са сред посочените, когато доставката е с място на изпълнение на територията на страната, за нея ще е приложима ставката по чл.66, ал.1, т 1 от ЗДДС в размер на 20 %.

Оценете статията

Вашият коментар