ЗДДС, чл.41, т. 4

2_2331-1/12.09.2008г.
ЗДДС,чл.41,т.4
В Дирекция „ОУИ”-е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № ,в коетое изложена следната фактическа обстановка:
Във връзка с въвеждане в експлоатация на Ледена пързалка в спортно-развлекателен комплекс „” с решение на Общински съвет –са приети цени на предлаганите услуги – входен билет, наем на кънки и наем на гардероб. Ледената пързалка, като съоръжение е собственост на Община , предоставена за поддръжка и експлоатация на общинско предприятие „”. Общинското предприятие е създадено на основание Закона за общинската собственост.
При така изложената фактическа обстановка е поставен въпросът следва ли при събиране на приходите от входен билет, наем на кънки и наем на гардероб да се приложи разпоредбата на чл.41, т.4 от ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка, изразяваме следното принципно становище:
Освободена доставка, съгласно чл.41, т.4 от ЗДДС е услугата, пряко свързана със спорта и физическото възпитание, когато е предоставена от спортни организации по Закона за физическото възпитание и спорта, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като организации, определени за извършване на общественополезна дейност.
В чл.10, ал.2 от Закон за физическото възпитание и спорта, като спортни организации са определени спортните клубове, спортните федерации и националните спортни организации.
В редица разпоредби на ЗФВС е регламентирано спортните организации да се регистрират като юридически лица с нестопанска цел, чиято основна цел е осъществяване на тренировъчна, състезателна и организационно- административна дейност по един или няколко вида спорт и развиване и популяризиране на физическото възпитание и спорта.
От изложеното в запитването е видно, че услугите – ползване на ледената пързалка, отдаването под наем на кънки и гардероб се предоставят от общинско предприятие, създадено с решение на Общинския съвет.
Общинското предприятие няма характер на спортна организация по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта, не е регистрирано по ЗЮЛНЦ, като организация за извършване на общественополезна дейност, предвид което разпоредбата на чл.41,т.4 от ЗДДС не може да намери приложение.
Общинското предприятие, съгласно чл.52, ал.1 от ЗОС е специализирано звено на общината за изпълнение на дейности, финансирани от общинския бюджет. Чрез общинските предприятия, създадени по реда на Закона за общинската собственост общината може да осъществява самостоятелно стопанска дейност / чл.51,ал.2 от ЗОС/.
По смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. В ал.2 от същата разпоредба е определен обхватът на понятието „Независима икономическа дейност“.
Съгласно чл. З, ал. 5 от ЗДДС органите на местно самоуправление не са данъчно задължени лица за извършваните от тях дейности или доставки в качеството им на орган на местна власт, дори и когато събират такси, възнаграждения или вноски за тези дейности и доставки, с изключение на изрично посочени дейности и доставки по т.1 и т.2 от същата разпоредба.
Легално определение на понятието “дейности или доставки, извършвани от държавата, държавните и местните органи в качеството им на орган на държавната или местната власт“ е дадено в § 1, т.7 от ДР на ЗДДС. Това са дейностите или доставките, извършени от лице, създадено със закон, когато:
а) се извършватвизпълнениенаправомощиятаму, произтичащиот
нормативен акт, и не могат да се извършват от търговец, освен ако това му е
възложено със закон;
б) е установена такса с нормативен акт.
Предвид гореизложеното за извършените от Общината доставки е налице хипотезата на чл.З, ал.5, т.2 от ЗДДС и Общината е данъчно задължено лице по смисъла на ЗДДС, доколкото същите ще доведат до значително нарушаване на правилата за конкуренция.

Оценете статията
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Данък при източника за дейности свързани с поддръжка на материални и нематериални активи, дейности свързани с управление на проекти и преотдаване на човешки ресурс.

Относно: Данък при източника за дейности свързани с поддръжка на материални и нематериални активи, дейности свързани с управление на проекти и преотдаване на човешки ресурс.Във

данъчно третиране за целите на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./ на доставката на допълнителна услуга • известие за доставяне

Изх. № 26-Б-48Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: данъчно третиране за целите на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./ на доставката на допълнителна услуга • “известие за

данъчно третиране на разходи на предприятие във връзка осъществена профилактика и рехабилитация на работници и служители по линия на НОИ по реда на Наредба №1 от 13.02.2007 г.

1_80/11.06.2008 г.Чл.204, т.2; чл.205 и 210 от ЗКПОЧл.24, ал.1 и ал.2, т.9 от ЗДДФЛОтносно: данъчно третиране на разходи на предприятие във връзка осъществена профилактика и

наличието на основания за коригиране на фактури по реда на чл.116 от ЗДДС поради обявяване на акта за дерегистрация по ЗДДС за нищожен с решение на Директора на Дирекция ОУИ

5 53-00-659 /16.11. 2010 г.ДДС, ЧЛ.116, АЛ.2 В подаденото Писмо, постъпило в Дирекция ОУИ e поставен въпрос относно наличието на основания за коригиране на фактури

Становище на НАП с Изх. №23-22-1830/31.10.2019 г.

Изх. №23-22-1830/31.10.2019 г.ЗКПО – чл.44ЗКПО – чл.196 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило по компетентност писмено запитване, прието с вх. №23-22-1830/14.10.2019 г., относно