въстановяване на суми за платени здравноосигурителни вноски, съгласно § 19и на Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/

2_2332/ 16.09.2008 г.
ЗЗО- § 19и
ОТНОСНО: въстановяване на суми за платени здравноосигурителни вноски, съгласно § 19инаЗакона за здравното осигуряване /ЗЗО/
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че от 08.01.2005 г. до 20.12.2005 г. сте пребивавали извън страната /………./. За периода сте внесли здравно осигурителни вноски чрез работодателя, като лице ползващо неплатен отпуск по свое желание- чл.40, ал.1, т.1, б. „б” от ЗЗО. Във връзка новата разпоредбав ЗЗО / § 19и от ПЗР/, се интересувате пред коя институция и какви документи следва да представите, за да се въстановятвнесените здравно осигурителни вноски.
При така изложената фактическаобстановка, изразяваме следното принципно становище:
В Държавен вестник брой 37 от 8 април 2008 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ЗИДЗЗО). С §6 от ЗИДЗЗО в Преходните и заключителни разпоредби на закона е създаден нов §19и.
Съгласно новия § 19и, ал.1 от ПЗР на ЗЗО българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 юли 1999 г. – 31 декември 2007 г. и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, се освобождават от задължението за внасяне на тези вноски, ако не са ползвали медицинска помощ, заплатена от НЗОК.
С ал.4 на същия параграф е предвидена възможността сумите за платени здравноосигурителни вноски за своя сметка на българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000 г. – 31 декември 2007 г., за времето, през което са били в чужбина, да бъдат възстановени. Възстановяването се извършвапо ред, определен с инструкция, издадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, съгласувана с директора на Националната здравноосигурителна каса .
За възстановяване на сумите за платени здравноосигурителни вноски, лицата представят в компетентната ТД на НАП искане за възстановяване на платени здравноосигурителни вноски, по реда на ДОПК. Искането за възстановяване на здравноосигурителни вноскиможе да бъде подадено лично или чрез упълномощено лице, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис (УЕП) на подателя. В случаите, в които искането е подадено с декларация по §19и, ал.2 от ЗЗО, лицето не следва отново да прилага документи, удостоверяващи периодите на пребиваване извън страната. Когато искането се подава от упълномощено лице, към него се прилага и копие от пълномощното.
Съгласно чл.4, ал.1 от Инструкция № 5 от 07.05.2008 г. за прилагане на § 19и от ПЗР на ЗЗО, към искането, лицата прилагат заверено копие на платежен документ или оригинал удостоверяващ внесените здравноосигурителни вноски, а за периодите на пребиваване извън страната, някои от следните документи:
1. копие на задграничния паспорт, от който са видни датите на влизане и излизане от страната;
2. удостоверение от съответната областна дирекция на полицията;
3. документ, издаден от компетентните органи на съответната държава, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач;
4. други.
Органите по приходите на НАП разглеждат исканията за възстановяване на сумите за платени здравно осигурителни вноски по реда на ДОПК.
При наличие на основания за възстановяване на сумите за платени здравноосигурителни вноски за своя сметка на българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година, орган по приходите издава акт за прихващане и въстановяване, издаден на основание чл.128-129 от ДОПК. Средствата за възстановяване се превеждат от банковата сметка за здравноосигурителни вноски на компетентната териториална дирекция на НАП по посочената от лицето сметка.
В случаите, в които не са налице основания за възстановяване на сумите за платени здравноосигурителни вноски на лицето се издава мотивирано решение за отказ.Издадения отказ съгласно чл. 144, ал.1 от ДОПК, подлежи на обжалване по реда за обжалване на ревизионен акт.
Документите във връзка с прилагане на § 19и от ПЗР на ЗЗО – Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски от лица, пребиваващи в чужбина и Искане за въстановяване на платени здравно осигурителни вноски на основание § 19и, ал.4 от ПЗР на ЗЗО са публикувана на Интернет-страницата на НАП (www.nap.bg).’

Оценете статията

Вашият коментар