fbpx

възложена на „Б…………..“ ЕООД проверка по прихващане или възстановяване във връзка с депозирано от дружеството искане по чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) с вх. №26-Б-13527/ 25.10.2018 г.

№ 26-Б-209
Дата: 11.02.2019 год.
ЗКПО, чл. 75, ал.1 – 4;
ЗКПО, чл. 75, ал. 6.

ОТНОСНО: възложена на „Б…………..“ ЕООД проверка по прихващане или възстановяване във връзка с депозирано от дружеството искане по чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) с вх. №26-Б-13527/ 25.10.2018 г.

Във Ваше писмо, препратено ни по компетентност от дирекция ОДОП …., постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 26-Б-209#4/17/05.12.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:
В хода на възложената на „Б……….“ ЕООД проверка по прихващане или възстановяване във връзка с депозирано от дружеството Уведомление по чл.75, ал.3 от ЗКПО и искане по чл. 129 от ДОПК с вх.№26-Б-13527/ 25.10.2018 г., сте установили следното:
На 25.10.2018 г. в деловодството на ТД на НАП ГДО от „Б……….“ ЕООД е депозирано уведомление на основание чл. 75, ал. 3 и чл. 76 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), с което дружеството информира за установени приходи, разходи и суми, отнасящи се за предходни отчетни периоди – 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г., отчетени в капиталови счетоводни сметки или свързани с преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели. В подаденото уведомление подробно са описани стопанските операции, които не са намерили отражение в счетоводството на дружеството за отчетната година, за която се отнасят. Кумулативният ефект от извършване на корекции за периода 2011 г. – 2017 г. според дружеството е надвнесен корпоративен данък за периода 2013 г. – 2017 г. в общ размер на 886 002,11 лв. В подаденото уведомление е посочено също, че с цел избягване на съмнения, същото следва да се счита и за искане по чл. 129 от ДОПК.
Съобразно изложеното в подаденото уведомление основната част от стопанските операции, водещи до намаление на счетоводния, респективно данъчния финансов резултат за периода 2011 г. – 2016 г., произтичат от подписано на 22.12.2017 г. споразумение между „ХОЛДИНГ Б…..“ ЕАД и „Б….. – ……….. ПР…..“ ЕООД, по отношение на което „ХОЛДИНГ Б …….“ ЕАД е депозирало в НАП молба за изразяване на становище по прилагането на данъчното законодателство с вх. № 26-Б-209/ 29.11.2017 г. и съответно получило отговор с изх. №26-Б-203#3/ 28.12.2017 г.
Предвид разпоредбата на чл. 75, ал. 6 от ЗКПО проверяващият екип е счел, че по отношение на 2011 г. дружеството не следва да извършва корекция на данъчния финансов резултат и данъчното задължение, тъй като за година на откриване на счетоводната грешка приема 2018 г. (т.е. годината, в която дружеството подава уведомление с вх.№26-Б-13527/25.10.2018 г., и към 1 януари на годината на откриване на грешката /2018 г./ са изтекли 6 години).
С цел изясняване на фактическите намерения на дружеството във връзка с подаденото уведомление с вх. № 26-Б-13527/25.10.2018 г. е организирана среща с представителите на същото. В хода на срещата проверяваното лице е изложило тезата, че счетоводната грешка е открита през 2017 г., доказателство за което е депозираната в НАП молба за изразяване на становище по прилагането на данъчното законодателство с вх. № 26-Б-209/29.11.2017 г. и получения отговор с изх. № 26-Б-203#3/28.12.2017 г., вх. № 07-01-379/05.01.2018 г. на „ХОЛДИНГ Б….“ ЕАД и тъй като в ЗКПО не е указан срок, в който задълженото лице да уведоми НАП за откриването на счетоводната грешка, счита, че е правилно и законосъобразно да се предприемат действия от страна на НАП за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за 2011 г.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
При така изложената фактическа обстановка и предвид разпоредбите на чл. 75 от ЗКПО, следва ли НАП да предприеме действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите и съобразявайки относимата нормативна уредба изразявам следното становище по направеното запитване:
В глава Дванадесета от ЗКПО /от чл.75 до чл. 81/ е разписан начинът на коригиране на счетоводни грешки. В ал. 3 на чл. 75 от ЗКПО /редакция в сила за 01.01.2017 г. и към настоящия момент/ е посочено, че в случаите на открита през текущата година счетоводна грешка, свързана с предходната година, за която е подадена годишна данъчна декларация и законоустановеният срок за подаването ? е изтекъл, данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30 септември на текущата година да коригира данъчния финансов резултат и данъчното задължение чрез подаване на нова декларация. В останалите случаи данъчно задълженото лице уведомява писмено компетентния орган по приходите, който в 30-дневен срок от получаване на уведомлението предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период. Съгласно разпоредбата на чл. 75, ал. 6 от същия закон алинеи 1 – 4 не се прилагат по отношение на данъчния финансов резултат и данъчното задължение върху него за тази минала година, за която към 1 януари на годината на откриване на грешката са изтекли поне 6 години.
От приложените към запитването молба за изразяване на становище по прилагането на данъчното законодателство с вх. № 26-Б-209/29.11.2017 г. и получения отговор с изх. № 26-Б-203#3/28.12.2017 г., вх. № 07-01-379/05.01.2018 г. на „ХОЛДИНГ Б…..“ ЕАД, както и от служебна проверка в деловодния архив на Централно управление на Националната агенция за приходите е видно, че дружеството действително през 2017 г. е подало до ЦУ на НАП запитване, заведено в деловодството с вх. № 26-Б-209/ 29.11.2017 г. В същото във връзка с проектираното (впоследствие подписано на 22.12.2017 г.) споразумение между „ХОЛДИНГ Б….“ ЕАД и „Б….. – …….ПР..“ ЕООД са зададени въпроси по данъчното третиране на правоотношенията, свързани със сключения на 07.01.2005 г. между Б…. ЕАД и „С…..“ АД Договор за доставка, окончателна окомплектовка, последващ ремонт и поддръжка на територията на Република България на фамилия мотрисни влакове, и по – специално с данъчните ефекти на извършеното на 24.05.2011 г. .преобразуване на „ХОЛДИНГ Б….“ ЕАД, авансово платените на „С…..“ АД суми по цитирания договор и тяхното отчитане, съответно с правоотношенията между Б… ЕАД, „Б… – ……….. ПР….“ ЕООД и С…. във връзка с договора, анексите към него и извършеното преобразуване по Търговския закон. Зададеният въпрос в тази връзка е Следва ли разпределението на авансово платената сума да се тълкува като текущо събитие, отнасящо се единствено и само до данъчния финансов резултат за 2017 г. или като събитие, свързано и с миналите периоди (2011 г. – 2016 г.), за което приложение ще намери чл. 75 и чл. 76 от ЗКПО, с произтичащите от това последствия и ефекти?
Данъчното третиране по реда на ЗКПО е пряко свързано с прилагане на счетоводното законодателство. Поради това запитването е било изпратено за становище до дирекция „Данъчна политика” при Министерство на финансите, която на основание чл. 22, т. 8 от Устройствения правилник на Министерство на финансите е компетентна да изразява становища по прилагане на счетоводното законодателство. Изразеното с писмо изх. № 16-12-426/12.12.2017 г. становище от Дирекция „Данъчна политика“ е, че „ХОЛДИНГ Б…..” ЕАД и дъщерното му дружество „Б.. – ………… ПР….” ЕООД следва да приложат разпоредбите на МСС 8 във връзка с неотчетеното авансово плащане и корекцията на счетоводната грешка, да коригират финансовите си отчети с обратна сила чрез преизчисляване на финансовите резултати и да отчетат данъчния ефект от тази грешка, съгласно ЗКПО.“ Изразеното с писмо изх. № 26-Б-203#3/28.12.2017 г., на НАП становище по зададения въпрос е, че следва в случая данъчният ефект, свързан със счетоводни грешки, да се отчете в съответствие с разпоредбите на глава дванадесета „Коригиране на счетоводни грешки“ от ЗКПО, като се приложи чл. 75 от закона.
Видно от изложеното по-горе, в случай че няма данни за друго, дружеството е открило грешката през 2017 г., когато в ЦУ на НАП е заведено писмо вх. № 26-Б-209/ 29.11.2017 г. Независимо, че в същото не е изразено категорично становище относно данъчното третиране на правоотношението, описаната фактическа обстановка и зададените в тази връзка въпроси съдържат информацията за допусната във връзка с казуса в минали години счетоводна грешка и данни за откриването й през 2017 г., когато е изготвен проект за споразумение между „ХОЛДИНГ Б……” ЕАД и дъщерното му дружество – „Б…..-П……… ПР………” ЕООД за отстраняването й. Зададеният въпрос относно данъчното третиране е с посочване, макар и алтернативно, на възможното данъчно третиране по чл. 75 от ЗКПО, при което данъчните финансови резултати за съответните минали години следва да се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната.
Считам, че при това адресирано до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите описание на фактите относно счетоводната грешката при откриването й, както и при позоваване на чл. 75 от ЗКПО, следва да се приеме, че дружеството своевременно е реализирало правото си по чл. 75, ал.3 от ЗКПО и цитираното по-горе писмо следва да се приеме за уведомление по изречение второ от същата норма. Въпреки че това уведомление не е подадено до органа по приходите, компетентен с оглед приложението на относимата норма от ЗКПО, а предвид сложността на случая – до изпълнителния директор на НАП, не променя правната му същност на уведомление, по аргумент от чл. 7, ал. 2 от ДОПК.
Предвид изложеното считам, че чл. 75, ал. 6 от ЗКПО в случая е неприложим по отношение на данъчния финансов резултат и данъчното задължение върху него за 2011 г., тъй като за същата към 1 януари 2017 г. – годината на откриване на грешката, не са изтекли 6 години. Поради това, приложими в случая са разпоредбите на чл. 75, ал.1- 4 от ЗКПО и при откриване на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години следва се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната. Поради това считам, че ако компетентният орган по приходите в резултат от извършената проверка установи допусната счетоводна грешка за 2011 г. съобразно изложеното в уведомлението, същият следва да предприеме действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДФЛ, чл.33, aл. 1

2_442-1/26.03.2012г.Чл.33, ал.1 от ЗДДФЛНа =====2010г. дъщеря Ви е сключила предварителен договор за покупко- продажба и строителство на недвижими имот, представляващ Ателие № 4, част от строяща се жилищна сграда. С две допълнителни споразумения от 28.01.2011г. и от 03.05.2011г. към сключения предварителен договор страните се споразумяват да променят предмета на договора вместо ателие № 4 в

Осигуряване на физическо лице, което не е регистрирано като земеделски производител

3_448/20.02.2015 г.КСО, чл. 4, ал. 3, т. 4ДР на КСО, § 1, ал. 1, т. 5ЗЗА, чл. 40, ал. 5, т. 1Относно: Осигуряване на физическо лице, което не е регистрирано като земеделски производител Според изложеното в запитването, през 2014 г. физическо лице обработва земеделска земя, като от продажбата на непреработена селскостопанска продукция е получен приход,

Приложение на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_2843/19.12.2016г.ЗДДС, чл.176вОТНОСНО: приложение на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването дейността на дружествотое дистрибутор на течни горива. Във връзка с разпоредбата на чл.176в от ЗДДС е предоставено обезпечение в пари, което желае да замени с безусловна и неотменяема банкова гаранция.В тази връзка се поставят следните въпроси:1.На каква

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

3_505/03.02.2009г.ЗДДС, чл.7Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването при извършване на ревизия по ЗДДС на „АБС” ООДе установено следното:Дружеството закупува за производството си материали от „Х” АД, за което има сключени договори. Съгласно клауза в тях дружеството следва да извърши плащане наполучената стока от „Х” АД в

Издаване на Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ и удържане на осигурителни вноски на външен експерт по сключен граждански договор.

.04-11-9Дата:18.01.2011 год.ЗДДФЛ, чл. 43;ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 4;КСО, чл. 4;ЗЗО, чл. 40, ал.1.ОТНОСНО: Издаване на „Сметка за изплатени суми“ по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ и удържане на осигурителни вноски на външен експерт по сключен граждански договор.По повод Ваше писмо, постъпило вна Националната агенция за приходите с вх. № 04-11-9 от 15.12.2010 г., Ви

осигуряване членовете на общинската избирателна комисия (ОИК) и секционните изборни комисии (СИК) за периода на произвеждане на референдум

3_2060/23.07.2013 г. КСО, чл. 10;чл. 4, ал. 1, т. 8Наредба № Н-8/2005 г. на МФ – Указание за попълване на декларация образец № 1Относно: осигуряване членовете на общинската избирателна комисия (ОИК) и секционните изборни комисии (СИК) за периода на произвеждане на референдумСъгласно изложената фактическа обстановка на заседание на Общинския съвет на Община ……… с Решение

Дължими осигурителни вноски върху сумите за работно облекло, изплащани съгласно Колективен трудов договор

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски – чл. 1, ал. 7, т. 4ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски върху сумите за работно облекло, изплащани съгласно Колективен трудов договорФактическа обстановка:Съгласно издаденото удостоверение обр. УП-2 на служител при Община – Х (който не е държавен служител) в осигурителния му доход са

Прекъсване на трудова дейност от самоосигуряващо се лице – регистрирано като упражняващо свободна професия

КСО: чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4; чл. 4, ал. 4 и 6; чл. 6, ал. 8 и 9; чл. 10; чл. 127, ал.1;чл. 157, ал. 6;ЗЗО: чл. 40, ал. 1, т. 2;НООСЛБГРЧМЛ: чл. 1, ал. 1 и 2;ДОПК: чл. 85; чл. 102, ал. 1; ОТНОСНО: Прекъсване на трудова дейност от самоосигуряващо

Scroll to Top