Възлагане на повторни ревизии по реда на чл. 155, ал.4, т.1 и т.2 от ДОПК

Изх. №24-32-99/08
Дата: 16.12.2009 г.

ДОПК, чл. 155, ал. 4, т. 1;
ДОПК, чл. 155, ал. 4, т. 2.
ОТНОСНО: Възлагане на повторни ревизии по реда на чл. 155, ал.4, т.1 и т.2 от ДОПК
Във връзка с Ваше запитване относно писмо № 24-32-99/16.07.2009г. на Изпълнителния Директор на НАП, както и запитване на Изх. № 2479-1/21.10.2009г. на Дирекция „ОУИ” гр. …., относно възлагане на повторни ревизии по реда на чл. 155, ал.4, т.1 и т.2 от ДОПК изразявам следното становище:
1. По отношение на въпроса следва ли заповедта за възлагане на повторната ревизия пореда на чл. 155, ал.4, т.1 и т.2 от ДОПК да изменя първоначалната ЗВР или следва да бъде самостоятелна
Както бе вече разяснено в писма № 24-32-99/23.03.2009г. и24-32-99/05.06.2009г. на Изпълнителния Директор на НАП в случаите когато Директорът на Дирекция „ОУИ” с решение по чл. 155, ал. 4 от ДОПК отмени ревизионния акт не се поставя начало на ново ревизионно производство, а се възстановява висящността на производството по издаване на отменения с решението ревизионен акт. С втората заповед за възлагане на ревизия не започва ново производство. Същата има за цел да определи обхвата и срока на ревизията, компетентните органи по приходите, които да извършат законосъобразните действия, в резултат на които се издава последващият ревизионен акт.
Предвид горното, заповедта за възлагане на повторна ревизия не се издава за изменение на първоначалната заповед за възлагане на ревизия, а дава началото на производството по издаване на новия ревизионен акт.
Издаването на заповед във връзка с получено решение на Директора на Дирекция „ОУИ” е описано и в Процедура К-10 „Възлагане на ревизия”, където изрично е отбелязано, че на ред “Други обстоятелства, имащи значение за ревизията” задължително се записва “Настоящата заповед за възлагане се издава във връзка с получено решение № …/. на …”.
2. По отношение на въпроса какъв срок следва да бъде определян за извършване на новата ревизия по чл. 155, ал.4от ДОПК
Законът определя действието, от което производството се възстановява, а именно, от незаконосъобразното действие, което е послужило като основание за отмяна- чл.155, ал.6 от ДОПК. Разпоредбата на чл. 155, ал.6 от ДОПК касае обхвата на процесуалните действия, които следва да се извършат при повторната ревизия, а не срока за извършването им. Законът обаче не поставя ограничение относно крайния срок за извършване на ревизията. Поради това следва да се приложат общите правила по ДОПК, а именно чл. 114 от ДОПК. В този смисъл е и Процедура К-10 „Възлагане на ревизия”.
3. По отношение на въпроса следва ли да се съставя протокол за присъединяване на доказателствата, събрани в първоначалното производство
Считам, че доказателствата могат да се присъединят с протокол, за да се ползват при установяване на задълженията с новия ревизионен акт, както и с оглед гарантиране безспорността на проведените процесуални действия при евентуално оспорване пред съда. Достатъчно е обаче същите да бъдат приобщени /чрез описване и обсъждане/ към преписката.
4. По отношение на въпроса кой орган е компетентен да издаде втората „ЗВР” при настъпване на обстоятелства, водещи до промяна на териториалната компетентност
Чл. 155, ал.4 от ДОПК изрично указва, че когато ревизионният акт се отменя изцяло или отчасти и преписката се връща на органа, издал заповедта за възлагане на ревизията, със задължителни указания за издаване на нов ревизионен акт. В същия смисъл е и чл. 7, ал. 4 от ДОПК, съгласно който при промяна в обстоятелствата, обуславящи териториалната компетентност, производството се довършва от органа, който го е започнал.
Предвид гореизложеното считам, че промяната на регистрацията на лицето – в друга ТД на НАП не води до промяна на компетентния орган по възлагането на ревизия.В този смисъл, заповедта за възлагане на ревизия следва да бъде издадена от орган по възлагане на ревизии в компетентната към момента на започване на ревизионното производство териториална дирекция.
5. По отношение на въпроса когато с решение по чл. 155, ал. 4 от ДОПК преписката се връща на органа, издал ЗВР, за издаванена нов ревизионен акт, следва ли да се издава ревизионен доклад или направо да се пристъпи към издаване на РА
Както бе вече посочено по-горе, законът определя действието, от което производството се възстановява, а именно, от незаконосъобразното действие, послужило за основание за отмяна на акта- чл.155, ал.6 от ДОПК. Смисълът на това е да се повторят извършените с някакъв порок действия или да се извършат нови валидни вече действия от органа по приходите. Основанията за връщане за издаване на нов ревизионен акт по чл. 155, ал.4 са: непълнота на доказателства или допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при извършване на ревизията. Доколкото при непълнота на доказателствата се събират нови доказателства, в допълнение на вече събраните, очевидно следва да се издаде нов доклад, тъй като функцията на същия е да запознае задължените лица с констатациите на органите по приходите и да им даде възможност за защита. В случаите когато ревизионната преписката се връща поради допуснати процесуални нарушения, хронологично извършващи сепреди издаване на ревизионния доклад, то след повторното им законосъобразно извършване също след да бъде издаден ревизионен доклад. И в двата случая липсата на ревизионен доклад би нарушила правата на задължените лица и би довела до евентуална порочност на издадения ревизионен акт.
Ако порокът, послужил за основание за отмяна на ревизионния акт е невръчване на изготвения ревизионния доклад, то след връщане на преписката нов доклад не следва да се издава, а същият да се връчи и да се издаде ревизионен акт.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
КР. СТЕФАНОВ

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *